Integrerad del i verksamhetsstyrningen

Processen för intern styrning och kontroll omfattar vad myndigheten gör för att planera, genomföra, följa upp och förbättra verksamheten. Den interna styrningen och kontrollen bör därför vara en integrerad del i hur myndighetsledningen styr verksamheten.

Myndighetsledningen kan inte själv delta i all verksamhet som den är ansvarig för. Den förlitar sig därför på att medarbetarna bedriver verksamheten i enlighet med de intentioner som ledningen har gett uttryck för. Systemet för intern styrning och kontroll är ett verktyg för detta, och bör vara integrerat med styrningen av verksamheten:

  • Som en integrerad del av myndighetens verksamhetsplanering.
    Myndigheten kan i verksamhetsplaneringen identifiera omständigheter som utgör risker i verksamheten. Myndigheten kan då även bedöma om riskerna är aktuella och ta ställning till åtgärder.
  • Som ett stöd för att löpande utveckla verksamheten.
    Riskhanteringen kan leda till att myndigheten beslutar om åtgärder som medför att myndigheten ökar möjligheten att bedriva sin verksamhet i enlighet med de krav och mål som finns för verksamheten.

Den interna styrningen och kontrollen kan också vara integrerad med hur verksamheten styrs på andra sätt genom att i processen beakta till exempel

  • omvärldsbevakning, det vill säga när myndigheten följer förhållanden utanför myndigheten som har betydelse för verksamheten och på så sätt också identifierar omständigheter som utgör risker i verksamheten.
  • kompetensutveckling, det vill säga när myndigheten tar till vara och utvecklar de anställdas kompetens och erfarenhet för att hantera risker i verksamheten.
  • utformning av organisation och rutiner för att främja en tillförlitlig redovisning och skydda förvaltade tillgångar för att hantera risker.

Kontakt