Juli 2021 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 89,5 miljarder kronor i juli, vilket är 14,9 miljarder kronor lägre än samma månad 2020. Det beror framför allt på att staten gjorde en stor stödutbetalning till kommunsektorn i juli förra året, vilket påverkar jämförelsen mellan åren. Utgifterna för hälsovård, sjukvård och social omsorg samt till kultur, medier, trossamfund och fritid är däremot högre jämfört med juli 2020.

Utgifterna uppgår till 654,7 miljarder kronor hittills i år. Det är 30,5 miljarder kronor (4,5 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 315 - 41 9 428 381 16 638
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 5 117 6 148
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 135 2 584 - 3 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 77 3 515 24 915
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 6 - 2 43 - 1 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 - 2 62 - 1 118
2:5 Riksrevisionen 26 1 182 - 5 352
3:1 Sametinget 5 1 34 4 62
4:1 Regeringskansliet m.m. 763 55 4 569 100 8 174
5:1 Länsstyrelserna m.m. 210 18 2 189 317 4 031
6:1 Allmänna val och demokrati 8 2 70 - 8 122
6:2 Justitiekanslern 5 0 33 3 78
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 10 0 64 1 122
6:4 Valmyndigheten 2 1 11 1 21
6:5 Stöd till politiska partier 42 0 126 - 1 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 0 102 0 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 0 2
8:1 Mediestöd 5 - 126 689 - 57 1 032
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 0 26 2 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 - 1 13 - 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 168 3 9 552 - 234 17 534
1:1 Statskontoret 9 1 53 0 102
1:2 Kammarkollegiet 6 1 50 14 75
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 2 8 3 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 930 6 7 827 51 14 107
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 6 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 39 1 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 1 98 3 198
1:9 Statistiska centralbyrån 48 - 6 333 - 20 586
1:10 Bidragsfastigheter 14 0 128 2 341
1:11 Finansinspektionen 50 0 369 0 655
1:12 Riksgäldskontoret 20 0 184 1 330
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 6 1 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 2 - 235 133
1:15 Statens servicecenter 59 7 384 27 758
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 14 3 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 1 50 0 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 10 0 - 85
3 Skatt, tull och exekution 1 041 - 8 7 090 354 12 819
1:1 Skatteverket 694 - 15 4 634 217 8 409
1:2 Tullverket 189 16 1 260 77 2 300
1:3 Kronofogdemyndigheten 157 - 8 1 196 59 2 110
4 Rättsväsendet 3 971 - 288 32 651 1 805 56 748
1:1 Polismyndigheten 1 899 - 371 17 399 737 30 488
1:2 Säkerhetspolisen 112 16 961 71 1 740
1:3 Åklagarmyndigheten 148 10 1 080 62 1 809
1:4 Ekobrottsmyndigheten 56 - 1 445 24 775
1:5 Sveriges Domstolar 549 36 3 867 209 6 471
1:6 Kriminalvården 778 - 54 6 058 463 10 504
1:7 Brottsförebyggande rådet 13 2 92 10 172
1:8 Rättsmedicinalverket 41 2 283 18 510
1:9 Gentekniknämnden 1 0 3 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 - 1 24 - 3 44
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 4 1 63 6 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 342 64 2 217 210 3 651
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 2 - 3 43 - 23 95
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 9 0 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 3 0 31 4 68
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 1 13 2 21
1:17 Domarnämnden 1 0 5 1 10
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 16 11 59 15 244
5 Internationell samverkan 285 139 1 277 116 1 999
1:1 Avgifter till internationella organisationer 226 130 972 88 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 14 - 4 64 0 165
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 9 3 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 1 2 7 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 1 29 3 49
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 - 1 44 13 71
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 17 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 11 0 19
1:9 Svenska institutet 12 9 67 - 3 130
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 4 1 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 18 4 59 5 173
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 382 104 31 598 951 71 257
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 162 160 20 966 1 328 41 920
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 63 8 587 170 1 467
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 259 28 4 314 - 788 17 808
1:4 Forskning och teknikutveckling 2 - 127 327 - 10 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 6 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 24 6 170 54 296
1:7 Officersutbildning m.m. 23 0 146 5 251
1:8 Försvarets radioanstalt 112 13 776 94 1 418
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 2 - 2 133 5 237
1:10 Nämnder m.m. 1 0 4 0 7
1:11 Försvarets materielverk 236 32 1 106 92 1 958
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 2 1 7 2 11
2:1 Kustbevakningen 103 - 1 762 22 1 354
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 10 8 25
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 0 - 14 28
2:4 Krisberedskap 44 4 830 9 1 283
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 191 - 15 397 0 397
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 121 - 2 787 - 36 1 525
2:7 Statens haverikommission 4 0 26 0 69
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 28 0 211 8 410
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 35 0 67
7 Internationellt bistånd 2 502 - 677 29 349 499 46 829
1:1 Biståndsverksamhet 2 384 - 682 28 391 416 44 963
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 96 - 2 817 53 1 586
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 7 - 1 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 16 7 102 31 191
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 0 23 0 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 8 0 21
8 Migration 689 - 138 5 057 - 934 9 268
1:1 Migrationsverket 350 - 25 2 455 - 210 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 231 - 106 1 630 - 637 2 880
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 1 112 2 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 70 - 2 478 - 24 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 9 - 1 90 - 20 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 11 - 7 133 - 34 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 9 1 88 - 21 324
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 8 3 72 11 155
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 11 696 4 919 91 070 39 284 129 633
1:1 Socialstyrelsen 87 7 449 - 3 771
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 10 3 52 5 90
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 0 88 1 154
1:4 Tandvårdsförmåner 560 112 3 849 660 7 295
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 786 143 17 920 1 085 31 873
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 5 257 4 133 38 973 29 384 39 481
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 9 - 34 176 - 100 513
1:8 Bidrag till psykiatri 27 5 1 924 - 97 2 164
1:9 Läkemedelsverket 12 4 100 16 184
1:10 E-hälsomyndigheten 19 - 6 61 0 119
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 0 1 490 774 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 66 7 481 46 764
2:1 Folkhälsomyndigheten 52 7 349 80 610
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 53 1 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 - 4 45
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 52 0 76
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 3 2 58 0 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 33 0 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 0 142 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3 0 17 2 32
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 22 5 722 27 833
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 0 76 - 7 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 959 217 13 909 332 24 476
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 483 327 8 269 6 922 13 346
4:6 Statens institutionsstyrelse 74 - 33 682 - 14 1 347
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 53 0 629 156 725
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 4 20 6 38
5:1 Barnombudsmannen 3 1 17 2 27
5:2 Barnets rättigheter 69 20 79 16 137
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 1 22 3 39
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 53 - 6 338 - 10 764
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 029 - 2 420 70 079 1 485 117 330
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 361 62 25 225 838 41 449
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 363 - 159 23 928 - 1 108 40 473
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 102 - 6 740 - 26 1 355
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 199 - 15 1 414 - 107 2 421
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 22 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 96 16 1 642 63 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 403 - 2 342 11 759 1 751 19 850
2:1 Försäkringskassan 495 23 5 311 70 9 232
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 1 38 4 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 961 - 42 21 042 - 374 37 716
1:1 Garantipension till ålderspension 1 167 - 26 8 222 - 211 14 141
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 775 - 50 5 528 - 360 9 343
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 877 25 6 137 128 10 274
1:4 Äldreförsörjningsstöd 99 2 698 16 1 190
1:5 Inkomstpensionstillägg 1 990
2:1 Pensionsmyndigheten 44 6 457 54 778
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 652 - 32 57 835 - 635 104 139
1:1 Barnbidrag 2 684 - 10 19 469 28 33 681
1:2 Föräldraförsäkring 4 272 - 15 26 411 - 859 47 653
1:3 Underhållsstöd 205 16 1 521 2 2 594
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 6 - 1 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 78 - 2 600 - 18 1 019
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 299 - 36 2 350 45 5 367
1:7 Pensionsrätt för barnår 673 42 4 708 295 8 071
1:8 Bostadsbidrag 440 - 27 2 771 - 127 5 741
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 518 - 224 4 105 - 1 710 7 956
1:1 Etableringsåtgärder 0 - 62 110 - 30 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 385 - 206 2 944 - 1 708 6 195
1:3 Hemutrustningslån 3 0 20 - 7 172
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 12 2 71 2 129
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 2 77 3 93
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 106 41 355 21 574
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 8 3 43 3 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 27 4 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 449 4 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 9 - 2 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 005 - 465 55 442 8 646 106 299
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 391 107 4 494 385 7 849
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 3 484 - 537 28 320 7 424 52 703
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 895 355 6 656 3 273 12 366
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 586 28 11 170 55 20 482
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 10 1 64 7 122
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 83 19 703 58 1 996
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 50
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 5 2 28 6 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 45 2 79
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 34 0 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 5 0 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 98 - 321 533 - 1 629 2 900
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 263 - 46 1 945 - 348 4 994
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 109 - 79 858 - 619 1 675
2:1 Arbetsmiljöverket 55 3 393 17 695
2:2 Arbetsdomstolen 3 1 18 1 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 33 37
2:4 Medlingsinstitutet 9 7 32 2 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 3 1 19 5 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 - 2 93 - 2 112
1:14 (2020) Lån till körkort - 4 - 25
15 Studiestöd 676 13 14 715 1 418 28 804
1:1 Studiehjälp 4 2 2 684 61 4 389
1:2 Studiemedel 509 33 10 137 1 266 20 681
1:3 Avsättning för kreditförluster 52 - 4 985 35 2 060
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 18 - 28 84 - 54 100
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 0 0 34 - 2 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 15 - 5 27
1:7 Studiestartsstöd 17 7 258 122 542
1:8 Centrala studiestödsnämnden 71 3 512 - 4 927
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 9 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 5 508 - 77 51 938 2 483 93 852
1:1 Statens skolverk 87 - 6 608 30 1 157
1:2 Statens skolinspektion 39 2 249 11 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 65 13 428 28 770
1:4 Sameskolstyrelsen 6 0 33 0 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 254 243 2 757 924 4 917
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 - 2 120 - 8 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 2 561 - 1 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 2 2 116 1 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 3 1 46 - 3 110
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 18 18 220 163 750
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 1 13 1 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 9 - 8 19
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 121 110 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 1 1 49 - 5 163
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 3 093 673 6 230
1:16 Bidrag till vissa studier 0 0 3 0 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 1 815 - 533 4 807
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 10 75 14 139
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 257 66 1 989 451 3 635
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 4 90 3 158
2:2 Universitets- och högskolerådet 22 3 108 10 243
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 169 15 1 181 102 2 043
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 191 2 1 334 16 2 335
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 16 1 366 103 2 347
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 205 12 1 380 25 2 407
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 15 1 383 96 2 376
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 147 9 989 18 1 725
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 14 1 143 86 1 967
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 150 7 1 012 14 1 760
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 10 919 66 1 579
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 4 703 11 1 219
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 10 1 019 70 1 748
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 5 606 10 1 056
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 464 27 795
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 10 990 20 1 731
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 812 103 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 158 15 1 044 45 1 834
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 447 35 768
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 37 2 246 3 429
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 445 40 765
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 156 4 282
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 7 696 48 1 213
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 0 209 0 386
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 5 520 36 893
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 5 174 6 319
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 8 377 37 658
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 157 4 284
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 622 50 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 3 154 5 277
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 172 18 295
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 62 1 109
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 404 34 694
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 14 3 80 3 151
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 125 3 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 31 1 55
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 10 71 19 123
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 4 24 0 42
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 5 336 31 578
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 55 3 105
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 3 283 22 486
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 3 55 4 108
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 5 309 29 531
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 1 65 1 115
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 4 266 25 458
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 4 51 4 102
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 4 267 23 461
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 5 46 5 98
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 4 214 27 370
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 35 2 66
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 4 248 25 428
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 3 48 3 93
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 105 6 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 12 0 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 41 1 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 7 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 84 4 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 12 0 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 279 22 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 13 5 60 6 124
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 23 2 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 13 0 24
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 357 52 2 191 156 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 21 - 772 1 097 - 189 1 511
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 39 3 276 19 472
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 1 596 32 2 734
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 3 0 69 26 73
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 419 - 16 3 897 262 7 146
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 369 - 5 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 5 99 0 183
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 5 - 3 832 - 99 1 117
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 21 1 41
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 31 0 57
3:7 Kungl. biblioteket 27 - 18 240 - 4 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 4 1 27 2 50
3:9 Sunet 10 7 32 4 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 3 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 0 24 2 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 2 1 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 77 1 89
4:1 Internationella program 0 0 67 5 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 3 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 - 1 6 1 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 0 0 22 - 7 52
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 3 489 2 078 17 455 3 989 22 720
1:1 Statens kulturråd - 5 - 11 32 - 3 67
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 206 179 2 677 1 712 3 280
1:3 Skapande skola 1 0 200 16 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 27 6 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 3 - 1 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 372 366 1 360 201 1 782
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 0 9 1 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 215 - 81 996 - 68 1 127
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 7 6 213 13 228
2:3 Statens musikverk 13 6 70 9 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 5 1 122 42 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 11 1 71 7 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 40 1 71
4:1 Statens konstråd 1 0 6 - 5 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 1 26 8 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 3 2 10 1 14
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 41 4 46
5:1 Konstnärsnämnden 1 - 1 9 - 2 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 5 - 11 570 275 881
6:1 Riksarkivet 39 7 287 38 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 0 159 7 289
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 9 8 165 10 288
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8 8 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 102 4 749 - 22 1 466
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 140 289 - 51 297
8:3 Bidrag till vissa museer 4 - 24 84 - 13 92
8:4 Forum för levande historia 4 1 30 4 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 7 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 23 6 73 15 107
10:1 Filmstöd 0 0 825 272 949
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 14 1 24
11:5 Stöd till taltidningar 2 0 17 0 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 4 30 3 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 2 286 50 291
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:1 Stöd till idrotten 1 091 603 3 431 1 445 3 922
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 55 54 70 43 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 0 - 94 102 - 147 222
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 245 1 202 3 524 153 4 770
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 1 25 3 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 21 - 16 79 - 34 100
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 146 0 193
15:1 Spelinspektionen 5 - 1 41 - 2 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 645 243 3 393 903 5 592
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 - 1 6 - 5 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 1 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 - 1 43
1:4 Boverket 25 - 4 170 - 6 353
1:5 Statens geotekniska institut 1 - 5 26 - 5 55
1:6 Lantmäteriet 50 0 382 12 669
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 7 6 24 40 955
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 537 246 2 594 863 3 150
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 - 1 14 - 4 20
1:10 Innovativt och hållbart byggande 2 1 7 1 37
2:1 Konsumentverket 14 - 1 100 2 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 30 1 55
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 17 4 30
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 18 1 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 3 0 4
19 Regional utveckling 135 - 53 1 626 46 4 178
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 61 - 21 753 17 1 809
1:2 Transportbidrag 8 3 198 - 4 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 66 - 36 675 33 1 819
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 150
20 Allmän miljö- och naturvård 979 376 8 677 2 331 16 299
1:1 Naturvårdsverket 21 1 341 7 608
1:2 Miljöövervakning m.m. 8 2 172 - 1 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 16 - 2 1 596 678 1 972
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 12 9 322 - 51 1 147
1:5 Miljöforskning 0 0 68 1 99
1:6 Kemikalieinspektionen 25 2 159 1 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 19 - 4 201 - 7 272
1:8 Klimatbonus 613 457 2 649 1 621 2 910
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 29 2 168 12 295
1:10 Klimatanpassning 3 0 42 - 3 118
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 37 9 637 - 112 1 405
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 7 5 25 - 37 250
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 0 21 - 4 47
1:14 Skydd av värdefull natur 44 - 46 664 41 1 686
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 17 - 3 145 - 6 252
1:16 Klimatinvesteringar 49 - 44 793 213 1 915
1:17 Klimatpremier 1 1 99 26 270
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 9 12 150
1:19 Industriklivet 1 1 33 15 750
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 2 0 20 4 175
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 0 54 1 101
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 64 - 16 457 - 80 1 089
21 Energi 150 41 1 729 - 45 4 694
1:1 Statens energimyndighet 29 2 186 4 365
1:2 Insatser för energieffektivisering 2 3 14 - 124 28
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 2 2 11 8 25
1:4 Energiforskning 28 - 24 672 - 105 1 515
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 0 0 34 34 450
1:6 Energimarknadsinspektionen 13 1 85 9 153
1:7 Energiteknik 51 50 544 111 1 722
1:8 Elberedskap 15 0 80 - 16 270
1:9 Avgifter till internationella organisationer 3 3 18 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 6 5 84 36 140
22 Kommunikationer 4 463 1 307 35 230 1 681 76 323
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 560 644 15 102 805 30 819
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 083 388 13 315 - 213 28 708
1:3 Trafikverket 103 7 794 1 1 419
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 2 2 224 148 294
1:7 Trafikavtal 38 33 481 - 82 1 058
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 6 1 44 11 87
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 89 24 628
1:11 Trängselskatt i Stockholm 376 518 1 514 1 078 2 239
1:12 Transportstyrelsen 100 56 1 264 124 2 233
1:13 Trafikanalys 3 - 2 32 - 3 71
1:14 Trängselskatt i Göteborg 4 1 947 - 120 1 008
1:15 Sjöfartsstöd 102 21 639 - 78 1 630
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 1 1 5
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 4 - 4 58 19 231
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 3 000
1:19 Lån till körkort 3 3 27 27 151
1:20 Tillskott till Sjöfartsverket 0 0 130 130 130
2:1 Post- och telestyrelsen 0 0 33 7 75
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 1 - 7 67 0 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 5 0 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 0 - 2 36 - 13 55
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 0 - 1 65 28 1 820
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 12 12 81 81 151
2:7 Digital förvaltning 2 2 29 29 68
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 - 363 0 - 363
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 0 37 37
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 555 - 72 5 355 - 587 23 652
1:1 Skogsstyrelsen 30 10 294 20 545
1:2 Insatser för skogsbruket 7 - 4 94 - 10 725
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 - 1 89 - 1 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 21 11 82 9 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 26 22 304 242 393
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 11 - 29 53
1:8 Statens jordbruksverk 50 - 4 368 - 5 614
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 3 1 7 3 12
1:10 Gårdsstöd m.m. 0 - 2 220 - 16 7 159
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 - 14 17 - 23 137
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 - 1 5 - 10 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 0 53 - 1 167
1:14 Livsmedelsverket 26 2 169 10 270
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 14 12 70 - 20 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 43 - 1 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 82 - 35 1 043 - 411 4 921
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 54 - 44 717 - 473 4 541
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket - 9 - 9 - 7 - 15 250
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 3 - 1 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 4 - 5 76 - 11 129
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 183 18 1 255 97 2 170
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 42 - 8 342 10 696
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 3 - 23 80 35 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 1 1 15 15 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 1 825 - 29 19 737 - 16 275 94 759
1:1 Verket för innovationssystem 21 1 148 3 270
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 108 - 129 1 387 1 3 533
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 1 069 310 1 054
1:4 Tillväxtverket 49 16 483 258 1 162
1:5 Näringslivsutveckling 18 - 11 379 64 971
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 0 34 0 65
1:7 Turistfrämjande 82 30 155 50 155
1:8 Sveriges geologiska undersökning 22 - 2 127 - 11 245
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 3 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 0 0 5 0 14
1:11 Bolagsverket 3 0 29 7 46
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 5 0 8
1:13 Konkurrensverket 14 1 91 2 165
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 120 - 40 120
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 2 5 - 8 25
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag - 200 - 3 625 1 401
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 1 19
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 7 0 - 16 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 32 - 40 167 - 40 279
1:21 Patent- och registreringsverket 28 0 189 5 341
1:22 Stöd vid korttidsarbete 313 - 207 5 127 - 22 224 17 725
1:23 Stöd till enskilda näringsidkare 123 123 1 522 1 522 10 701
1:24 Omställningsstöd 753 209 7 338 6 687 40 401
1:25 Researrangörslån 1 1 81 81 679
1:26 Stöd till handelsbolag 41 41 251 251 2 537
1:27 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 176 147 365 334 9 080
1:28 Evenemangsstöd 3 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 1 - 1 17 - 2 36
2:2 Kommerskollegium 8 1 52 6 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 16 0 339 - 9 350
2:4 Investeringsfrämjande 0 0 93 25 98
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 - 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 24 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 95 95 100
25 Allmänna bidrag till kommuner 12 769 - 23 937 89 390 - 14 045 153 452
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 376 2 309 86 632 16 160 148 511
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 393 5 2 751 32 4 683
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen - 250 - 1 750
1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden - 26 000 - 28 486
26 Statsskuldsräntor m.m. - 63 1 625 97 - 5 923 165
1:1 Räntor på statsskulden - 63 1 626 11 - 5 950 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 - 2 86 30 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 527 289 33 310 5 720 45 037
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 527 289 33 310 5 720 45 037
Förändring av anslagsbehållningar - 7 766
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 686
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 80
Summa utgiftsområden 87 870 - 17 366 708 228 31 332 1 297 929
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 87 933 - 18 991 708 132 37 255 1 297 843
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 6 108 - 1 165 - 64 162 - 60 455 14 881
Kassamässig korrigering 7 753 3 612 10 597 - 1 401 278
Totala utgifter 89 515 - 14 919 654 663 - 30 524 1 313 088
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt