April 2022 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och regioner. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner och regioner blev 13 010 miljoner kronor i april, vilket är 241 miljoner kronor (1,9 procent) högre jämfört med samma månad 2021.

Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och regioner med en tolftedel varje månad. Under april betalade Skatteverket ut 12 602 miljoner kronor till kommunsektorn. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 226 miljoner kronor (1,8 procent) högre än i april 2021.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 52 344 miljoner kronor, vilket är 1 261 miljoner kronor (2,5 procent) högre jämfört med perioden januari-april 2021.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
april 2022
Förändring
jämfört med
april 2021
Utfall
jan-april 2022
Förändring
jämfört med
jan-april 2021
SB + ÄB
2022
25 Allmänna bidrag till kommuner 13 010 241 52 344 1 261 156 498
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 602 226 50 408 904 151 223
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 408 15 1 631 59 4 718
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 - 1 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:5 Medel till befolkningsmässigt mindre kommuner 0 0 300 300 300
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt