Genomför förändringen

Organisationen behöver kontinuerligt följa upp var medarbetare och chefer befinner sig för att säkerställa att en förflyttning sker. Här ingår att tidigt fånga in signaler på motstånd mot förändringen. En hög grad av delaktighet med en öppen och transparent dialog i organisationen behövs.

Processen för förändringsledning i tre steg: förbered, genomför och förstärk.

De verksamhetsnära cheferna ansvarar för att genomföra förändringen. Under det här steget behöver organisationen säkerställa att aktiviteterna i planen genomförs.

Följ upp var organisationen och medarbetarna befinner sig

För att arbeta strukturerat med genomförandet måste du följa upp om förändringen går framåt, till exempel genom en enkel temperaturmätning. På den organisatoriska nivån kan du använda de mätetal som finns för uppföljning.

Du behöver även följa upp förändringen på medarbetarnivå. Oftast görs detta bäst genom att cheferna har en dialog med medarbetarna, individuellt eller i grupp, om förutsättningarna att ta till sig förändringen. Det är viktigt att organisationen avsätter tillräckligt med tid för utbildning och läraktiviteter för att chefer och medarbetare ska kunna ta till sig nya arbetssätt och beteenden.

Genom att ställa ett antal frågor kan du få svar på var chefer och medarbetare befinner sig och i vissa fall vari problemet ligger.

Har medarbetare och chefer till exempel

  • förstått varför förändringen behövs och nyttan med den?
  • tydliggjort att de vill delta i förändringen?
  • rätt kunskap och förmåga att börja arbeta enligt det nya?
  • fått förutsättningar att agera enligt det nya?

Hantera olika reaktioner

Det är naturligt att det dyker upp reaktioner under ett förändringsarbete. Verksamhetsnära chefer behöver vara närvarande och ge medarbetarna goda förutsättningar att ta till sig förändringen. För det behöver cheferna i sin tur tillräckligt med stöd från organisationen i övrigt.

Ofta beror reaktioner på att chefer och medarbetare inte fått tillräcklig utbildning eller varit tillräckligt delaktiga i förändringsarbetet. Därför behöver man ibland backa och öka involveringen, repetera utbildningar eller ge mer tid för att träna nya färdigheter.

I vissa fall kan motståndet bli så allvarligt att man behöver agera på en övergripande nivå i organisationen. Några tecken på att förändringen möter allvarligt motstånd kan vara:

  • Invändningar finns hos verksamhetsnära chefer och starka kulturbärare.
  • Reaktionen är välgrundad, till exempel en teknisk lösning som inte är korrekt utvecklad.
  • Det är kort tid kvar till förändringens genomförande vilket ger litet handlingsutrymme.