April 2022 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 97,6 miljarder kronor i april, vilket är 5,9 miljarder kronor högre än samma månad 2021. Det beror framför allt på att utgifter inom utgiftsområdena Utbildning och universitetsforskning samt Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev högre jämfört med april 2021. Utgifterna inom utgiftsområdet Näringsliv blev däremot lägre jämfört med samma månad föregående år.

Utgifterna uppgår till 366,1 miljarder kronor hittills i år, vilket är 4,1 miljarder kronor (1,1 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
april 2022
Förändring
jämfört med
april 2021
Utfall
jan-april 2022
Förändring
jämfört med
jan-april 2021
SB + ÄB
2022
1 Rikets styrelse 1 277 - 146 5 633 351 17 433
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 100 2 149
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 59 3 368 12 981
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 77 - 1 299 11 985
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 9 3 28 6 120
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 0 39 4 124
2:5 Riksrevisionen 28 4 109 6 356
3:1 Sametinget 7 1 22 2 62
4:1 Regeringskansliet m.m. 729 25 2 635 99 8 481
5:1 Länsstyrelserna m.m. 196 - 202 1 029 - 205 3 678
6:1 Allmänna val och demokrati 55 50 404 370 705
6:2 Justitiekanslern 6 1 20 3 56
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 13 3 44 9 125
6:4 Valmyndigheten 3 2 11 5 37
6:5 Stöd till politiska partier 42 0 84 0 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 2 2 7 7 50
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 27 18 111 15 208
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 0 16
8:1 Mediestöd 4 - 56 299 4 1 056
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 0 15 - 1 46
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 9 2 32
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 734 48 5 728 137 17 971
1:1 Statskontoret 8 - 1 31 0 104
1:2 Kammarkollegiet 9 3 34 9 115
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 2 4 6 2 25
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 454 17 4 688 68 14 094
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 3 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 24 1 68
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 2 62 7 210
1:9 Statistiska centralbyrån 48 - 1 185 - 7 593
1:10 Bidragsfastigheter 19 - 4 60 - 7 330
1:11 Finansinspektionen 54 1 207 - 8 734
1:12 Riksgäldskontoret 29 1 112 3 339
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 4 1 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 3 1 290
1:15 Statens servicecenter 75 19 269 61 882
1:16 Finansmarknadsforskning 2 2 9 2 50
1:17 Upphandlingsmyndigheten 10 3 31 4 111
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 0
3 Skatt, tull och exekution 1 069 16 4 059 67 12 930
1:1 Skatteverket 692 - 17 2 649 38 8 303
1:2 Tullverket 206 37 738 44 2 482
1:3 Kronofogdemyndigheten 171 - 3 672 - 15 2 145
4 Rättsväsendet 5 067 305 19 783 1 071 62 919
1:1 Polismyndigheten 2 705 149 10 686 534 33 836
1:2 Säkerhetspolisen 161 17 616 70 1 878
1:3 Åklagarmyndigheten 183 34 663 68 2 022
1:4 Ekobrottsmyndigheten 66 2 259 3 856
1:5 Sveriges Domstolar 590 23 2 238 89 6 683
1:6 Kriminalvården 942 68 3 777 310 12 362
1:7 Brottsförebyggande rådet 11 - 1 51 0 177
1:8 Rättsmedicinalverket 49 6 182 22 553
1:9 Brottsoffermyndigheten 4 0 15 0 44
1:10 Ersättning för skador på grund av brott 12 4 44 1 201
1:11 Rättsliga biträden m.m. 306 - 5 1 156 - 36 3 916
1:12 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 9 1 27 1 40
1:13 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 3 3 9 7 19
1:14 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 15 1 26 1 70
1:15 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 7 0 25
1:16 Domarnämnden 1 0 3 0 10
1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 9 4 24 - 1 227
5 Internationell samverkan 84 19 1 468 727 2 735
1:1 Avgifter till internationella organisationer 20 - 6 801 223 1 534
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 10 4 532 499 682
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 4 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 - 1 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 5 0 17 1 52
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 15 9 32 2 79
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 9 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 6 0 19
1:9 Svenska institutet 11 - 1 39 - 9 132
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 2 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 17 13 26 12 175
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 179 944 19 397 2 573 79 208
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 521 197 12 965 1 235 44 538
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 135 54 314 - 4 1 477
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 650 523 3 121 1 236 22 060
1:4 Forskning och teknikutveckling 56 13 205 45 832
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 3 0 11
1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk 29 4 99 2 334
1:7 Officersutbildning m.m. 2 - 15 60 - 20 262
1:8 Försvarets radioanstalt 128 18 487 57 1 582
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 23 0 87 1 242
1:10 Nämnder m.m. 1 0 2 0 7
1:11 Försvarets materielverk 160 - 23 546 - 21 2 104
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 - 1 3 - 1 11
2:1 Kustbevakningen 127 13 446 23 1 440
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 0 - 8 522
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 0 0 28
2:4 Krisberedskap 177 141 260 6 1 274
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 201 - 5 402
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 112 6 423 - 10 1 449
2:7 Statens haverikommission 5 1 17 2 58
2:8 Myndigheten för psykologiskt försvar 7 7 26 26 103
2:9 Rakel Generation 2 3 3 7 7 67
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 40 3 125 2 408
7 Internationellt bistånd 3 668 - 642 20 663 268 51 940
1:1 Biståndsverksamhet 3 518 - 648 20 059 215 49 985
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 125 2 517 41 1 652
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 4 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 18 4 68 11 213
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 - 2 10 0 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 2 5 1 22
8 Migration 840 107 2 958 - 114 8 541
1:1 Migrationsverket 360 9 1 431 42 4 318
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 372 116 1 093 2 2 190
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 0 5 - 103 123
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 63 - 6 240 - 23 720
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 10 - 4 41 - 12 205
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 15 - 7 55 - 31 250
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 12 0 59 11 327
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 8 0 34 - 1 408
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 16 284 3 737 51 927 - 443 119 462
1:1 Socialstyrelsen 69 - 5 240 - 1 765
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 4 - 4 24 - 3 91
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 15 1 54 4 160
1:4 Tandvårdsförmåner 512 34 2 136 75 7 062
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 873 83 9 993 420 33 444
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 7 249 2 606 21 071 - 654 31 418
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 16 - 1 105 - 5 511
1:8 Bidrag till psykiatri 108 17 1 870 51 2 163
1:9 Läkemedelsverket 15 - 1 58 0 162
1:10 E-hälsomyndigheten 9 0 30 1 120
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 224 224 298 - 442 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 63 - 2 261 - 3 779
2:1 Folkhälsomyndigheten 48 - 5 178 - 13 615
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 0 30 0 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 2 47
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 34 1 101
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 25 10 34 9 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 - 1 16 - 3 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 0 94 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3 0 9 0 33
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 389 146 452 181 786
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 9 0 43 - 2 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 055 318 7 831 136 25 043
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 2 238 333 5 837 - 493 8 960
4:6 Statens institutionsstyrelse 139 40 531 151 1 868
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 87 - 80 372 91 669
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 2 11 1 38
5:1 Barnombudsmannen 2 0 10 1 27
5:2 Barnets rättigheter 9 8 20 11 42
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 - 1 12 0 41
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 60 13 230 40 787
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 11 931 1 916 42 730 1 108 106 203
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 803 86 16 224 1 635 42 605
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 511 98 14 108 349 41 706
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 112 6 445 16 1 351
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 193 - 10 763 - 51 2 252
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 11 - 2 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 110 34 471 - 841 1 492
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 3 364 1 689 7 397 - 98 7 407
2:1 Försäkringskassan 828 13 3 290 100 9 281
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 1 22 0 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 491 482 13 985 1 930 42 161
1:1 Garantipension till ålderspension 1 135 - 37 4 553 - 150 13 416
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 755 - 35 3 047 - 139 8 835
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 930 49 3 707 214 11 836
1:4 Äldreförsörjningsstöd 104 4 415 16 1 252
1:5 Inkomstpensionstillägg 509 509 2 032 2 032 6 121
2:1 Pensionsmyndigheten 58 - 8 231 - 43 700
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 397 241 34 051 1 445 99 847
1:1 Barnbidrag 2 803 0 11 137 5 33 426
1:2 Föräldraförsäkring 3 832 110 15 989 1 450 45 031
1:3 Underhållsstöd 237 17 937 52 2 838
1:4 Adoptionsbidrag 0 0 3 - 1 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 88 0 351 6 1 030
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 347 20 1 403 7 4 752
1:7 Pensionsrätt för barnår 706 33 2 822 132 8 467
1:8 Bostadsbidrag 383 61 1 408 - 206 4 286
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 569 - 84 2 169 - 157 6 152
1:1 Etableringsåtgärder 4 - 2 12 2 142
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 320 - 157 1 488 - 371 4 516
1:3 Hemutrustningslån 0 - 3 3 - 8 0
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 8 - 2 39 - 1 130
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 11 9 39 2 101
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 66 51 241 71 640
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 2 23 1 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 18 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 152 16 300 145 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 7 1 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 516 - 1 280 26 896 - 5 221 93 221
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 640 - 39 2 573 - 127 7 810
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 913 - 961 12 505 - 4 192 43 138
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 646 - 293 2 785 - 879 9 172
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 560 - 40 6 266 - 127 20 684
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 10 1 38 2 137
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 196 94 522 157 2 546
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 225
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 - 4 15 - 2 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 25 - 1 80
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 20 0 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 3 0 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 105 28 323 60 1 310
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 274 36 1 148 57 5 663
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 88 - 27 362 - 147 1 196
1:15 Omställnings- och kompetensstöd genom den offentliga omställningsorganisationen - 3 - 3 0 0 75
2:1 Arbetsmiljöverket 56 4 241 16 788
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 11 1 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 32 34
2:4 Medlingsinstitutet 9 0 15 1 57
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 3 0 12 2 49
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet - 74 - 73 112
15 Studiestöd 2 511 - 68 10 696 - 267 27 901
1:1 Studiehjälp 448 - 2 1 804 - 6 4 440
1:2 Studiemedel 1 764 - 56 7 606 - 206 19 835
1:3 Avsättning för kreditförluster 172 5 759 2 2 007
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 - 18 19 - 47 19
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 23 - 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 1 9 - 1 31
1:7 Studiestartsstöd 34 - 11 148 - 37 400
1:8 Centrala studiestödsnämnden 84 14 324 27 1 090
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 5 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 10 652 4 408 32 752 950 95 384
1:1 Statens skolverk 88 - 15 314 - 14 1 367
1:2 Statens skolinspektion 40 5 152 12 532
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 67 4 240 1 784
1:4 Sameskolstyrelsen 4 - 1 17 - 4 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 305 - 105 1 659 224 4 654
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 17 0 116 - 4 260
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 906 1 906 1 906 - 5 4 303
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 4 - 25 34 - 25 201
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 1 20 - 2 112
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 102 6 269 166 841
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 8 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 16 7 32
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 0 - 1 23 1 203
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2 858 2 409 2 858 - 234 6 554
1:16 Bidrag till vissa studier 1 0 2 0 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 7 7 2 440 626 5 417
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 13 2 46 3 144
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 308 26 1 271 83 3 815
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 0 54 4 172
2:2 Universitets- och högskolerådet 22 7 74 19 260
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 1 680 5 2 039
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 197 7 789 27 2 368
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 1 785 6 2 356
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 203 7 811 28 2 433
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 2 796 6 2 387
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 145 5 581 20 1 744
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 164 1 657 4 1 970
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 593 18 1 779
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 133 1 530 5 1 591
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 3 411 11 1 232
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 0 583 1 1 749
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 89 3 356 12 1 067
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 268 3 804
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 146 5 583 22 1 750
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 113 - 3 453 - 11 1 360
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 154 6 615 24 1 844
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 0 255 - 1 764
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 36 1 145 5 434
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 1 256 2 769
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 95 8 285
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 100 1 401 3 1 203
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 3 130 11 390
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 0 299 2 897
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 3 107 11 322
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 0 212 - 2 636
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 96 8 287
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 0 357 2 1 071
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 100 14 300
2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 0 231 1 694
2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 13 94 50 283
2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24 0 97 - 1 290
2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 37 1 110
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 72 1 217
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 19 1 56
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 0 41 1 124
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 12 - 2 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 0 191 - 1 572
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 35 5 106
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 0 162 1 487
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 36 7 109
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 0 175 - 1 526
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 39 2 116
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 152 0 455
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 34 8 103
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 152 0 457
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 2 33 10 99
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 - 1 119 - 3 357
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 22 3 67
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 0 142 0 425
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 31 5 94
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 0 61 1 182
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 1 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 23 0 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 1 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 0 49 1 146
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 1 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 0 160 0 479
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 42 11 125
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 13 0 40
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 8 1 24
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 321 - 3 1 269 24 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 60 7 501 - 507 951
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 47 8 175 16 535
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 231 3 923 11 2 770
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 2 0 59 - 8 68
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 584 107 2 832 209 7 029
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 402 33 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 17 0 61 3 197
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 11 - 30 394 - 60 1 227
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 4 1 13 1 46
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 17 1 63
3:7 Kungl. biblioteket 35 5 144 6 423
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 - 4 13 - 3 66
3:9 Sunet 4 2 11 6 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 2 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 0 11 1 51
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 70 0 89
3:14 Gentekniknämnden 0 0 1 0 5
4:1 Internationella program 0 1 29 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 29 1 32
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 3 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 1 26 8 58
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 948 451 10 051 1 196 20 050
1:1 Statens kulturråd 10 8 25 6 74
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 353 339 494 85 2 101
1:3 Skapande skola 0 0 1 0 200
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 4 2 22 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 5 2 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 396 16 809 54 1 722
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 1 6 1 18
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 27 - 3 706 11 1 132
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 21 6 231 44 302
2:3 Statens musikverk 8 3 30 1 97
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 9 - 3 54 0 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 11 1 40 3 128
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 22 0 72
4:1 Statens konstråd 1 0 4 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 4 0 9 - 2 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 - 1 5 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 48 11 61
5:1 Konstnärsnämnden 2 1 7 1 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 67 22 505 236 800
6:1 Riksarkivet 35 - 3 150 - 4 468
7:1 Riksantikvarieämbetet 15 - 6 99 3 286
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 4 2 115 25 276
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 119 7 451 24 1 451
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 0 220 27 305
8:3 Bidrag till vissa museer 7 5 66 16 84
8:4 Forum för levande historia 6 2 16 0 50
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 5 1 16
9:2 Stöd till trossamfund 17 - 8 33 - 15 82
10:1 Filmstöd 0 0 625 15 628
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 1 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 3 0 8 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 3 1 10 1 48
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 0 15 0 59
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 50 50 182 46 341
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 20 20 22
13:1 Stöd till idrotten 492 - 1 1 805 484 2 787
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 7 4 17 8 112
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 98 50 98
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 32 - 52 43 - 68 129
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 207 68 2 415 135 4 830
14:2 Bidrag till tolkutbildning 3 - 2 21 - 1 60
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 15 - 6 31 - 27 60
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 77 2 202
15:1 Spelinspektionen 6 1 23 0 77
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 401 - 24 1 934 28 5 771
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 - 1 0 - 5 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 1 1 1 0 43
1:4 Boverket 27 - 2 97 1 318
1:5 Statens geotekniska institut 3 0 18 1 57
1:6 Lantmäteriet 59 - 2 226 7 689
1:7 Energieffektivisering av flerbostadshus 33 31 254 249 309
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 257 - 45 1 243 - 206 4 050
2:1 Konsumentverket 12 - 2 53 - 5 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 5 0 17 0 54
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 3 1 10 0 31
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 13 - 4 14
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 2 0 4
1:9 (2021) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - 3 - 7
1:10 (2021) Innovativt och hållbart byggande - 1 - 3
19 Regional utveckling 224 - 34 893 80 4 742
1:1 Regionala utvecklingsåtgärder 111 5 455 61 2 061
1:2 Transportbidrag 5 - 20 87 14 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 108 - 19 350 5 1 600
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 650
20 Allmän miljö- och naturvård 2 738 429 6 687 1 599 20 952
1:1 Naturvårdsverket 58 9 220 13 645
1:2 Miljöövervakning m.m. 42 18 75 11 514
1:3 Åtgärder för värdefull natur 1 294 182 1 568 256 2 064
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 265 9 297 17 1 167
1:5 Miljöforskning 39 21 42 2 97
1:6 Kemikalieinspektionen 24 3 91 1 298
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 17 3 81 - 72 282
1:8 Klimatbonus 514 139 2 051 770 3 510
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 21 - 4 91 - 3 298
1:10 Klimatanpassning 24 5 37 8 140
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 95 - 6 636 133 1 580
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 0 - 2 1 - 11 154
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 0 19 4 47
1:14 Skydd av värdefull natur 96 - 35 320 - 51 1 721
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 18 1 98 20 307
1:16 Klimatinvesteringar 90 46 507 261 2 755
1:17 Klimatpremier 0 0 163 154 1 601
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 3 3 5 5 200
1:19 Industriklivet 50 38 57 45 909
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 4 1 12 2 215
1:21 Driftstöd för bio-CCS 1 1 3 3 15
1:22 Kompetenslyft för klimatomställningen 100
1:23 Laddinfrastruktur 0 0 0 0 600
1:24 Biogasstöd 0 0 0 0 500
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 9 2 38 9 128
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 72 - 7 276 21 1 105
21 Energi 1 635 1 398 8 076 7 048 11 675
1:1 Statens energimyndighet 33 10 129 26 419
1:2 Insatser för energieffektivisering 1 - 3 4 - 3 18
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 2 0 6 0 25
1:4 Energiforskning 80 - 20 320 - 118 1 433
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 0 0 0
1:6 Energimarknadsinspektionen 15 3 51 3 184
1:7 Energiteknik 71 - 20 71 - 307 578
1:8 Elberedskap 13 4 39 0 361
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 - 1 16 13 25
1:10 Energi- och klimatomställning på lokal och regional nivå m.m 1 12 97 112 140
1:11 Elsäkerhetsverket 5 0 22 3 72
1:12 Kompensation för höga elpriser 1 414 1 414 7 320 7 320 8 420
22 Kommunikationer 5 096 - 21 19 387 - 135 77 091
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 959 - 618 7 442 - 1 514 31 930
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 831 128 7 335 640 30 402
1:3 Trafikverket 115 2 479 21 1 426
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 81 34 173 79 369
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 37 21 73 42 146
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 3 41 - 92 255
1:7 Trafikavtal 90 5 365 22 1 038
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 30 2 31
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 8 2 27 4 82
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 74 74 99 50 690
1:11 Trängselskatt i Stockholm 136 - 108 963 - 317 1 943
1:12 Transportstyrelsen 194 - 1 757 - 14 2 367
1:13 Trafikanalys 7 0 19 - 1 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 360 351 882 845 1 025
1:15 Sjöfartsstöd 101 36 407 58 1 550
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 0 - 1 45
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 12 4 51 18 299
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 1 000
1:19 Lån till körkort 3 - 1 13 - 5 151
2:1 Post- och telestyrelsen 6 1 25 3 88
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 5 29 - 7 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 0 0 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 27 26 38 32 105
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 20 14 56 25 1 561
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 20 10 53 7 157
2:7 Digital förvaltning 6 0 27 4 196
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 0
1:20 (2021) Tillskott till Sjöfartsverket 0 0
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 - 37
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 715 - 97 2 882 - 358 21 645
1:1 Skogsstyrelsen 52 7 186 9 583
1:2 Insatser för skogsbruket 23 9 93 30 706
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 14 1 52 1 165
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 - 1 42 0 134
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 0 4 0 10
1:6 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar 23 - 14 90 - 89 183
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 16 16 36 10 53
1:8 Statens jordbruksverk 54 - 5 218 - 13 616
1:9 Bekämpning av växtskadegörare 2 - 1 5 1 15
1:10 Gårdsstöd m.m. 5 1 78 - 47 6 982
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 5 5 23 14 167
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 4 6 3 36
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 21 10 43 21 174
1:14 Livsmedelsverket 27 4 107 10 344
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 6 0 50 29 204
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 5 47
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 110 - 70 453 - 219 3 783
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 99 - 53 412 - 45 4 088
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 - 3 4 - 1 42
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 0 3 1 24
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 8 - 2 42 2 126
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 178 - 1 712 - 3 2 135
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 54 0 179 - 3 714
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien - 1 - 1 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 0 - 3 0 - 69 73
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 0 - 3 0 - 4 15
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 102
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 1 082 - 3 806 4 620 - 5 680 14 249
1:1 Verket för innovationssystem 25 3 94 11 280
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 194 - 33 630 - 53 3 540
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 499 - 29 997
1:4 Tillväxtverket 82 - 15 324 42 934
1:5 Näringslivsutveckling 38 22 134 19 816
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 2 21 3 67
1:7 Turistfrämjande 0 0 62 - 10 125
1:8 Sveriges geologiska undersökning 13 - 1 69 0 255
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 - 1 1 - 1 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 3 1 14
1:11 Bolagsverket 5 0 22 3 66
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 3 0 8
1:13 Konkurrensverket 14 1 57 5 169
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 123 3 123
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 3 2 19
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 2 2 17 2 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 90 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 27 1 112 3 336
1:22 Stöd vid korttidsarbete 41 - 1 981 1 048 - 2 318 489
1:23 Brexitjusteringsreserven 386
1:24 Omställningsstöd 2 000
1:25 Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 74 74 187 187 520
1:26 Omsättningsstöd till handelsbolag 16 16 30 30 80
1:27 Evenemangsstöd 7 7 10 10 2 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 1 0 8 - 2 26
2:2 Kommerskollegium 7 - 2 27 - 3 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 29 22 124 - 184 361
2:4 Investeringsfrämjande 6 6 23 - 70 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 100
1:23 (2021) Stöd till enskilda näringsidkare 0 - 292 0 - 926
1:24 (2021) Omställningsstöd 461 - 1 600 839 - 2 309
1:25 (2021) Researrangörslån 0 1 0 - 80
1:26 (2021) Stöd till handelsbolag 0 - 54 0 - 54
1:27 (2021) Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 0 15 - 1 12
1:28 (2021) Evenemangsstöd 2 2 27 27
25 Allmänna bidrag till kommuner 13 010 241 52 344 1 261 156 498
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 602 226 50 408 904 151 223
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 408 15 1 631 59 4 718
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 - 1 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:5 Medel till befolkningsmässigt mindre kommuner 0 0 300 300 300
26 Statsskuldsräntor m.m. - 85 686 2 637 7 996 12 155
1:1 Räntor på statsskulden - 89 684 2 576 7 992 12 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 4 1 58 2 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 4 170 627 16 668 - 5 213 47 837
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 4 170 627 16 668 - 5 213 47 837
Förändring av anslagsbehållningar - 6 681
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 6 613
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 68
Summa utgiftsområden 111 202 9 853 421 074 12 246 1 229 992
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 111 287 9 167 418 437 4 251 1 217 905
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 11 079 - 968 - 64 435 - 13 004 - 60 090
Kassamässig korrigering - 2 490 - 2 988 9 494 4 895 371
Totala utgifter 97 633 5 897 366 133 4 138 1 170 273
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt