Mars 2022 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 87,4 miljarder kronor i mars. Det är 1,9 miljarder kronor (2,2 procent) högre än i mars 2021. Det beror bland annat på högre utgifter för fortsatt vaccinering mot covid-19, utbetalning av kompensation för höga elpriser och förändringar i nettoutlåningen.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
mars 2022
Förändring
jämfört med
mars 2021
Utfall
jan-mars 2022
Förändring
jämfört med
jan-mars 2021
SB + ÄB
2022
1 Rikets styrelse 1 622 416 4 355 497 17 433
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 94 2 149
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 132 13 308 9 981
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 79 12 222 12 985
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 9 1 19 2 120
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 15 5 31 4 124
2:5 Riksrevisionen 29 1 81 2 356
3:1 Sametinget 7 0 14 1 62
4:1 Regeringskansliet m.m. 515 14 1 906 74 8 481
5:1 Länsstyrelserna m.m. 272 4 832 - 3 3 678
6:1 Allmänna val och demokrati 331 315 349 320 705
6:2 Justitiekanslern 5 1 14 1 56
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 13 4 32 6 125
6:4 Valmyndigheten 2 1 7 3 37
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 42 0 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 2 2 6 6 50
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 68 - 10 84 - 4 208
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 0 16
8:1 Mediestöd 133 53 295 60 1 056
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 - 1 11 - 1 46
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 6 2 32
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 631 27 3 994 90 17 971
1:1 Statskontoret 9 1 24 1 104
1:2 Kammarkollegiet 11 3 25 6 115
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 - 1 4 - 2 25
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 357 13 3 233 50 14 094
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 2 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 18 1 68
1:8 Ekonomistyrningsverket 16 2 47 6 210
1:9 Statistiska centralbyrån 48 - 5 137 - 5 593
1:10 Bidragsfastigheter 19 - 1 41 - 4 330
1:11 Finansinspektionen 51 - 1 153 - 9 734
1:12 Riksgäldskontoret 29 1 82 2 339
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 3 0 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 2 2 3 1 290
1:15 Statens servicecenter 68 15 195 42 882
1:16 Finansmarknadsforskning 7 0 7 0 50
1:17 Upphandlingsmyndigheten 6 - 1 21 1 111
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 0
3 Skatt, tull och exekution 1 048 18 2 990 50 12 930
1:1 Skatteverket 672 11 1 957 55 8 303
1:2 Tullverket 198 8 532 7 2 482
1:3 Kronofogdemyndigheten 179 - 2 501 - 13 2 145
4 Rättsväsendet 5 146 131 14 716 766 62 919
1:1 Polismyndigheten 2 759 41 7 981 385 33 836
1:2 Säkerhetspolisen 160 14 455 54 1 878
1:3 Åklagarmyndigheten 176 11 480 34 2 022
1:4 Ekobrottsmyndigheten 65 - 1 193 2 856
1:5 Sveriges Domstolar 591 24 1 648 66 6 683
1:6 Kriminalvården 930 50 2 835 242 12 362
1:7 Brottsförebyggande rådet 15 0 40 1 177
1:8 Rättsmedicinalverket 49 13 133 16 553
1:9 Brottsoffermyndigheten 4 1 11 0 44
1:10 Ersättning för skador på grund av brott 14 0 33 - 3 201
1:11 Rättsliga biträden m.m. 365 - 20 850 - 31 3 916
1:12 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 8 1 18 0 40
1:13 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 3 1 6 4 19
1:14 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 11 0 70
1:15 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 5 1 25
1:16 Domarnämnden 1 0 2 0 10
1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 5 - 3 15 - 4 227
5 Internationell samverkan 722 488 1 384 708 2 735
1:1 Avgifter till internationella organisationer 195 19 781 229 1 534
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 508 490 522 495 682
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 2 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 - 1 0 0 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 12 0 52
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 - 9 17 - 7 79
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 7 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 5 0 19
1:9 Svenska institutet 4 - 9 28 - 8 132
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 1 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 2 - 2 10 - 1 175
6 Försvar och samhällets krisberedskap 6 467 725 14 218 1 629 79 208
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 532 433 9 443 1 038 44 538
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 78 - 21 179 - 58 1 477
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 2 039 381 2 470 714 22 060
1:4 Forskning och teknikutveckling 149 33 149 31 832
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 2 0 11
1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk 23 - 1 70 - 2 334
1:7 Officersutbildning m.m. 21 3 58 - 5 262
1:8 Försvarets radioanstalt 128 14 358 39 1 582
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 30 7 64 1 242
1:10 Nämnder m.m. 0 - 1 1 0 7
1:11 Försvarets materielverk 135 3 385 3 2 104
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 0 0 2 0 11
2:1 Kustbevakningen 114 4 319 10 1 440
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 - 8 0 - 8 522
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 0 0 28
2:4 Krisberedskap 51 - 115 83 - 135 1 274
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 - 15 201 - 5 402
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 119 - 8 311 - 17 1 449
2:7 Statens haverikommission 4 0 12 2 58
2:8 Myndigheten för psykologiskt försvar 10 10 19 19 103
2:9 Rakel Generation 2 5 5 5 5 67
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 31 2 86 - 1 408
7 Internationellt bistånd 9 769 - 43 16 995 909 51 940
1:1 Biståndsverksamhet 9 604 - 66 16 540 863 49 985
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 141 18 392 38 1 652
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 3 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 19 3 50 7 213
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 1 7 2 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 0 3 - 1 22
8 Migration 709 - 117 2 118 - 221 8 541
1:1 Migrationsverket 391 38 1 070 33 4 318
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 193 - 31 722 - 114 2 190
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 101 5 - 103 123
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 64 - 5 176 - 17 720
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 14 - 2 31 - 8 205
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 15 - 10 40 - 24 250
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 17 1 48 12 327
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 14 - 7 26 - 1 408
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 20 304 4 784 35 643 - 4 181 119 462
1:1 Socialstyrelsen 67 3 171 4 765
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 4 - 4 20 1 91
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 0 40 3 160
1:4 Tandvårdsförmåner 721 49 1 624 41 7 062
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 615 - 4 7 120 337 33 444
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 9 127 5 108 13 822 - 3 260 31 418
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 30 - 2 89 - 4 511
1:8 Bidrag till psykiatri 1 696 36 1 762 34 2 163
1:9 Läkemedelsverket 14 - 2 43 1 162
1:10 E-hälsomyndigheten 6 - 2 22 0 120
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 74 73 74 - 666 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 79 - 1 198 - 1 779
2:1 Folkhälsomyndigheten 45 - 8 130 - 8 615
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 0 23 0 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 2 47
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 16 0 33 1 101
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 2 - 3 9 - 1 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 3 - 1 12 - 2 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 47 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 7 0 33
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 40 29 63 35 786
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 13 - 2 33 - 2 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 921 - 64 5 776 - 182 25 043
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 3 354 - 652 3 599 - 827 8 960
4:6 Statens institutionsstyrelse 134 38 392 111 1 868
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 242 169 285 171 669
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 0 8 - 1 38
5:1 Barnombudsmannen 2 - 1 7 1 27
5:2 Barnets rättigheter 10 9 11 3 42
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 9 0 41
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 60 12 170 27 787
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 12 988 2 509 30 800 - 808 106 203
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 4 142 431 12 421 1 549 42 605
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 530 87 10 596 251 41 706
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 116 9 332 10 1 351
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 190 - 17 569 - 41 2 252
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 - 1 9 - 1 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 145 - 242 361 - 875 1 492
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 4 027 2 204 4 033 - 1 787 7 407
2:1 Försäkringskassan 829 39 2 462 87 9 281
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 0 16 1 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 493 470 10 495 1 449 42 161
1:1 Garantipension till ålderspension 1 136 - 39 3 418 - 113 13 416
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 758 - 35 2 292 - 105 8 835
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 931 48 2 777 165 11 836
1:4 Äldreförsörjningsstöd 105 4 311 12 1 252
1:5 Inkomstpensionstillägg 508 508 1 523 1 523 6 121
2:1 Pensionsmyndigheten 55 - 16 173 - 34 700
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 161 211 25 654 1 204 99 847
1:1 Barnbidrag 2 800 8 8 333 5 33 426
1:2 Föräldraförsäkring 3 678 181 12 157 1 340 45 031
1:3 Underhållsstöd 233 22 700 34 2 838
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 2 - 1 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 89 2 263 6 1 030
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 360 5 1 056 - 12 4 752
1:7 Pensionsrätt för barnår 706 33 2 117 99 8 467
1:8 Bostadsbidrag 295 - 40 1 025 - 267 4 286
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 503 12 1 600 - 73 6 152
1:1 Etableringsåtgärder - 1 2 8 4 142
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 298 - 114 1 168 - 213 4 516
1:3 Hemutrustningslån - 1 - 4 2 - 5 0
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 12 1 31 1 130
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 5 - 6 29 - 7 101
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 36 7 175 20 640
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 4 - 3 18 - 1 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 1 1 18 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 147 128 148 128 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 5 1 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 791 - 1 858 20 380 - 3 940 93 221
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 691 - 27 1 933 - 88 7 810
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 3 189 - 1 260 9 591 - 3 231 43 138
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 633 - 530 2 139 - 585 9 172
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 558 - 53 4 706 - 87 20 684
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 11 2 27 1 137
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 136 40 325 63 2 546
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 225
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 6 2 12 2 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 - 1 19 - 1 80
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 15 0 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 2 0 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 86 20 219 33 1 310
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 296 - 25 874 21 5 663
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 86 - 35 274 - 120 1 196
1:15 Omställnings- och kompetensstöd genom den offentliga omställningsorganisationen 0 0 3 3 75
2:1 Arbetsmiljöverket 79 7 185 12 788
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 8 1 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 32 32 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 0 6 1 57
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 3 0 9 2 49
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 1 1 112
15 Studiestöd 2 575 - 102 8 186 - 199 27 901
1:1 Studiehjälp 449 - 2 1 356 - 3 4 440
1:2 Studiemedel 1 828 - 92 5 841 - 150 19 835
1:3 Avsättning för kreditförluster 180 0 587 - 2 2 007
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 19 - 29 19
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 - 1 19 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 0 6 - 2 31
1:7 Studiestartsstöd 34 - 11 114 - 26 400
1:8 Centrala studiestödsnämnden 77 3 239 13 1 090
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 4 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 6 163 - 3 533 22 100 - 3 458 95 384
1:1 Statens skolverk 73 - 7 226 0 1 367
1:2 Statens skolinspektion 38 1 112 7 532
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 59 - 3 173 - 3 784
1:4 Sameskolstyrelsen 3 - 3 14 - 4 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 541 82 1 354 329 4 654
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 17 0 99 - 4 260
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. - 1 298 - 1 911 4 303
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 1 0 30 0 201
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 14 1 18 - 1 112
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 158 151 167 160 841
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 6 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 16 7 32
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 23 1 23 2 203
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling - 2 644 - 2 644 6 554
1:16 Bidrag till vissa studier 1 0 2 0 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 14 14 2 433 619 5 417
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 11 0 33 1 144
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 321 14 964 57 3 815
2:1 Universitetskanslersämbetet 16 2 40 4 172
2:2 Universitets- och högskolerådet 14 - 1 52 12 260
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 1 510 3 2 039
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 197 7 592 21 2 368
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 1 589 4 2 356
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 203 7 608 21 2 433
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 2 597 5 2 387
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 145 5 436 15 1 744
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 164 1 492 3 1 970
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 445 14 1 779
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 133 1 398 4 1 591
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 3 308 8 1 232
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 0 437 1 1 749
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 89 3 267 9 1 067
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 201 2 804
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 146 5 437 16 1 750
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 113 - 3 340 - 8 1 360
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 154 6 461 18 1 844
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 0 191 0 764
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 36 1 108 4 434
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 1 192 2 769
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 71 6 285
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 100 1 301 2 1 203
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 3 98 8 390
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 0 224 1 897
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 3 81 8 322
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 0 159 - 1 636
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 72 6 287
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 0 268 1 1 071
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 75 11 300
2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 0 173 1 694
2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 13 71 38 283
2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24 0 72 - 1 290
2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 27 1 110
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 54 1 217
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 14 1 56
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 0 31 0 124
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 9 - 1 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 0 143 - 1 572
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 27 4 106
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 0 122 1 487
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 27 5 109
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 0 132 - 1 526
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 29 1 116
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 114 0 455
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 26 6 103
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 114 0 457
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 2 25 7 99
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 - 1 89 - 2 357
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 17 2 67
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 0 106 0 425
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 23 4 94
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 0 45 0 182
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 6 0 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 18 0 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 3 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 0 37 0 146
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 6 0 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 0 120 0 479
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 31 8 125
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 10 0 40
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 6 1 24
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 303 4 949 28 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 149 - 23 440 - 514 951
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 43 3 127 9 535
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 231 3 692 8 2 770
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 57 - 7 68
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 477 56 2 248 103 7 029
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 3 - 5 402 33 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 15 2 44 3 197
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 15 - 14 383 - 31 1 227
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 4 0 9 1 46
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 13 1 63
3:7 Kungl. biblioteket 38 3 109 1 423
3:8 Polarforskningssekretariatet 4 1 10 1 66
3:9 Sunet 2 1 7 4 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 0 1 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 4 1 9 1 51
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 7 6 68 0 89
3:14 Gentekniknämnden 0 0 1 0 5
4:1 Internationella program 30 31 29 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 29 1 32
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 2 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 25 7 58
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 841 71 7 102 745 20 050
1:1 Statens kulturråd 5 - 1 16 - 1 74
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 9 - 46 141 - 255 2 101
1:3 Skapande skola 0 0 0 0 200
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 5 4 19 - 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 0 4 2 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 3 3 413 38 1 722
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 4 0 18
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 32 5 679 15 1 132
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 - 2 210 38 302
2:3 Statens musikverk 7 - 1 22 - 2 97
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 12 4 45 3 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 11 2 28 1 128
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 16 0 72
4:1 Statens konstråd 1 0 3 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 - 2 5 - 2 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 3 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 1 0 48 11 61
5:1 Konstnärsnämnden 3 1 4 0 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 205 191 439 213 800
6:1 Riksarkivet 46 6 115 - 1 468
7:1 Riksantikvarieämbetet 30 9 84 10 286
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 1 - 1 111 23 276
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 111 4 331 17 1 451
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 0 219 27 305
8:3 Bidrag till vissa museer 8 6 58 11 84
8:4 Forum för levande historia 2 - 2 11 - 1 50
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 2 1 4 1 16
9:2 Stöd till trossamfund 0 - 1 17 - 7 82
10:1 Filmstöd 1 - 60 625 15 628
11:1 Sändningar av TV Finland 0 - 9 10 1 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 5 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 3 1 7 1 48
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - 2 - 4 11 0 59
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 1 0 132 - 4 341
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 20 20 22
13:1 Stöd till idrotten 302 - 44 1 312 485 2 787
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 5 4 10 4 112
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 98 50 98
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 8 1 11 - 16 129
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 207 68 4 830
14:2 Bidrag till tolkutbildning 5 3 18 1 60
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 17 - 21 60
14:4 Särskilt utbildningsstöd 2 0 77 2 202
15:1 Spelinspektionen 6 - 1 17 - 1 77
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 436 190 1 533 52 5 771
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 - 3 0 - 4 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:4 Boverket 25 5 69 3 318
1:5 Statens geotekniska institut 4 - 1 14 1 57
1:6 Lantmäteriet 56 4 167 10 689
1:7 Energieffektivisering av flerbostadshus 39 38 221 218 309
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 292 153 986 - 161 4 050
2:1 Konsumentverket 14 - 1 41 - 4 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 12 0 54
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 7 0 31
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 13 - 4 14
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 1 0 4
1:9 (2021) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - 2 - 4
1:10 (2021) Innovativt och hållbart byggande - 1 - 3
19 Regional utveckling 249 41 668 113 4 742
1:1 Regionala utvecklingsåtgärder 127 27 344 57 2 061
1:2 Transportbidrag 34 9 82 33 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 88 6 242 24 1 600
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 650
20 Allmän miljö- och naturvård 1 460 242 3 949 1 170 20 952
1:1 Naturvårdsverket 66 13 161 4 645
1:2 Miljöövervakning m.m. 17 - 8 33 - 6 514
1:3 Åtgärder för värdefull natur 194 81 274 74 2 064
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 23 14 32 8 1 167
1:5 Miljöforskning 2 - 19 3 - 19 97
1:6 Kemikalieinspektionen 19 - 2 67 - 2 298
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 21 5 64 - 75 282
1:8 Klimatbonus 620 192 1 537 630 3 510
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 21 - 3 70 1 298
1:10 Klimatanpassning 5 1 12 2 140
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 105 9 542 139 1 580
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 0 - 1 0 - 8 154
1:13 Internationellt miljösamarbete 8 6 18 4 47
1:14 Skydd av värdefull natur 144 - 60 224 - 16 1 721
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 34 21 80 20 307
1:16 Klimatinvesteringar 74 - 28 417 216 2 755
1:17 Klimatpremier 8 0 162 154 1 601
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 2 1 200
1:19 Industriklivet 6 6 7 6 909
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 4 0 8 1 215
1:21 Driftstöd för bio-CCS 1 1 2 2 15
1:22 Kompetenslyft för klimatomställningen 100
1:23 Laddinfrastruktur 0 0 0 0 600
1:24 Biogasstöd 500
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 10 3 29 7 128
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 76 9 204 28 1 105
21 Energi 6 136 5 789 6 442 5 650 11 675
1:1 Statens energimyndighet 33 6 96 16 419
1:2 Insatser för energieffektivisering 1 0 3 0 18
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 4 4 4 0 25
1:4 Energiforskning 136 - 50 239 - 98 1 433
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 0 0 0
1:6 Energimarknadsinspektionen 13 1 36 0 184
1:7 Energiteknik 0 - 103 1 - 287 578
1:8 Elberedskap 1 - 13 27 - 4 361
1:9 Avgifter till internationella organisationer 14 14 16 13 25
1:10 Energi- och klimatomställning på lokal och regional nivå m.m 21 23 96 100 140
1:11 Elsäkerhetsverket 6 0 16 3 72
1:12 Kompensation för höga elpriser 5 907 5 907 5 907 5 907 8 420
22 Kommunikationer 4 472 - 409 14 291 - 114 77 091
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 064 - 344 5 483 - 895 31 930
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 841 213 5 505 512 30 402
1:3 Trafikverket 135 14 364 19 1 426
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 92 45 369
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 37 21 146
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 13 - 110 41 - 88 255
1:7 Trafikavtal 95 - 5 276 16 1 038
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 30 2 31
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 6 3 20 2 82
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 5 5 25 - 24 690
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 283 - 347 827 - 209 1 943
1:12 Transportstyrelsen 189 - 12 563 - 13 2 367
1:13 Trafikanalys 4 - 1 13 - 1 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 221 210 523 494 1 025
1:15 Sjöfartsstöd 100 2 306 23 1 550
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 0 - 1 45
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 16 4 38 14 299
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 1 000
1:19 Lån till körkort 4 - 1 10 - 3 151
2:1 Post- och telestyrelsen 7 0 19 3 88
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 - 11 20 - 12 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 1 0 0 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 8 6 11 6 105
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 19 7 36 10 1 561
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 8 - 4 34 - 3 157
2:7 Digital förvaltning 11 - 1 21 4 196
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 0
1:20 (2021) Tillskott till Sjöfartsverket 0 0
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket - 37 - 37
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 709 - 33 2 167 - 260 21 645
1:1 Skogsstyrelsen 44 - 1 134 2 583
1:2 Insatser för skogsbruket - 15 - 35 70 21 706
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 0 39 1 165
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 11 0 31 1 134
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 2 0 10
1:6 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar 18 3 66 - 75 183
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 20 20 20 - 7 53
1:8 Statens jordbruksverk 52 - 8 165 - 8 616
1:9 Bekämpning av växtskadegörare 1 2 3 2 15
1:10 Gårdsstöd m.m. 9 - 52 73 - 49 6 982
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 1 0 18 9 167
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 0 1 - 1 36
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 10 5 22 11 174
1:14 Livsmedelsverket 27 2 79 6 344
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 29 23 44 29 204
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 - 2 45 5 47
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 129 34 343 - 149 3 783
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 118 29 313 8 4 088
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 4 2 4 2 42
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 0 2 1 24
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 24 4 34 4 126
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 178 - 1 534 - 2 2 135
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 37 1 125 - 3 714
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 0 - 60 0 - 66 73
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 0 - 1 0 - 1 15
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 102
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 1 186 - 567 3 537 - 1 875 14 249
1:1 Verket för innovationssystem 25 3 70 7 280
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 173 - 20 436 - 21 3 540
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 499 - 29 997
1:4 Tillväxtverket 90 - 11 243 56 934
1:5 Näringslivsutveckling 31 - 27 95 - 2 816
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 1 15 1 67
1:7 Turistfrämjande 0 0 62 - 10 125
1:8 Sveriges geologiska undersökning 19 5 56 1 255
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 1 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 2 0 14
1:11 Bolagsverket 6 0 17 3 66
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 2 0 8
1:13 Konkurrensverket 16 2 43 3 169
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 123 3 123
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 2 2 2 19
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 10 3 16 0 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 67 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 30 2 85 2 336
1:22 Stöd vid korttidsarbete 381 - 68 1 006 - 337 489
1:23 Brexitjusteringsreserven 386
1:24 Omställningsstöd 2 000
1:25 Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 51 51 113 113 520
1:26 Omsättningsstöd till handelsbolag 14 14 14 14 80
1:27 Evenemangsstöd 3 3 3 3 2 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 - 1 6 - 2 26
2:2 Kommerskollegium 7 0 20 - 1 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 26 11 95 - 206 361
2:4 Investeringsfrämjande 6 6 17 - 76 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 - 8 8 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 100
1:23 (2021) Stöd till enskilda näringsidkare 0 - 105 0 - 634
1:24 (2021) Omställningsstöd 265 - 348 378 - 708
1:25 (2021) Researrangörslån 0 - 81 0 - 81
1:26 (2021) Stöd till handelsbolag - 5 - 5 0 0
1:27 (2021) Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 0 0 - 1 - 2
1:28 (2021) Evenemangsstöd 5 5 25 25
25 Allmänna bidrag till kommuner 13 310 539 39 334 1 020 156 498
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 602 226 37 806 678 151 223
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 408 15 1 223 44 4 718
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 - 1 6 - 1 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:5 Medel till befolkningsmässigt mindre kommuner 300 300 300 300 300
26 Statsskuldsräntor m.m. 2 758 3 204 2 722 7 310 12 155
1:1 Räntor på statsskulden 2 755 3 203 2 665 7 308 12 000
1:2 Oförutsedda utgifter 2 2 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 1 55 0 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 072 - 81 12 498 - 5 841 47 837
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 072 - 81 12 498 - 5 841 47 837
Förändring av anslagsbehållningar - 6 681
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 6 613
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 68
Summa utgiftsområden 122 722 13 125 309 872 2 394 1 229 992
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 119 964 9 921 307 150 - 4 917 1 217 905
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 32 310 - 30 582 - 53 357 - 12 036 - 60 090
Kassamässig korrigering - 2 995 19 327 11 985 7 883 371
Totala utgifter 87 418 1 871 268 500 - 1 759 1 170 273
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt