Årlig rapportering av internrevision och intern styrning och kontroll

För att analysera och bedöma statusen på den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll hämtar ESV varje år in uppgifter från internrevisionsmyndigheterna. Uppgifterna sammanställs i en rapport som lämnas till regeringen senast den 31 mars.

Varför hämtar vi in information?

Vi hämtar in information för att

  • utveckla, förvalta och samordna statlig internrevision
  • utveckla och förvalta intern styrning och kontroll
  • lämna en redovisning över de statlig internrevision och intern styrning och kontroll till regeringen.

Vi utvecklar och förvaltar dels med föreskrifter och allmänna råd, dels med stöd till myndigheterna genom metoder och riktlinjer, utredning, utbildning och rådgivning.

Vad hämtar vi in information om?

Frågorna handlar om följsamhet till och tillämpning av bestämmelser om internrevision och intern styrning och kontroll. Frågorna handlar också om internrevisionens förutsättningar, prestationer och något om dess effekter.

Hur hämtar vi in informationen?

Vi ställer frågor som kan bestå av en eller flera delfrågor. Frågorna avser förhållanden och händelser under 2021. Svaren är en självdeklaration från myndigheten.

Informationen lämnas till oss via en webbenkät. Myndigheten behöver inte begära någon särskild behörighet. Länk till enkäten skickas ut till myndighetens registrator. I enkäten finns frågor som är årligen återkommande och frågor som byts ut beroende på att fokus varierar mellan åren.

Frågorna om internrevision och intern styrning och kontroll bygger främst på förordningen om internrevision, förordningen om intern styrning och kontroll och myndighetsförordningen (för lärosäten även på högskoleförordningen).

När ska myndigheten svara på enkäten?

Frågorna besvaras i det av ESV använda enkätverktyget från det att myndigheten fått länken till enkäten till och med 14 februari 2022. Länken skickas ut den 1 december 2021.

Vilka myndigheter omfattas av återrapporteringen?

ESV:s redovisning till regeringen omfattar de myndigheter under regeringen som efter beslut av regeringen ska följa internrevisionsförordningen.

En myndighet kan undantas från att besvara enkäten om beslutet att inrätta internrevision inte har gällt för hela året (2021) eller om internrevisionen ska upphöra.

Om myndigheten vill undantas från att lämna information ska ni skicka en ansökan till registrator@esv.se. Ansökan ska ha kommit in till ESV senast den 7 december 2021.

Vem svarar på frågorna?

Det är myndigheten som lämnar informationen till ESV. Varje myndighet tar själv ställning till vem eller vilka som ska besvara frågorna för myndighetens räkning. I vår analys av svaren utgår vi från att de speglar myndighetens uppfattning.