Mars 2022 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och regioner. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner och regioner blev 13 310 miljoner kronor i mars, vilket är 539 miljoner kronor (4,2 procent) högre jämfört med samma månad 2021.

Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och regioner med en tolftedel varje månad. Under mar betalade Skatteverket ut 12 602 miljoner kronor till kommunsektorn. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 226 miljoner kronor (1,8 procent) högre än i mars 2021.

Under mars har 300 miljoner kronor betalats ut under det nya anslaget 1:5 Medel till befolkningsmässigt mindre kommuner. Anslaget fördes upp på statens budget 2022 och fördelas till de kommuner som får störst bidrag per invånare från det kommunalekonomiska utjämningssystemet eller har färre än 9 000 invånare.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
mars 2022
Förändring
jämfört med
mars 2021
Utfall
jan-mars 2022
Förändring
jämfört med
jan-mars 2021
SB + ÄB
2022
25 Allmänna bidrag till kommuner 13 310 539 39 334 1 020 156 498
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 602 226 37 806 678 151 223
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 408 15 1 223 44 4 718
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 - 1 6 - 1 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:5 Medel till befolkningsmässigt mindre kommuner 300 300 300 300 300
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt