Samverkan

Erfarenheterna från ESV:s arbete för en effektivare statsförvaltning visar att effektiviseringsarbete i allt större utsträckning förutsätter samverkan mellan myndigheter, eller mellan myndigheter och andra aktörer. Samverkan är också en central del av det övergripande målet för förvaltningspolitiken.

Det finns flera olika typer av samverkan inom offentlig sektor med delvis olika syften. Myndigheter kan samverka för att effektivisera verksamheten genom att

  • tydliggöra ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter vars verksamhet överlappar varandra
  • överbygga glapp mellan offentliga aktörers verksamheter som drabbar målgruppen ur ett livshändelseperspektiv
  • med ett gemensamt erfarenhetsutbyte dela på eller tydliggöra ansvaret för kostnader och andra resurser för att nå gemensamma mål
  • underlätta informationsinhämtning mellan varandra eller från målgrupperna, för att göra det lättare att lämna information till myndigheterna
  • driva gemensamma utvecklingsprojekt, till exempel digitala möten.

Att samverka med andra aktörer blir en naturlig del av verksamheten när man utgår från ett helhetsperspektiv på statsförvaltningen.

Ta fram en gemensam målbild

När det finns gemensamma frågor som ingen aktör själv kan lösa, öppnas möjligheten för att effektivisera genom samverkan. En förutsättning för en bra samverkan är att det är tydligt vad man ska samverka om. Börja med att ta fram en gemensam målbild. Sammanför representanter för olika myndigheter, och i vissa fall tvärfunktionella kompetenser, för att nå en samsyn om nuläge och börläge.

Ett vanligt hinder för samverkan är när någon av de inblandade myndigheterna måste gå utanför sin vanliga roll eller uppgift. Man måste se sin verksamhet ur ett nytt perspektiv och ta ett övergripande ansvar för den enskilde, eller för samhället i stort. En av framgångsfaktorerna i de fall ESV har granskat, har varit att samhällsnyttan, och inte det egna uppdraget, har blivit vägledande för de olika aktörerna. Genom att identifiera problem, se vilka andra aktörer som berörs och påbörja samtal om problemen, finns stora möjligheter till effektivisering.

Det är lättare för de ingående parterna i ett samverkansprojekt att enas och söka konstruktiva lösningar om de diskuterar en fråga utifrån medborgarens eller målgruppens perspektiv. Det kan till exempel göras med en livshändelseanalys.

Upprätta en överenskommelse

I ett samverkansprojekt är det bra att skapa en överenskommelse för den övergripande styrningen. Där kan ni beskriva det gemensamma syftet/målet, förtydliga ansvarsfördelningen, finansieringen och vem som utför olika uppgifter på respektive myndighet. Ni kan även beskriva uppgifterna och sammansättningen för projektets styrgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp. En sådan överenskommelse hjälper till att skapa en bild av samverkan som ett gemensamt åtagande.

Ett vanligt problem vid samverkan är finansieringen. Några frågor som ofta dyker upp:

  • Vem eller vilka av aktörerna i en samverkan ska avsätta medel?
  • Ska olika aktörer avsätta olika mycket?
  • Får myndigheten avsätta anslag för samverkan?
  • Hur ska den fortsatta förvaltningen finansieras?

Om kostnaderna och nyttan fördelas olika mellan de samverkande aktörerna kan det leda till problem med finansieringen av samverkansprojekt, även om nyttan för den gemensamma målgruppen kan vara stor. De flesta myndigheter har till uppgift att samarbeta med myndigheter och andra för att ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet. Det är därför viktigt att se staten som en helhet där samverkan kan leda till ökad effektivitet.