Internredovisning

Myndighetens finansiella redovisning består av två delar: externredovisning och internredovisning. Externredovisningen speglar vad som händer mellan myndigheten och dess omvärld. Internredovisningen speglar förbrukning av resurser, fördelning och omflyttningar inom myndigheten.

Redovisningsplan

För att klassificera ekonomiska händelser och den ekonomiska ställningen använder myndigheten en redovisningsplan. Redovisningsplanen är en modell för klassificering av redovisningsdata. Redovisningsplanen består av två delar: kontoplan och objektplan. Kontoplanen klassificerar typer av ekonomiska händelser och balansposter, till exempel inköp av kontorsmateriel eller myndighetens kundfordringar. I objektplanen klassificeras de redovisningsobjekt som händelserna avser, till exempel en enhet inom en myndighet.

En huvuduppgift för redovisningen är att samla in, klassificera och lagra data som behövs för intern och extern styrning av en myndighets verksamhet. Rapporter om kostnader och intäkter, ställning och likviditet för myndigheten totalt, budgetuppföljning (jämförelse mellan budget och redovisade värden) för en avdelning på myndigheten eller kostnader för ett särskilt projekt är exempel på information som man måste kunna ta fram med hjälp av myndighetens redovisning.

Kontoklass 1-8 i den kontoplan som används av de flesta statliga myndigheter används för att klassificera tillgångar och skulder, intäkter och kostnader för i första hand den externa redovisningens behov.

Kontoklass 9 i kontoplanen används för att fördela gemensamma kostnader, för omföringar etcetera, som inte ska påverka externredovisningen.

Objektplan

Objektplanen beskriver en myndighets verksamhet i organisatorisk och funktionell struktur och används i första hand för den interna redovisningens behov. Den används huvudsakligen som grund för fördelning av myndighetens intäkter och kostnader på olika objekt. Objekten kan vara av olika karaktär beroende på syftet med uppföljningen. Exempel på objekt kan vara organisatorisk enhet, verksamhetsgren, resultatområde, funktion, prestation eller projekt.

Kontakt