Bokslut och årsredovisning

Varje statlig myndighet ska lämna en årsredovisning till regeringen senast den 22 februari varje år. Årsredovisningen består av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, noter samt sammanställning av väsentliga uppgifter. Vissa myndigheter lämnar också en finansieringsanalys i årsredovisningen.

ESV ger stöd för att tillämpa förordningarna som reglerarar arbetet med årsbokslut och årsredovisning, men det är alltid myndighetens eget ansvar att lämna sitt bokslut och sin årsredovisning enligt kraven i regelverket.

I samband med årsredovisning ska myndigheterna rapportera in sitt ekonomiska utfall till statsredovisningen i statens informationssystem Hermes. Myndigheternas inrapporterade utfall används bland annat för att ta fram

  • en konsoliderad balans- och resultaträkning för hela staten
  • utfallet för statens budget
  • nationalräkenskapsstatistik – statens finansiella sparande och realekonomisk fördelning av statens budget.

Kontakt