Följ upp för att bedöma om den interna styrningen och kontrollen är betryggande

Myndigheten ska följa upp den interna styrningen och kontrollen systematiskt och regelbundet. I uppföljningen ingår även att pröva om åtgärderna fungerar på avsett sätt.

En regelbunden uppföljning innebär att den är cykliskt återkommande. Eftersom uppföljningen är ett underlag för myndighetsledningens bedömning av den interna styrningen och kontrollen behöver den återkomma minst en gång per år.

En myndighet kan dock välja att följa upp oftare om den så önskar. Man vill kanske att uppföljningen av den interna styrningen och kontrollen ska genomföras tillsammans med uppföljningen av myndighetens verksamhet, resultat och utnyttjande av finansiella medel.

En systematisk uppföljning innebär att det finns en struktur för hur uppföljningen ska gå till. Även uppföljning av identifierade risker och beslutade åtgärder ingår i den systematiska uppföljningen.

Pröva åtgärderna

När myndigheten följer upp och bedömer den interna styrningen och kontrollen ingår även att pröva om införda åtgärder fungerar på avsett sätt, det vill säga om åtgärderna har genomförts och om de har fått önskad effekt. Myndigheten ska alltså pröva hur och i vilken omfattning införda åtgärder påverkar den identifierade risken.

Syftet med prövningen är att ta ställning till om åtgärden har påverkat risken på sådant sätt att en eventuellt kvarvarande risk kan accepteras eller om det behövs ytterligare åtgärder. I det bör också ingå att myndigheten prövar hur kostnaden för åtgärden relaterar till nyttan av den.

Kontakt