Samarbeta med andra myndigheter om åtgärder

När en myndighet identifierar risker för verksamheten som måste hanteras, och som en annan myndighet ansvarar för, behöver myndigheterna samarbeta om åtgärder. Detsamma gäller när flera myndigheter identifierar en risk hos en annan myndighet.

Det händer att en myndighet identifierar en risk för den egna verksamheten som en annan myndighet kan åtgärda. Efter att den myndighet som har identifierat risken har tagit ställning till att den behöver hanteras, åligger det myndigheten att kontakta den myndighet som kan åtgärda risken och påkalla behovet av åtgärd. I det ingår också att

  • informera om den identifierade risken
  • informera om varför det finns behov av åtgärd
  • ge förslag på eventuell åtgärd.

När flera myndigheter har identifierat samma behov av åtgärd på en och samma myndighet, bör den myndighet som kan vidta åtgärden informera samtliga andra berörda myndigheter om att åtgärden berör risker på flera myndigheter. Därmed blir det möjligt för samtliga berörda myndigheter att delta i samarbetet för att avgöra vilken åtgärd som behöver vidtas.

När en myndighet har informerats om att genomföra en åtgärd för att hantera en risk på en annan myndighet, behöver den pröva om den kan och bör genomföra en åtgärd för att hantera den identifierade risken. Myndigheten ska därefter informera den andra myndigheten om sitt ställningstagande och skälen som ligger till grund för det.

Den myndighet som har identifierat risken behöver därefter ta ställning till om den föreslagna åtgärden är tillräcklig. Är åtgärden otillräcklig behöver myndigheten ta ställning till om den ska ändra sin tidigare bedömning och acceptera den ursprungliga risken. Kan myndigheten inte göra det behöver den informera regeringen om att det föreligger en risk för myndighetens verksamhet som den inte kan acceptera, och där åtgärden behöver genomföras av en annan myndighet.

Kontakt