Baskontoplan och S-koder

När myndigheterna rapporterar ekonomisk information till statsredovisningen i statens informationssystem Hermes ska det göras med hjälp av statliga inrapporteringskoder, S-koder. De har samma struktur som den statliga baskontoplanen.

S-koder – statliga inrapporteringskoder

Myndigheterna ska löpande rapportera ekonomisk information till statsredovisningen i statens informationssystem Hermes. Informationen rapporteras in med hjälp av statliga inrapporteringskoder – S-koder. S-koderna finns förtecknade i ESV:s föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen.

S-koderna har samma struktur som den statliga baskontoplanen men är mindre detaljerade. De är utformade för att tillgodose de olika uppföljnings- och analysbehov som användarna av informationen i statsredovisningen har. Exempel på sådana behov är uppdelning i skilda koder för inom- respektive utomstatliga händelser eller saldon, att särredovisa amorteringar på lån eller att dela upp lämnade bidrag på mottagarkategori som hushåll, kommuner och företag.

Baskontoplan

Den statliga baskontoplanen är frivillig för myndigheterna att använda. Den ansluter till den kontoplan som används i näringslivet, men har anpassats till specifika statliga förhållanden, med bland annat speciella konton för transfereringar och skatteintäkter.

Det ligger ett stort värde i att myndigheterna följer baskontoplanen så långt som möjligt, för att ge en enhetlig utformning av redovisningen i staten. I utbildningssammanhang, i handledningar och vid beskrivningar av redovisningsprinciper använder ESV den statliga baskontoplanen.

Kontakt