Förstärk förändringen

Förändringar tar ofta tid att genomföra och förändringsarbetet måste få ta tid. Det är nödvändigt att vara uthållig så att organisationen inte halkar ned i gamla hjulspår igen. Med hjälp av olika aktiviteter kan du förstärka förändringen. Uppmärksamma framsteg och fira framgångar löpande. Ansvaret för att arbeta med att bibehålla förändringen ligger hos de verksamhetsnära cheferna.

Processen för förändringsledning i tre steg: förbered, genomför och förstärk.

Följ upp resultatet

Fortsätt på organisationsnivå att följa upp förändringen och identifiera behov av kompletterande aktiviteter till dess att tänkta nyttor och effekter har realiserats.

Bedöm läget för förändringen

Komplettera uppföljningen på organisationsnivå med att de verksamhetsnära cheferna följer upp förändringen på grupp- och individnivå. Krävs det ytterligare aktiviteter för att genomföra och bibehålla förändringen på grupp eller individnivå?  

Genomför kompletterande förändringsaktiviteter

Ofta behöver man repetera aktiviteter som genomförts tidigare, till exempel utbildning och kommunikation. Det behöver också avsättas tillräckligt med tid för att träna nya färdigheter. Kollegialt utbyte i olika former för att dela erfarenheter kan förstärka lärandet. Med hjälp av aktiviteter som synliggör och firar framsteg skapar du fortsatt motivation till förändring.

Förstärk beteende och förändring

För att upprätthålla motivation och engagemang behöver organisationen snabbt visa vilka vinster som uppnåtts. Det är därför angeläget att kommunicera goda exempel, men också att vara transparent med de svårigheter och utmaningar som uppstått på vägen. Konkret återkoppling på chefer och medarbetares ansträngningar att förändra arbetssätt bidrar till fortsatta beteendeförändringar.

Ta vara på erfarenheter

Det är betydelsefullt att chefer och medarbetare fortsätter reflektera över vad som har fungerat särskilt bra, vad som behöver justeras och göras annorlunda. Detta för att förstärka förändringen och bygga ett lärande inför framtida förändringar.