Viktiga inrapporteringsdatum vid bokslutet 2019

För rapporteringen i Hermes i samband med årsredovisningen för 2019 gäller de datum som följer av ESV:s föreskrifter till 21 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

Finansdepartementet önskar att ESV lämnar underlag till Årsredovisning för staten 2019 fredagen den 13 mars i stället för det förordningsstyrda datumet den 15 mars, som infaller på en söndag. Då flera föreskrifts- och förordningsstyrda datum för årsredovisningen 2019 infaller under en helg innebär det att hela processen för att ta fram underlag till Årsredovisning för staten försvåras tidsmässigt. Därför uppmanar ESV till följande inlämningstidpunkter som i några fall är närmast föregående vardag.

3 januari

Brytdag för räkenskapsåret 2019 enligt ESV:s föreskrifter till 10 § förordningen om myndigheters bokföring.

17 januari

Inrapportering av preliminärt decemberutfall och motpartsinformation. (Period 12a)

24 januari

Motpartsavstämningen ska vara klar. (Period 12i)

31 januari

Nytt preliminärt helårsutfall för anslag och inkomsttitlar samt fullständigt realekonomiskt utfall (anslagsfördelning), periodiseringar och koder knutna till balansräkningen. (Period 12c)

14 februari

Inlämning av särskild dokumentation (till registrator@esv.se) och fullständig inrapportering i Hermes, då det förordningsstyrda datumet den 15 februari (2 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag) infaller på en lördag. Fullständigt utfall ska rapporteras in i överensstämmelse med dokumentationen för de cirka 40 stora myndigheter som ska lämna särskild dokumentation.

Övriga myndigheter rapporterar in slutligt helårsutfall för anslag och inkomsttitlar samt utfall respektive ställning för samtliga S-koder. Detta utfall ska vara definitivt om inte särskilda skäl finns. (Period 12d)

21 februari

Inlämning av årsredovisning för det senast avslutade räkenskapsåret, då det förordningsstyrda datumet den 22 februari (2 kap. 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag) infaller på en lördag.

22 februari

Eventuella rättelser av den tidigare rapporteringen inklusive realekonomisk fördelning (anslagsfördelning) i enlighet med den slutliga årsredovisningen. (Period 12e)

Uppgifter om bemyndiganden, ansvarsförbindelser, garantier, antal anställda/årsarbetskrafter samt sjukfrånvaro (Särskild info).

2 mars

Avstämningsuppgifter för betalningar ska ha lämnats.

Kontakt

  • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11
    • Till Fråga ESV

Senast uppdaterad: