Maj 2021 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och regioner. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner och regioner blev 12 769 miljoner kronor i maj, vilket är 2 063 miljoner kronor (19,3 procent) högre jämfört med samma månad 2020.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 63 852 miljoner kronor, vilket är 7 829 miljoner kronor (14,0 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Det högre utfallet hittills i år beror framför allt på utfallet för anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning. Utgifterna uppgår till 61 880 miljoner kronor hittills i år, vilket är 11 543 miljoner kronor (22,9 procent) högre än samma period 2020. Inga medel betalas längre ut via anslagen 1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen eller 1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden, vilket påverkar jämförelsen med föregående år med 3 736 miljoner kronor.

Förra året uppfördes anslaget 1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden i statens budget. Anslaget anvisades totalt 29 486 miljoner kronor 2020, i huvudsak till följd av åtgärder och följdverkningar relaterade till sjukdomen covid-19. Utbetalningar skedde i mars, juli och december 2020 och påverkar därför de månadsvisa jämförelserna av utfallet under utgiftsområdet under 2021. Anslaget 1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden används inte 2021 utan delar av satsningarna ingår istället i anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.

Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. I statens budget för 2021 har 148 511 miljoner kronor anvisats anslaget. Det är 27 702 miljoner kronor mer än 2020. Under maj betalade Skatteverket ut 12 376 miljoner kronor till kommunsektorn. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 2 309 miljoner kronor (22,9 procent) mer än i maj 2020.

Det högre utfallet för anslaget beror främst på följande tillskott.

Under 2020 uppfördes anslaget 1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden i statens budget. I propositionen Vårändringsbudget för 2020 anvisades 20 000 miljoner kronor av vilka 12 500 miljoner kronor utgjorde ett permanent tillskott som från och med 2021 fördelas via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.

En generell höjning av anslaget med 10 000 miljoner kronor för 2021 i syfte att bibehålla och vidareutveckla kommunsektorns verksamhet.

Ytterligare 3 000 miljoner förklaras av den stegvisa överföringen av medel från anslaget 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen. Anslaget uppfördes i statens budget 2017 och 2020 var det sista året då medel fördelades via anslaget. Från och med 2021 fördelas tillskottet i sin helhet via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.

Förstärkt kompensation för sänkt skatt för pensionärer höjer tillskotten till kommunsektorn med ytterligare 2 230 miljoner kronor som kompensation för ett minskat skatteunderlag.

En av regeringens åtgärder för att motverka följdeffekterna av sjukdomen covid-19 var möjligheten att göra avsättningar till periodiseringsfonder 2020. Det påverkade kommunsektorns skatteunderlag negativt 2020 men positivt åren 2021-2026 då medlen återförs till beskattning. Anslaget minskas därför med 167 miljoner kronor årligen fram till och med 2026.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
maj 2021
Förändring
jämfört med
maj 2020
Utfall
jan-maj 2021
Förändring
jämfört med
jan-maj 2020
SB + ÄB
2021
25 Allmänna bidrag till kommuner 12 769 2 063 63 852 7 829 153 452
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 376 2 309 61 880 11 543 148 511
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 393 5 1 965 23 4 683
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen - 250 - 1 250
1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 - 2 486
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt