Årlig rapportering av internrevision och intern styrning och kontroll

För att analysera och bedöma den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll hämtar ESV varje år in uppgifter från myndigheter med internrevision. Uppgifterna sammanställs i en rapport som lämnas till regeringen senast den 31 mars.

Varför hämtar vi in information?

Vi hämtar in information för att

  • utveckla, förvalta och samordna statlig internrevision
  • utveckla och förvalta intern styrning och kontroll
  • lämna en redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen.

Vi utvecklar och förvaltar dels med föreskrifter och allmänna råd, dels med stöd till myndigheterna genom metoder och riktlinjer, utredning, utbildning och rådgivning.

Vad hämtar vi in information om?

Frågorna handlar om följsamhet till och tillämpning av bestämmelser om internrevision och intern styrning och kontroll. Frågorna handlar också om internrevisionens förutsättningar, prestationer och något om dess effekter.

Hur hämtar vi in informationen?

Vi ställer frågor som kan bestå av en eller flera delfrågor. Frågorna avser förhållanden och händelser under 2022. Svaren är en självdeklaration från myndigheten.

Informationen lämnas till oss via en webbenkät. Myndigheten behöver inte begära någon särskild behörighet. Länk till enkäten skickas ut till myndighetens registrator. I enkäten finns frågor som är årligen återkommande och frågor som byts ut beroende på att fokus varierar mellan åren.

Enkäten bygger främst på internrevisionsförordningen (2006:1228), förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll myndighetsförordningen (2007:515) och förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar missförhållanden. För lärosäten bygger frågorna även på högskoleförordningen (1993:100).

När ska myndigheten svara på enkäten?

Myndigheten kan besvara frågorna i enkäten från det att myndigheten har fått länken till enkäten från ESV. Länken skickas till myndighetens registratur 1 december 2022. Sista svarsdag är den 13 februari 2023.

Observera att enkäten inte ”skickas in” till ESV utan att den låses först efter att sista svarsdag har passerats. Innan dess kan myndigheten fritt ändra sina svar.

Vilka myndigheter omfattas av återrapporteringen?

ESV:s redovisning till regeringen omfattar de myndigheter under regeringen som efter beslut av regeringen ska följa internrevisionsförordningen.

En myndighet kan undantas från att besvara enkäten om beslutet att inrätta internrevision inte har gällt för hela året (2022) eller om internrevisionen ska upphöra.

Om myndigheten vill undantas från att lämna information ska ni skicka en ansökan till registrator@esv.se. Ansökan ska ha kommit in till ESV senast den 5 december 2022.

Vem svarar på frågorna?

Det är myndigheten som lämnar informationen till ESV. Varje myndighet tar själv ställning till vem eller vilka som ska besvara frågorna för myndighetens räkning. I vår analys av svaren utgår vi från att de speglar myndighetens uppfattning.