Lämna kommentarer på S-koder

Myndigheter som har stora förändringar i S-kodsutfallet mellan åren ska lämna kommentarer i Hermes. Kravet gäller bara vissa S-koder och när förändringen mellan åren överstiger vissa gränsvärden. Kommentarerna lämnas fyra gånger per år i samband med att myndigheterna rapporterar sin anslagsfördelning.

Från och med andra kvartalet 2020 ska alla myndigheter lämna kommentarer i Hermes om det finns stora förändringar i S-kodsutfallet innevarande år jämfört med samma period föregående år. Kravet omfattar 13 stycken S-koder, men myndigheten behöver bara lämna kommentarer på de S-koder där förändringen mellan åren överstiger gränsvärdena.

Endast de S-koder med förändringar som ska kommenteras kommer att visas för myndigheten i Hermes under den nya registreringsmenyn ”Kommentarer på S-koder” och i den nya rapporten ”Kommentarer för S-koder”. Om det inte är några stora förändringar mellan åren visas inga S-koder på dessa ställen och då behöver inte heller myndigheten lämna några kommentarer.

Vilka gränsvärden gäller för förändringen?

Gränsvärdena för när myndigheten ska lämna kommentarer är olika beroende på S-kod. För flera S-koder finns det både en gräns i kronor och en i procent och då gäller att förändringen ska överstiga båda gränsvärdena för att S-koden ska behöva kommenteras. För till exempel S4111 visas bara förändringar mellan åren som avviker mer än 40 miljoner kronor samtidigt som den procentuella förändringen avviker mer än 5 procent. I följande tabell hittar du samtliga gränsvärden för de S-koder som omfattas av kravet.

Gränsvärden för S-koder

S-kod

+/- belopp och +/- procent
S3141 Inomstatliga intäkter avseende konsultuppdrag, inkomster 5 mnkr 10 %
S3142 Utomstatliga intäkter avseende konsultuppdrag, inkomster 5 mnkr 10 %
S3172 Utomstatliga övriga intäkter av avgifter, inkomster 5 mnkr 25 %
S4111 Lön, utgifter 40 mnkr 5 %
S5011 Lokalhyror, utgifter, utomstatliga 15 mnkr 7 %
S5355 Övriga varor, utgifter, utomstatliga 5 mnkr 20 %
S5368 Övriga tjänster, utgifter, utomstatliga 20 mnkr 25 %
S7751 Lämnade bidrag till kommuner för konsumtion 100 mnkr  
S7761 Lämnade bidrag till landsting för konsumtion 100 mnkr  
S7911 Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar för konsumtion 100 mnkr  
S7921 Lämnade bidrag till privata företag och privatägda ekonomiska föreningar för konsumtion 100 mnkr  
S7922 Lämnade bidrag till privata företag och privatägda ekonomiska föreningar för investering 100 mnkr  
S7931 Lämnade bidrag till enskilda personer för konsumtion 100 mnkr  

Dessa gränsvärden är de som gäller för kvartal 2, men de kan komma att ändras för kommande kvartalsinrapporteringar.

Vilka kommentarer ska myndigheten lämna?

Kommentarerna ska kortfattat men tydligt förklara den huvudsakliga förändringen mellan åren. Kommentera gärna om ni ser att förändringen kan kopplas till exempelvis förändrade anslag, nya uppdrag, olika projekt eller lagändringar. Ett aktuellt exempel skulle kunna röra ökade anslag till följd av det nya coronaviruset.

Här hittar du två exempel på hur kommentarerna kan se ut:

Exempel 1

Myndighetens lönekostnader ökade med 10 procent eller 55 miljoner kronor under perioden. Förändringen kan främst förklaras av de arbetsmarknadspolitiska projekt som utförts under perioden. Myndigheten arbetar med projekt som syftar till att skapa möjligheter till jobb i gröna näringar för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under perioden har antalet personer som ingår i satsningarna uppgått till 1 500 personer, det är 1 000 personer fler än föregående år och förklarar i huvudsak ökningen av lönekostnader.

Exempel 2

Föräldraförsäkringen ökade med 400 miljoner kronor fjärde kvartalet. Förändringen förklaras främst av att barnbidragen ökade med 300 miljoner kronor, vilket kan förklaras av att flerbarnstillägget för det tredje barnet höjdes från 604 kronor till 730 kronor per månad. Antalet barn har också ökat både till följd av ökat barnafödande och till följd av migrationen. Det leder till fler uttagna föräldrapenningdagar. Medelersättningen ökar i takt med timlönen.

Hur ska myndigheten rapportera kommentarerna?

Ni kan börja analysera avvikelsen mellan åren när ni har läst in månadsutfallet till och med juni och gjort myndighetens anslagsfördelning i Hermes för perioden (6a). Ta ut Excelrapporten ”Kommentarer på S-koder” under menyn Rapporter i Hermes. I rapporten kan ni se vilka S-koder som har stora avvikelser och börja förbereda myndighetens kommentarer. Om det inte finns några S-koder i rapporten har inte myndigheten några avvikelser utanför gränsvärdena och ni behöver då inte lämna några kommentarer för perioden.

Rapporten kommer att driftsättas den 16 juni, så innan dess finns den inte tillgänglig i Hermes. ESV rekommenderar att ni kör rapporten redan från och med den 17 juni, så att ni får en indikation på vilka S-koder som kan bli aktuella att kommentera när ni rapporterar utfallet för första halvåret 2020.

Ni registrerar myndighetens kommentarer i Hermes den 18 juli–7 augusti. Registrera kommentarerna under Statsredovisning/Utfall/Kommentarer för S-koder.

Om det skulle vara så att det inte finns någon på plats på din myndighet som kan registrera kommentarerna under den aktuella perioden så erbjuder ESV i sommar möjligheten att i stället mejla in Excelrapporten ”Kommentarer på S-koder” med myndighetens inskrivna kommentarer senast den 17 juli. Observera att det är en tillfällig lösning vid detta första inrapporteringstillfälle och att ESV helst ser att ni rapporterar kommentarerna i Hermes.

Om ni mejlar in rapporten är det viktigt att komma ihåg att er inrapporteringsstatus i Hermes inte kommer att bli godkänd. Det kommer dock inte att föranleda några konsekvenser för myndigheten. Rapporten skickar ni in till följande kontakt, dit ni även kan ställa frågor.

Kontakt