Maj 2021 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar nyanlända invandrares etablering, diskriminering, jämställdhet och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i maj 599 miljoner kronor, vilket är 34 miljoner kronor (6,0 procent) högre än i maj 2020. Det högre utfallet förklaras av en utbetalning om 140 miljoner kronor till Delmos (Delegationen mot segregation). Statens budget för detta ändamål har ökat från 85 miljoner kronor 2020 till 250 miljoner 2021.   

Utfallet för de första fem månaderna uppgår till 2 925 miljoner kronor, vilket är 1 248 miljoner kronor (29,9 procent) lägre än motsvarande period 2020. Det är framför allt utgifter inom anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande som blivit lägre och beror på att det totala antalet flyktingar som kommunerna ersätts för har minskat med knappt 30 procent.

Antal kommunmottagna april 2021*
2021 2020 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna april 900 670 230 34,3
- varav ens. barn och ungdomar** 79 116 -37 -31,9

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för maj redovisas antalet kommunmottagna i april.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Kommunmottagna m.m. jan-april 2021*
2021 2020 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-april 2021 3 782 5 698 -1 916 -33,6
- varav ens. barn och ungdomar** 266,0 929,0 -663,0 -71,4

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet i maj redovisas antalet kommunmottagna till och med april.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
maj 2021
Förändring
jämfört med
maj 2020
Utfall
jan-maj 2021
Förändring
jämfört med
jan-maj 2020
SB + ÄB
2021
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 599 34 2 925 - 1 248 7 906
1:1 Etableringsåtgärder 21 - 20 31 - 22 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 306 - 183 2 165 - 1 154 6 195
1:3 Hemutrustningslån 3 - 1 13 - 6 172
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 16 0 186 - 59 524
Övriga anslag 253 237 530 - 7 843
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 1 50 0 129
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 3 3 41 6 93
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 2 29 2 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 16 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 231 230 386 - 17 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 8 1 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt