Sammanfattande redovisning av den interna styrningen och kontrollen

I årsredovisningen kan myndigheten lämna en sammanfattande redovisning av den interna styrningen och kontrollen. Den beskriver myndighetens former för att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll.

Den sammanfattande redovisningen är en koncentrerad beskrivning av myndighetens former för att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll. Den innehåller information om andra förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och prövning av verksamheten och lämnas med årsredovisningen. Förutom riskhantering och internrevision kan redovisningen handla om hur myndigheten styrs i övrigt, vilket kan omfatta kortfattad information om

  • styrelsens direktiv och riktlinjer till myndighetschefen för att sköta verksamheten
  • formerna för att fortlöpande utveckla verksamheten
  • samarbetet för att ta tillvara fördelar
  • hur man gör målen kända hos medarbetarna
  • hur man tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens och erfarenhet.

Beskrivningen kan även innehålla kortfattad information om

  • de väsentliga riskerna och de åtgärder som är nödvändiga för att ha kontroll över dessa risker
  • de åtgärder som myndigheten vidtar för att hantera de redovisade bristerna i den interna styrningen och kontrollen
  • åtgärder med anledning av internrevisionens förslag för att förbättra myndighetens process för intern styrning och kontroll.

En redovisning av risker får inte medföra att säkerhetsklassificerad information blir offentlig.

Kontakt