Regelförenkling

Ett ändamålsenligt regelverk är en förutsättning för effektivitet. Därför bör ni regelbundet se över hur ni tolkar och arbetar med att förenkla olika regelverk på myndigheten.

Att löpande se över och förenkla era föreskrifter och allmänna råd gör det lättare för medborgare och företag att förstå och följa regelverken. Det i sin tur minskar risken för felaktiga tolkningar. Utgångspunkten är att ni alltid ska göra en konsekvensutredning när ni tar fram nya föreskrifter eller allmänna råd.

Se regeltolkningen som en möjlighet

En utvärdering av hur ni på myndigheten själva tolkar olika regler är också en viktig del av regelförenklingen. Ser ni möjligheter utifrån de regler som finns eller ser ni hinder? Om en alternativ tolkning är möjlig kan den tolkningen övervägas om den samtidigt kan bidra till att verksamheten kan bedrivas mer effektivt.

Det kan vara svårt att hitta rätt balans mellan regelförenkling och rättssäkerhet. Vid behov kan ni be om stöd från departementen och gemensamt arbeta långsiktigt mot en regelförenkling som leder till effektivisering. Som myndighet har ni också skyldighet att be om en förändring av ett regelverk om ni anser det vara motiverat.

Senast uppdaterad: