Juni 2021 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och regioner. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Utfallet för Allmänna bidrag till kommuner blev 12 769 miljoner kronor i juni, vilket är 2 063 miljoner kronor högre jämfört med juni 2020.

Utfallet för det första halvåret uppgår till 76 621 miljoner kronor. Det är 9 892 miljoner kronor (14,8 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.

Det högre utfallet avser huvudsakligen anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning. Utgifterna uppgår till 74 256 miljoner kronor under det första halvåret, vilket är 13 851 miljoner kronor (22,9 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.

Inga medel betalas längre ut via anslagen 1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen eller 1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden, vilket påverkar jämförelsen med föregående år med totalt 3 986 miljoner kronor.

Förra året uppfördes anslaget 1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden i statens budget. Anslaget anvisades totalt 29 486 miljoner kronor 2020, i huvudsak till följd av åtgärder och följdverkningar relaterade till sjukdomen covid-19. Utbetalningar skedde i mars, juli och december 2020 och påverkar därför de månadsvisa jämförelserna av utfallet under utgiftsområdet under 2021. Anslaget 1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden används inte 2021 utan delar av satsningarna ingår istället i anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.

Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. I statens budget för 2021 har 148 511 miljoner kronor anvisats anslaget. Det är 27 702 miljoner kronor mer än 2020. Under juni betalade Skatteverket ut 12 376 miljoner kronor till kommunsektorn. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 2 309 miljoner kronor (22,9 procent) mer än i juni 2020.

Det högre utfallet för anslaget beror främst på följande tillskott.

Under 2020 uppfördes anslaget 1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden i statens budget. I propositionen Vårändringsbudget för 2020 anvisades 20 000 miljoner kronor av vilka 12 500 miljoner kronor utgjorde ett permanent tillskott som från och med 2021 fördelas via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.

En generell höjning av anslaget med 10 000 miljoner kronor för 2021 i syfte att bibehålla och vidareutveckla kommunsektorns verksamhet.

Ytterligare 3 000 miljoner förklaras av den stegvisa överföringen av medel från anslaget 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen. Anslaget uppfördes i statens budget 2017 och 2020 var det sista året då medel fördelades via anslaget. Från och med 2021 fördelas tillskottet i sin helhet via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.

Förstärkt kompensation för sänkt skatt för pensionärer höjer tillskotten till kommunsektorn med ytterligare 2 230 miljoner kronor som kompensation för ett minskat skatteunderlag.

En av regeringens åtgärder för att motverka följdeffekterna av sjukdomen covid-19 var möjligheten att göra avsättningar till periodiseringsfonder 2020. Det påverkade kommunsektorns skatteunderlag negativt 2020 men positivt åren 2021-2026 då medlen återförs till beskattning. Anslaget minskas därför med 167 miljoner kronor årligen fram till och med 2026.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
juni 2021
Förändring
jämfört med
juni 2020
Utfall
jan-juni 2021
Förändring
jämfört med
jan-juni 2020
SB + ÄB
2021
25 Allmänna bidrag till kommuner 12 769 2 063 76 621 9 892 153 452
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 376 2 309 74 256 13 851 148 511
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 393 5 2 358 27 4 683
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen - 250 - 1 500
1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 - 2 486
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt