Avgiftssamråd

Statliga myndigheter ska vart tredje år samråda med ESV om de avgifter de tar ut. Samråd ska även genomföras om myndigheten avser att väsentligt förändra en avgift eller ta ut en ny avgift.

Bestämmelserna om avgiftssamråd gäller för myndigheter under regeringen som tar ut avgifter, med undantag för affärsverken. Kravet på samråd gäller om inget annat framgår av förordning eller av ett särskilt regeringsbeslut.

Undantag från samrådsskyldighet som ESV har meddelat enligt tidigare bestämmelser om avgiftssamråd (innan 1 januari 2019) gäller inte.

Avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten

Samrådsskyldigheten omfattar både avgifter som har stöd i särskilda bemyndiganden och avgifter som tas ut med stöd av de generella bemyndigandena i 4 respektive 15–21 §§ avgiftsförordningen.

Det är endast avgifter i statsrättslig bemärkelse som omfattas av samrådsskyldigheten. Med det menas avgifter som syftar till att helt eller delvis täcka statliga kostnader för viss definierad avgiftsbelagd verksamhet. Böter, viten och sanktionsavgifter omfattas därför inte av samrådsskyldigheten.

Myndigheten ska vart tredje år samråda med ESV

Vart tredje år ska myndigheten samråda om samtliga avgifter som den tar ut. Det gäller oavsett om avgiftsnivån beslutas av regeringen eller av myndigheten själv, liksom oavsett om myndigheten disponerar avgiftsinkomsterna eller inte.

Det gäller även om avgifterna är oförändrade eller om myndigheten har genomfört samråd om väsentligt förändrade eller nya avgifter sedan senaste treårssamråd.

Treårssamråd ska ske

  • 2022, 2025 och vart tredje år därefter om myndigheten sorterar under utgiftsområde 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18 eller 22
  • 2023, 2026 och vart tredje år därefter om myndigheten sorterar under utgiftsområde 3, 5, 7, 9, 16, 20 eller 23, respektive
  • 2024, 2027 och vart tredje år därefter om myndigheten sorterar under utgiftsområde 1, 2, 6, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26 eller 27.

Det utgiftsområde som myndigheten sorterar under framgår av myndighetens regleringsbrev.

Myndigheten ansvarar för att samråd genomförs det angivna året och kan inleda samrådet när som helst under det aktuella året.

Samråd ska även genomföras före beslut om väsentligt förändrad eller ny avgift

Utöver samråd vart tredje år ska myndigheten samråda om den avser att väsentligt förändra eller ta ut en ny avgift. Samråd ska ske före myndighetens beslut om avgiften. Myndigheten ska inte samråda om det är regeringen som fattar beslutet.

En avgift ska anses vara väsentligt förändrad om

  • avgiftskonstruktionen ändras väsentligt i förhållande till senast genomfört samråd
  • avgiftsnivån höjs eller sänks väsentligt i förhållande till senast genomfört samråd.

Med avgiftskonstruktion menas hur avgiften utformas, till exempel som fast pris eller löpande räkning. En ändring från fast pris till löpande räkning (eller vice versa) är normalt att se som en väsentlig förändring. Myndigheten ska i bedömningen framförallt ta hänsyn till hur mycket förändringen påverkar den som betalar avgiften.

För att bedöma om en höjning eller sänkning av avgiftsnivån är väsentlig bör myndigheten ta hänsyn till hur mycket förändringen påverkar den som betalar avgiften. En riktlinje kan vara att en förändring av avgiften med 15 procent eller mer i de flesta fall bör ses som väsentlig.

Avgifter ska även anses vara väsentligt förändrade om

  • en myndighet tar över en avgiftsbelagd verksamhet från en annan myndighet.

Samråd om en ny eller väsentligt förändrad avgift kan ingå i myndighetens treårssamråd, om det passar tidsmässigt. Annars ska det genomföras separat.

Samrådsunderlagets innehåll

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 7 § avgiftsförordningen (1992:191) om underlag för avgiftssamråd anvisar ESV att myndigheten ska använda ESV:s samrådsformulär för avgiftssamråd. Samrådsformuläret är obligatoriskt från och med 1 januari 2022.

Underlaget syftar till att ge ESV de uppgifter som behövs för att bedöma att

  • de avgifter som myndigheten tar ut sätts utifrån det ekonomiska mål som har beslutats för verksamheten
  • samtliga kostnader som avgifterna ska täcka är identifierade och beräknade
  • regler och riktlinjer på området beaktas.

Vid särskilda skäl och efter överenskommelse med ESV kan myndigheten få undantag från att använda samrådsformuläret.

Skicka in samrådsunderlaget i god tid

Skicka samrådsformuläret i Excel-format och eventuell kompletterande information till registrator@esv.se. Skriv gärna "Avgiftssamråd" följt av myndighetens namn i meddelandets ämnesrad.

Myndigheten bör inleda samrådet i god tid i förhållande till sin egen beslutsprocess. Myndigheten bör räkna med en handläggningstid hos ESV på 20 arbetsdagar. Observera att vissa tider på året tar handläggningen av samråd längre tid. Det gäller främst under sommarmånaderna samt i november och december.

Kontakt