Lämna kommentarer på S-koder

Myndigheter som har stora förändringar i S-kodsutfallet mellan inrapporterat kvartal jämfört med motsvarande kvartal föregående år ska lämna kommentarer i Hermes. Kravet gäller bara vissa S-koder och när förändringen mellan åren överstiger vissa gränsvärden.

Myndigheten ska lämna kommentarer på S-koder fyra gånger per år i samband med att myndigheterna rapporterar sin anslagsfördelning.

Vilka S-koder ska myndigheten kommentera?

Kravet omfattar 13 stycken S-koder. Men myndigheten behöver bara lämna kommentarer om det finns stora förändringar i S-kodsutfallet i det inrapporterade kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Endast de S-koder som ska kommenteras kommer att visas för myndigheten i Hermes under registreringsmenyn ”Kommentarer på S-koder” och i rapporten ”Kommentarer för S-koder”. Om inga S-koder visas på dessa ställen behöver inte heller myndigheten lämna några kommentarer.

Vad räknas som stora förändringar?

Gränsvärdena för när myndigheten ska lämna kommentarer är olika beroende på S-kod. För flera S-koder finns det både en gräns i kronor och en i procent och då gäller att förändringen ska överstiga båda gränsvärdena för att S-koden ska behöva kommenteras.

För till exempel S4111 visas bara förändringar mellan åren som avviker mer än 40 miljoner kronor samtidigt som den procentuella förändringen avviker mer än 5 procent. I följande tabell hittar du samtliga gränsvärden för de S-koder som omfattas av kravet.

Gränsvärden för S-koder

S-kod

+/- belopp mnkr och +/- procent
S3141 Inomstatliga intäkter avseende konsultuppdrag, inkomster 5 10
S3142 Utomstatliga intäkter avseende konsultuppdrag, inkomster 5 10
S3172 Utomstatliga övriga intäkter av avgifter, inkomster 5 25
S4111 Lön, utgifter 40 5
S5011 Lokalhyror, utgifter, utomstatliga 15 7
S5355 Övriga varor, utgifter, utomstatliga 5 20
S5368 Övriga tjänster, utgifter, utomstatliga 20 25
S7751 Lämnade bidrag till kommuner för konsumtion 100  
S7761 Lämnade bidrag till regioner för konsumtion 100  
S7911 Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar för konsumtion 100  
S7921 Lämnade bidrag till privata företag och privatägda ekonomiska föreningar för konsumtion 100  
S7922 Lämnade bidrag till privata företag och privatägda ekonomiska föreningar för investering 100  
S7931 Lämnade bidrag till enskilda personer för konsumtion 100  

Dessa gränsvärden gäller tills vidare men kan komma att ändras för kommande kvartalsinrapporteringar.

Vilka kommentarer ska myndigheten lämna?

Kommentarerna ska kortfattat men tydligt förklara den huvudsakliga förändringen mellan åren. Kommentera gärna om ni ser att förändringen kan kopplas till exempelvis förändrade anslag, nya uppdrag, olika projekt eller lagändringar. Ett aktuellt exempel skulle kunna röra ökade anslag till följd av det nya coronaviruset.

Här hittar du två exempel på hur kommentarerna kan se ut:

Exempel 1

Myndighetens lönekostnader ökade med 10 procent eller 55 miljoner kronor under perioden. Förändringen kan främst förklaras av de arbetsmarknadspolitiska projekt som utförts under perioden. Myndigheten arbetar med projekt som syftar till att skapa möjligheter till jobb i gröna näringar för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under perioden har antalet personer som ingår i satsningarna uppgått till 1 500 personer, det är 1 000 personer fler än föregående år och förklarar i huvudsak ökningen av lönekostnader.

Exempel 2

Föräldraförsäkringen ökade med 400 miljoner kronor fjärde kvartalet. Förändringen förklaras främst av att barnbidragen ökade med 300 miljoner kronor, vilket kan förklaras av att flerbarnstillägget för det tredje barnet höjdes från 604 kronor till 730 kronor per månad. Antalet barn har också ökat både till följd av ökat barnafödande och till följd av migrationen. Det leder till fler uttagna föräldrapenningdagar. Medelersättningen ökar i takt med timlönen.

Kontakt