Resultatstyrning

Resultatstyrningen syftar till att skapa förutsättningar för en effektiv statlig förvaltning. Den bygger på delegerat ansvar och förtroende, kombinerat med regelbunden återkoppling.

Resultatstyrning innebär att man

  • anger mål
  • följer upp resultaten och utvärderar dem
  • gör en bedömning som kan ligga till grund för åtgärder.

Delegerat ansvar med regelbunden återkoppling

Det delegerade ansvaret innebär att riksdagen och regeringen beslutar om övergripande mål. Myndighetsledningen har sedan ansvar att utforma, leda och genomföra sin verksamhet så att den på bästa sätt bidrar till de beslutade målen. Myndigheten måste dock hålla sig inom ramen för gällande regler och tilldelade finansiella medel.

Den regelbundna återkopplingen innebär att man redovisar resultatet i förhållande till målen vid bestämda tillfällen och för bestämda mottagare. Resultatet redovisas inom myndigheten, från myndigheten till regeringen och från regeringen till riksdagen.

Riksdag, regering, myndighetsledning och myndighetens medarbetare får därmed underlag för dialog och beslut om förbättringar, omprioriteringar och ändringar i styrmedel.

I resultatstyrningen förekommer flera informationskällor, till exempel myndighetens årsredovisning och utredningar eller utvärderingar av myndighetens resultat – men även i den så kallade myndighetsdialogen mellan myndigheten och departementet. Regler om resultatredovisningen i årsredovisningen finns i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.

Kontakt