Juni 2021 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 100,5 miljarder kronor i juni, vilket är 0,8 miljarder kronor (0,8 procent) högre jämfört med juni 2020.

Utgifterna för årets första sex månader uppgår till 565,1 miljarder kronor, vilket är 15,6 miljarder kronor (2,7 procent) lägre än motsvarande period 2020. Utgifterna för de delar i statens budget som inte omfattas av utgiftstaket är hittills 71,9 miljarder kronor lägre i år. Det beror framför allt på förändringar i Riksgäldskontorets nettoutlåning samt lägre utgifter för  statsskuldsräntor.

De takbegränsade utgifterna är dock 58,7 miljarder kronor (8,1 procent) högre jämfört med det första halvåret 2020. De högre utgifterna avser framför allt utgiftsområdena Hälsovård, sjukvård och social omsorg, Arbetsmarknad och arbetsliv samt Allmänna bidrag till kommuner.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
juni 2021
Förändring
jämfört med
juni 2020
Utfall
jan-juni 2021
Förändring
jämfört med
jan-juni 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 599 211 8 113 422 16 638
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 111 1 148
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 47 0 449 - 5 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 69 - 7 438 21 915
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 0 37 1 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 2 53 0 118
2:5 Riksrevisionen 27 2 156 - 6 352
3:1 Sametinget 5 1 29 3 62
4:1 Regeringskansliet m.m. 600 4 3 806 45 8 174
5:1 Länsstyrelserna m.m. 455 157 1 979 298 4 031
6:1 Allmänna val och demokrati 19 5 62 - 11 122
6:2 Justitiekanslern 5 0 28 2 78
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 9 1 54 2 122
6:4 Valmyndigheten 2 0 9 0 21
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 84 - 1 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 3 2 101 1 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 0 2
8:1 Mediestöd 328 42 684 69 1 032
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 0 22 2 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 3 1 11 - 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 616 10 8 384 - 237 17 534
1:1 Statskontoret 5 - 3 44 - 1 102
1:2 Kammarkollegiet 13 7 44 13 75
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 1 7 1 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 349 13 6 898 44 14 107
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 5 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 33 0 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 2 83 2 198
1:9 Statistiska centralbyrån 47 - 3 285 - 14 586
1:10 Bidragsfastigheter 25 0 114 2 341
1:11 Finansinspektionen 52 1 319 0 655
1:12 Riksgäldskontoret 28 - 3 165 0 330
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 5 1 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 2 - 235 133
1:15 Statens servicecenter 62 7 325 20 758
1:16 Finansmarknadsforskning 5 - 2 14 3 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 1 42 0 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 12 0 - 74
3 Skatt, tull och exekution 1 052 105 6 049 362 12 819
1:1 Skatteverket 675 81 3 939 232 8 409
1:2 Tullverket 194 14 1 071 62 2 300
1:3 Kronofogdemyndigheten 183 10 1 039 68 2 110
4 Rättsväsendet 5 017 297 28 680 2 093 56 748
1:1 Polismyndigheten 2 642 91 15 500 1 108 30 488
1:2 Säkerhetspolisen 161 23 850 55 1 740
1:3 Åklagarmyndigheten 175 22 932 52 1 809
1:4 Ekobrottsmyndigheten 69 4 389 25 775
1:5 Sveriges Domstolar 591 34 3 318 173 6 471
1:6 Kriminalvården 925 69 5 280 517 10 504
1:7 Brottsförebyggande rådet 15 3 79 7 172
1:8 Rättsmedicinalverket 42 10 241 16 510
1:9 Gentekniknämnden 0 0 2 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 21 - 2 44
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 6 - 5 59 5 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 361 41 1 875 146 3 651
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 11 - 1 41 - 19 95
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 2 8 0 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 28 4 68
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 11 1 21
1:17 Domarnämnden 1 0 4 1 10
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 9 4 43 4 244
5 Internationell samverkan 194 - 30 992 - 23 1 999
1:1 Avgifter till internationella organisationer 146 - 26 746 - 42 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 8 2 50 4 165
1:3 Nordiskt samarbete 1 1 7 3 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 1 6 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 24 2 49
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 7 3 41 14 71
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 14 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 10 0 19
1:9 Svenska institutet 8 - 7 55 - 12 130
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 1 4 1 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 14 - 3 41 1 173
6 Försvar och samhällets krisberedskap 7 013 1 455 28 216 847 71 257
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 620 247 18 804 1 168 41 920
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 178 134 524 163 1 467
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 919 580 4 055 - 815 17 808
1:4 Forskning och teknikutveckling 174 137 325 117 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 5 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 26 9 147 48 296
1:7 Officersutbildning m.m. 19 - 2 123 5 251
1:8 Försvarets radioanstalt 116 17 664 81 1 418
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 23 3 131 7 237
1:10 Nämnder m.m. 0 0 3 0 7
1:11 Försvarets materielverk 164 10 870 61 1 958
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 5 0 11
2:1 Kustbevakningen 122 8 658 23 1 354
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 2 1 10 8 25
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 0 - 14 28
2:4 Krisberedskap 488 316 786 5 1 283
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 206 15 397
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 116 - 11 666 - 34 1 525
2:7 Statens haverikommission 4 0 22 0 69
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 33 5 182 8 410
4:1 Elsäkerhetsverket 6 1 30 0 67
7 Internationellt bistånd 3 742 615 26 848 1 176 46 829
1:1 Biståndsverksamhet 3 576 574 26 007 1 098 44 963
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 141 31 721 55 1 586
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 6 - 1 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 15 4 86 24 191
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 7 5 20 0 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 0 7 1 21
8 Migration 676 - 19 4 368 - 796 9 268
1:1 Migrationsverket 360 - 6 2 104 - 185 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 160 - 33 1 398 - 531 2 880
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 3 3 112 3 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 73 - 3 407 - 22 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 15 - 3 81 - 19 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 19 2 121 - 27 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 24 15 79 - 22 324
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 22 6 64 8 155
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 11 253 4 324 79 374 34 365 129 633
1:1 Socialstyrelsen 73 - 12 362 - 10 771
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 6 - 3 42 2 90
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 0 75 1 154
1:4 Tandvårdsförmåner 705 220 3 289 548 7 295
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 786 145 15 134 942 31 873
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 4 428 3 436 33 716 25 251 39 481
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 14 - 43 167 - 67 513
1:8 Bidrag till psykiatri 51 21 1 897 - 102 2 164
1:9 Läkemedelsverket 16 3 88 13 184
1:10 E-hälsomyndigheten 7 1 42 6 119
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 0 1 490 774 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 78 4 415 39 764
2:1 Folkhälsomyndigheten 56 11 297 73 610
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 - 7 46 1 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 - 4 45
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 17 2 52 0 76
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 33 14 55 - 2 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 28 0 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 95 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3 0 14 1 32
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 59 34 700 23 833
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 11 - 3 66 - 7 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 113 86 11 950 115 24 476
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 427 284 7 786 6 594 13 346
4:6 Statens institutionsstyrelse 131 5 609 19 1 347
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 153 119 576 156 725
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 1 16 1 38
5:1 Barnombudsmannen 2 - 1 14 1 27
5:2 Barnets rättigheter 1 1 11 - 4 137
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 1 18 2 39
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 50 6 285 - 4 764
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 849 - 3 723 61 051 3 905 117 330
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 678 - 13 21 864 776 41 449
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 398 - 150 20 565 - 949 40 473
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 105 - 6 639 - 20 1 355
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 200 - 14 1 214 - 92 2 421
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 19 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 108 19 1 546 47 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 557 - 3 592 10 356 4 093 19 850
2:1 Försäkringskassan 795 33 4 816 46 9 232
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 33 3 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 014 - 43 18 081 - 332 37 716
1:1 Garantipension till ålderspension 1 180 - 24 7 055 - 185 14 141
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 783 - 49 4 753 - 311 9 343
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 883 19 5 260 103 10 274
1:4 Äldreförsörjningsstöd 100 2 599 13 1 190
1:5 Inkomstpensionstillägg 1 990
2:1 Pensionsmyndigheten 67 8 414 48 778
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 404 173 49 184 - 603 104 139
1:1 Barnbidrag 2 837 8 16 785 39 33 681
1:2 Föräldraförsäkring 3 887 131 22 139 - 844 47 653
1:3 Underhållsstöd 228 14 1 317 - 14 2 594
1:4 Adoptionsbidrag 0 - 1 5 - 1 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 89 - 1 522 - 17 1 019
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 327 - 3 2 051 81 5 367
1:7 Pensionsrätt för barnår 673 42 4 035 253 8 071
1:8 Bostadsbidrag 364 - 17 2 330 - 100 5 741
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 662 - 237 3 587 - 1 486 7 956
1:1 Etableringsåtgärder 80 54 111 32 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 394 - 348 2 559 - 1 502 6 195
1:3 Hemutrustningslån 3 - 1 16 - 7 172
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 0 59 0 129
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 35 - 2 76 4 93
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 64 38 249 - 21 574
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 - 1 34 1 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 11 3 27 4 28
4:1 Åtgärder mot segregation 63 22 449 4 500
4:2 Delegationen mot segregation - 1 - 3 7 - 2 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 8 078 697 48 437 9 111 106 299
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 684 - 7 4 103 278 7 849
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 3 950 724 24 836 7 961 52 703
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 037 453 5 761 2 918 12 366
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 601 10 9 584 27 20 482
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 11 3 55 6 122
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 159 22 619 39 1 996
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 50
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 2 - 1 23 4 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 7 1 39 2 79
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 29 0 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 4 0 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 94 - 406 435 - 1 307 2 900
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 288 - 67 1 682 - 301 4 994
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 120 - 82 749 - 540 1 675
2:1 Arbetsmiljöverket 57 2 338 14 695
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 15 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 33 33 33 33 37
2:4 Medlingsinstitutet 6 - 6 24 - 5 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 3 0 16 3 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 19 19 93 - 1 112
1:14 (2020) Lån till körkort - 3 - 21
15 Studiestöd 1 188 104 14 040 1 405 28 804
1:1 Studiehjälp 419 11 2 680 58 4 389
1:2 Studiemedel 607 95 9 628 1 233 20 681
1:3 Avsättning för kreditförluster 60 - 2 932 39 2 060
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 65 - 26 100
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 6 - 2 33 - 2 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 - 2 12 - 5 27
1:7 Studiestartsstöd 23 10 240 115 542
1:8 Centrala studiestödsnämnden 71 - 5 440 - 7 927
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 7 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 9 415 - 741 46 430 2 560 93 852
1:1 Statens skolverk 100 19 522 36 1 157
1:2 Statens skolinspektion 33 3 211 9 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 63 11 363 16 770
1:4 Sameskolstyrelsen 5 2 26 0 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 1 052 642 2 503 681 4 917
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 - 1 120 - 6 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 651 0 2 561 - 1 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 55 32 114 - 1 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 19 - 5 43 - 4 110
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 95 95 202 145 750
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 11 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 - 9 9 - 8 19
1:13 Bidrag till lärarlöner 2 121 119 2 121 110 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 22 - 4 48 - 6 163
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 - 656 3 093 673 6 230
1:16 Bidrag till vissa studier 1 0 3 0 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 1 162 1 815 - 533 4 807
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 1 63 4 139
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 269 44 1 732 384 3 635
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 0 77 0 158
2:2 Universitets- och högskolerådet 17 2 86 7 243
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 169 15 1 012 88 2 043
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 191 2 1 143 14 2 335
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 195 14 1 169 87 2 347
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 196 2 1 175 13 2 407
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 197 13 1 184 81 2 376
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 842 10 1 725
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 163 12 978 72 1 967
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 144 1 862 7 1 760
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 9 787 56 1 579
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 100 1 600 6 1 219
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 10 873 59 1 748
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 86 1 516 5 1 056
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 397 24 795
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 842 10 1 731
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 696 88 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 886 30 1 834
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 383 29 768
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 0 210 1 429
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 381 34 765
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 131 1 282
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 7 597 41 1 213
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 0 179 0 386
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 74 5 446 31 893
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 0 145 1 319
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 5 321 29 658
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 132 1 284
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 533 43 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 129 1 277
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 147 16 295
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 53 1 109
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 346 29 694
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 66 0 151
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 107 3 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 26 0 55
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 2 61 9 123
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 - 1 20 - 4 42
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 4 288 26 578
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 45 0 105
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 242 19 486
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 44 0 108
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 4 264 25 531
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 55 1 115
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 228 21 458
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 40 0 102
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 228 19 461
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 35 0 98
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 4 183 22 370
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 29 0 66
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 3 212 20 428
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 39 0 93
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 90 5 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 10 0 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 35 1 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 72 4 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 10 0 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 239 19 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 47 0 124
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 20 1 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 11 0 24
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 290 18 1 834 103 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 12 - 69 1 076 583 1 511
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 39 2 237 16 472
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 1 368 27 2 734
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 - 2 67 26 73
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 440 9 3 478 278 7 146
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 369 - 5 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 9 - 2 83 - 5 183
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 284 - 51 827 - 96 1 117
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 18 1 41
3:6 Institutet för rymdfysik 5 1 26 0 57
3:7 Kungl. biblioteket 39 8 214 14 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 1 23 1 50
3:9 Sunet 4 - 1 22 - 3 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 - 1 2 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 8 1 21 2 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 1 1 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 75 1 89
4:1 Internationella program 40 23 67 5 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 3 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 2 1 5 1 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 3 1 22 - 7 52
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 906 - 433 13 966 1 911 22 720
1:1 Statens kulturråd 11 5 37 7 67
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 10 - 364 2 471 1 533 3 280
1:3 Skapande skola 8 - 173 199 16 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 26 6 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 3 3 - 1 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 199 157 988 - 165 1 782
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 0 8 1 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 34 - 12 781 13 1 127
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 15 7 205 6 228
2:3 Statens musikverk 15 - 3 58 4 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 47 33 116 41 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 11 1 59 6 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 34 1 71
4:1 Statens konstråd 1 - 1 4 - 5 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 8 4 23 7 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 0 6 0 14
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 41 5 46
5:1 Konstnärsnämnden 1 - 1 8 - 1 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 45 25 565 285 881
6:1 Riksarkivet 49 37 248 31 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 1 138 7 289
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 62 - 8 156 2 288
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer - 8 - 8 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 114 - 5 647 - 26 1 466
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 2 287 89 297
8:3 Bidrag till vissa museer 1 - 10 80 12 92
8:4 Forum för levande historia 4 1 25 3 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 2 0 7 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 2 - 3 51 9 107
10:1 Filmstöd 0 0 825 272 949
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 12 1 24
11:5 Stöd till taltidningar 4 1 15 0 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 - 1 24 - 1 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 149 26 286 52 291
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:1 Stöd till idrotten 0 0 2 340 842 3 922
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 5 2 15 - 11 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn - 9 - 10 102 - 53 222
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 - 132 2 280 - 1 050 4 770
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 - 1 24 2 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 58 - 18 100
14:4 Särskilt utbildningsstöd 71 0 146 0 193
15:1 Spelinspektionen 7 - 1 36 - 1 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 601 256 2 748 660 5 592
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 - 5 6 - 4 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 1 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 - 1 43
1:4 Boverket 25 - 4 145 - 2 353
1:5 Statens geotekniska institut 5 0 25 - 1 55
1:6 Lantmäteriet 59 1 332 12 669
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 8 7 18 34 955
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 476 256 2 057 617 3 150
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 4 - 1 13 - 3 20
1:10 Innovativt och hållbart byggande 2 2 6 0 37
2:1 Konsumentverket 14 0 85 2 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 5 0 26 1 55
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 3 1 15 3 30
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 18 1 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 2 0 4
19 Regional utveckling 353 111 1 491 100 4 178
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 145 20 692 38 1 809
1:2 Transportbidrag 56 51 191 - 7 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 153 40 608 68 1 819
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 150
20 Allmän miljö- och naturvård 1 686 932 7 698 1 955 16 299
1:1 Naturvårdsverket 63 8 321 6 608
1:2 Miljöövervakning m.m. 63 29 165 - 3 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 159 133 1 580 679 1 972
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 8 - 24 310 - 60 1 147
1:5 Miljöforskning 5 2 68 1 99
1:6 Kemikalieinspektionen 19 0 133 - 1 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 15 - 35 182 - 2 272
1:8 Klimatbonus 405 241 2 036 1 164 2 910
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 23 4 140 11 295
1:10 Klimatanpassning 4 - 1 39 - 3 118
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 83 35 600 - 121 1 405
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 5 1 18 - 42 250
1:13 Internationellt miljösamarbete 3 1 20 - 4 47
1:14 Skydd av värdefull natur 154 63 620 86 1 686
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 31 11 127 - 3 252
1:16 Klimatinvesteringar 461 383 743 257 1 915
1:17 Klimatpremier 87 87 98 24 270
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 8 12 9 11 150
1:19 Industriklivet 15 4 32 14 750
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 4 0 18 4 175
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 0 46 0 101
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 61 - 23 393 - 65 1 089
21 Energi 227 - 202 1 579 - 86 4 694
1:1 Statens energimyndighet 27 3 157 2 365
1:2 Insatser för energieffektivisering 3 - 8 11 - 127 28
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 2 0 9 6 25
1:4 Energiforskning 79 - 38 644 - 82 1 515
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 0 0 34 34 450
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 0 72 8 153
1:7 Energiteknik 40 - 205 493 60 1 722
1:8 Elberedskap 12 - 7 65 - 16 270
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 16 - 4 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 52 52 78 31 140
22 Kommunikationer 5 749 - 2 257 30 767 374 76 323
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 685 - 854 13 542 162 30 819
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 509 - 748 11 231 - 601 28 708
1:3 Trafikverket 119 - 9 691 - 6 1 419
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 11 - 57 222 146 294
1:7 Trafikavtal 45 - 58 443 - 115 1 058
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 7 2 38 10 87
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 2 0 89 24 628
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 117 - 215 1 138 561 2 239
1:12 Transportstyrelsen 190 8 1 164 69 2 233
1:13 Trafikanalys 4 - 2 29 - 1 71
1:14 Trängselskatt i Göteborg - 21 - 537 942 - 121 1 008
1:15 Sjöfartsstöd 80 1 537 - 99 1 630
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 1 1 5
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 6 6 54 23 231
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 3 000
1:19 Lån till körkort 4 4 24 24 151
1:20 Tillskott till Sjöfartsverket 130 130 130 130 130
2:1 Post- och telestyrelsen 6 1 33 7 75
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 22 8 66 7 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 3 2 5 0 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 28 26 36 - 11 55
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 23 21 65 30 1 820
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 11 11 69 69 151
2:7 Digital förvaltning 2 2 27 27 68
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 0 0 0
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 0 37 37
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 707 - 137 4 801 - 515 23 652
1:1 Skogsstyrelsen 43 5 263 9 545
1:2 Insatser för skogsbruket 13 - 5 87 - 6 725
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 0 76 0 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 - 2 61 - 2 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 54 49 278 219 393
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. - 15 - 30 11 - 29 53
1:8 Statens jordbruksverk 37 - 19 318 - 1 614
1:9 Bekämpande av växtskadegörare - 1 0 5 3 12
1:10 Gårdsstöd m.m. 2 - 79 220 - 14 7 159
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 5 5 17 - 9 137
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 - 4 5 - 9 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 13 0 48 - 1 167
1:14 Livsmedelsverket 21 - 1 142 8 270
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 11 - 2 56 - 32 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 1 1 43 - 1 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 128 - 33 962 - 376 4 921
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 102 - 46 663 - 429 4 541
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket - 3 - 5 3 - 6 250
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 3 - 1 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 29 - 4 71 - 5 129
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 179 13 1 072 79 2 170
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 54 11 299 18 696
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 4 1 77 58 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 9 9 14 14 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 3 516 - 2 631 17 912 - 16 246 94 759
1:1 Verket för innovationssystem 21 0 127 2 270
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 346 81 1 279 130 3 533
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 542 163 1 069 310 1 054
1:4 Tillväxtverket 74 15 434 241 1 162
1:5 Näringslivsutveckling 240 186 361 76 971
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 7 1 29 0 65
1:7 Turistfrämjande 0 0 72 20 155
1:8 Sveriges geologiska undersökning 20 1 105 - 9 245
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 3 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 4 0 14
1:11 Bolagsverket 4 - 1 26 6 46
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 4 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 0 77 1 165
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 1 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 120 - 40 120
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 5 3 5 - 6 25
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag - 3 350 - 3 425 1 401
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 1 19
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 9 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 135 0 279
1:21 Patent- och registreringsverket 25 1 161 5 341
1:22 Stöd vid korttidsarbete 600 - 1 195 4 814 - 22 017 17 725
1:23 Stöd till enskilda näringsidkare 281 281 1 399 1 399 10 701
1:24 Omställningsstöd 1 052 945 6 586 6 478 40 401
1:25 Researrangörslån 0 0 81 81 679
1:26 Stöd till handelsbolag 65 65 210 210 2 537
1:27 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 177 176 188 187 9 080
1:28 Evenemangsstöd 3 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 - 1 16 - 1 36
2:2 Kommerskollegium 8 1 44 5 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 9 - 3 322 - 9 350
2:4 Investeringsfrämjande 0 0 93 25 98
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 - 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 95 95 100
25 Allmänna bidrag till kommuner 12 769 2 063 76 621 9 892 153 452
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 376 2 309 74 256 13 851 148 511
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 393 5 2 358 27 4 683
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen - 250 - 1 500
1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 - 2 486
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 128 1 522 159 - 7 547 165
1:1 Räntor på statsskulden - 1 156 1 494 74 - 7 576 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 28 28 85 31 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 4 952 270 30 783 5 431 45 037
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 4 952 270 30 783 5 431 45 037
Förändring av anslagsbehållningar - 7 766
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 686
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 80
Summa utgiftsområden 103 110 2 694 620 359 48 698 1 297 929
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 104 238 1 173 620 199 56 246 1 297 843
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 4 816 - 3 549 - 58 055 - 59 291 14 881
Kassamässig korrigering 2 207 1 614 2 843 - 5 013 278
Totala utgifter 100 501 758 565 148 - 15 605 1 313 088
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt