Regelförenkling

Ett ändamålsenligt regelverk är en förutsättning för effektivitet. Att löpande se över och förenkla myndighetens föreskrifter och allmänna råd gör det lättare för medborgare och företag att förstå och följa regelverken. Det i sin tur minskar risken för felaktiga tolkningar.

Myndigheterna ska årligen pröva ändamålsenligheten i de regler som styr verksamheten. Vid behov ska ni lämna förslag till författningsändringar i myndighetens budgetunderlag, enligt 9 kap. 2 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.

Att utvärdera hur ni på myndigheten själva tolkar olika regler kan vara en del av arbetet. Ser ni möjligheter utifrån de regler som finns eller ser ni hinder? Om en alternativ tolkning kan bidra till att verksamheten bedrivs mer effektivt kan ni överväga den tolkningen.

Det kan vara svårt att hitta rätt balans mellan regelförenkling och rättssäkerhet. Vid behov kan ni tala med Regeringskansliet om att gemensamt arbeta med regelförenklingar som kan leda till en effektivisering.

Involvera jurister och annan kompetens i ett tidigt skede

Jurister eller annan relevant kompetens bör involveras i ett tidigt skede av arbetet. Om jurister eller andra funktioner ingår i en arbetsgrupp med tvärfunktionell kompetens och ett gemensamt mål, blir gruppen lösningsfokuserad. Annars blir det lätt att den låser sig vid olika hinder.

Vissa myndigheter inrättar en särskild funktion som regelbundet ser över att myndighetens regler är ändamålsenliga. Den kan ha i uppgift att belysa hur regler kan förändras för att förenkla för myndighetens målgrupper eller leda till en effektivare administration.