Principer för en bra resultatredovisning

Resultatredovisningen ska ge en rättvisande bild. För att motsvara det kravet bör informationen motsvara principerna tillförlitlighet, relevans, jämförbarhet, begriplighet och transparens.

Tillförlitlighet

Med tillförlitlighet menas att resultatredovisningen i allt väsentligt är fullständig och neutral. Informationen bör vara fullständig i bemärkelsen att det inte finns väsentlig information som myndigheten utelämnar. En neutral redovisning innebär att informationen inte vinklas. Myndigheten ska exempelvis inte bara välja ut de data som talar till myndighetens fördel.

Med tillförlitlighet menas också att resultatredovisningen motsvarar de krav på noggrannhet som är vedertagna för de mät-, klassificerings- och analysmetoder som myndigheten använder. Det betyder att resultatredovisningen bör ge en så god beskrivning av fakta som det är rimligt att begära i varje enskilt fall. Noggrannheten kan alltså variera med olika metoder.

Relevans

Med relevans menas att resultatredovisningen är väsentlig för regeringen. Det myndigheten väljer att redovisa ska kunna vara till nytta för regeringens styrning av myndighetens verksamhet.

Relevans innebär också att resultatredovisningen bygger på mått och klassificeringar som har god validitet. Alla undersökningar som resultatredovisningen refererar till bör i rimligaste mån undersöka det som de är avsedda att undersöka. Till exempel bör de data som myndigheten tar fram i förhållande till ett mål inte beskriva något annat än de aspekter som ryms i målet.

Jämförbarhet

Jämförbarhet innebär att de data som presenteras tillåter jämförelser över tid. Det innebär också att likadana fall behandlas på samma sätt. Om ni till exempel redovisar enkätsvar om ”förtroende” vid olika tillfällen, med olika skalor för svarsalternativen, kan det försvåra jämförbarheten.

Begriplighet

Begriplighet innebär att ni resultatredovisar på ett pedagogiskt sätt. Informationen bör sättas i sitt sammanhang och texten bör ha hög språklig kvalitet.

Tabeller och diagram bör vara så enhetliga som möjligt, till exempel genom att kolumner för återkommande variabelvärden (exempelvis kvinnor, män) har samma ordningsföljd från vänster till höger och inte kastas om. Faktauppgifter i tabeller och diagram bör kunna läsas fristående från löptexten.

Transparens

Transparens innebär att resultatredovisningen upprättas på ett öppet sätt. Ni bör nämna tillämpade metoder och ange källhänvisningar. Läsaren ska ges möjlighet att självständigt värdera uppgifternas tillförlitlighet och relevans.

Kontakt