Maj 2021 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 102,7 miljarder kronor i maj, vilket är 10,7 miljarder kronor högre än samma månad 2020. Det beror framför allt på att staten betalat ut 7,4 miljarder kronor mer i bidrag inom folkhälsa och sjukvård. Även andra coronarelaterade utgifter i form av krisstöd till kultur- och idrottsverksamhet som blev 2,6 miljarder kronor högre bidrog till att utgifterna blev högre än i maj 2020.

Utgifterna uppgår till 464,6 miljarder kronor hittills i år. Det är 16,4 miljarder kronor (3,4 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
maj 2021
Förändring
jämfört med
maj 2020
Utfall
jan-maj 2021
Förändring
jämfört med
jan-maj 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 232 35 6 514 211 16 608
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 105 1 148
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 46 0 402 - 5 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 80 14 369 28 915
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 1 29 1 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 - 2 43 - 1 118
2:5 Riksrevisionen 26 0 129 - 8 352
3:1 Sametinget 4 1 24 1 62
4:1 Regeringskansliet m.m. 671 10 3 206 41 8 174
5:1 Länsstyrelserna m.m. 291 5 1 524 142 4 001
6:1 Allmänna val och demokrati 9 - 2 42 - 16 122
6:2 Justitiekanslern 6 2 24 2 78
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 9 0 45 0 122
6:4 Valmyndigheten 1 0 7 0 21
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 84 - 1 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 1 98 - 2 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 0 2
8:1 Mediestöd 60 6 355 26 1 032
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 18 2 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 8 - 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 177 4 6 768 - 247 17 524
1:1 Statskontoret 8 1 39 2 102
1:2 Kammarkollegiet 7 1 31 6 75
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 - 1 5 1 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 929 27 5 549 32 14 107
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 4 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 27 0 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 1 68 0 188
1:9 Statistiska centralbyrån 46 - 6 238 - 11 586
1:10 Bidragsfastigheter 21 - 1 89 2 341
1:11 Finansinspektionen 52 0 267 - 1 655
1:12 Riksgäldskontoret 28 1 137 3 330
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 4 1 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 2 - 235 133
1:15 Statens servicecenter 55 4 263 13 758
1:16 Finansmarknadsforskning 2 2 10 5 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 0 34 - 1 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 27 0 - 62
3 Skatt, tull och exekution 1 004 59 4 997 257 12 819
1:1 Skatteverket 654 36 3 265 151 8 409
1:2 Tullverket 182 11 876 48 2 300
1:3 Kronofogdemyndigheten 168 11 855 58 2 110
4 Rättsväsendet 4 949 474 23 663 1 796 56 748
1:1 Polismyndigheten 2 706 273 12 858 1 017 30 488
1:2 Säkerhetspolisen 142 13 688 33 1 740
1:3 Åklagarmyndigheten 162 6 757 31 1 809
1:4 Ekobrottsmyndigheten 65 3 320 21 775
1:5 Sveriges Domstolar 578 59 2 727 139 6 471
1:6 Kriminalvården 888 87 4 355 448 10 504
1:7 Brottsförebyggande rådet 14 2 64 4 172
1:8 Rättsmedicinalverket 38 0 199 6 510
1:9 Gentekniknämnden 0 0 2 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 - 1 17 - 3 44
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 9 3 52 11 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 322 22 1 514 105 3 651
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 4 1 30 - 19 95
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 4 1 5 - 2 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 27 4 68
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 9 1 21
1:17 Domarnämnden 1 0 3 0 10
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 8 4 34 0 244
5 Internationell samverkan 56 7 798 7 1 999
1:1 Avgifter till internationella organisationer 22 - 16 601 - 16 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 8 2 41 2 165
1:3 Nordiskt samarbete 2 2 6 2 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 12 1 7 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 1 20 2 49
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 - 1 33 11 71
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 12 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 8 0 19
1:9 Svenska institutet 0 1 47 - 5 130
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 2 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 12 8 26 4 173
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 360 - 186 21 203 - 609 71 257
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 454 738 15 183 920 41 920
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 28 - 34 346 28 1 467
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 251 - 636 2 136 - 1 396 17 808
1:4 Forskning och teknikutveckling - 9 - 3 151 - 19 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 4 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 24 8 121 39 296
1:7 Officersutbildning m.m. 24 4 104 7 251
1:8 Försvarets radioanstalt 118 19 548 64 1 418
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 21 - 1 108 4 237
1:10 Nämnder m.m. 0 0 3 0 7
1:11 Försvarets materielverk 139 - 8 706 50 1 958
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 4 1 11
2:1 Kustbevakningen 114 7 537 15 1 354
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 8 7 25
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. - 1 - 14 28
2:4 Krisberedskap 44 - 262 298 - 311 1 283
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 206 15 397
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 117 - 15 550 - 23 1 525
2:7 Statens haverikommission 4 0 18 0 69
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 26 - 2 149 3 410
4:1 Elsäkerhetsverket 5 - 1 24 - 1 67
7 Internationellt bistånd 2 710 1 097 23 106 561 46 829
1:1 Biståndsverksamhet 2 588 1 092 22 431 523 44 963
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 104 6 581 24 1 586
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 5 - 1 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 13 3 71 20 191
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 - 4 13 - 5 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 5 0 21
8 Migration 620 - 158 3 692 - 777 9 268
1:1 Migrationsverket 356 - 31 1 744 - 180 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 148 - 100 1 238 - 498 2 880
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 0 109 0 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 72 - 12 334 - 19 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 13 - 2 66 - 15 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 17 - 5 103 - 29 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 7 - 6 55 - 38 324
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 7 - 1 42 1 155
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 15 751 7 398 68 121 30 041 127 298
1:1 Socialstyrelsen 48 - 12 289 2 771
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 9 6 37 5 90
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 0 62 2 154
1:4 Tandvårdsförmåner 523 191 2 584 328 7 295
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 775 123 12 348 797 31 873
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 7 563 5 726 29 288 21 814 37 231
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 44 16 153 - 24 513
1:8 Bidrag till psykiatri 27 - 17 1 846 - 123 2 164
1:9 Läkemedelsverket 15 1 72 10 184
1:10 E-hälsomyndigheten 5 0 35 5 119
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 749 477 1 490 774 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 73 11 337 35 764
2:1 Folkhälsomyndigheten 50 20 241 62 590
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 7 38 9 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 - 4 45
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 34 - 2 76
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel - 3 - 6 22 - 16 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 23 0 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 95 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3 1 12 1 32
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 370 202 641 - 11 818
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 0 55 - 4 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 142 - 31 9 837 30 24 476
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 1 028 710 7 359 6 310 13 346
4:6 Statens institutionsstyrelse 97 1 477 14 1 347
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 141 - 24 423 37 725
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 - 1 12 1 38
5:1 Barnombudsmannen 3 2 12 2 27
5:2 Barnets rättigheter 1 - 1 10 - 5 87
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 15 1 39
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 45 - 3 235 - 10 764
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 580 864 51 202 7 628 109 230
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 598 - 273 18 187 789 40 699
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 408 - 156 17 167 - 798 40 473
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 105 - 7 534 - 14 1 355
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 201 - 12 1 014 - 78 2 421
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 16 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 125 - 31 1 438 28 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 304 1 299 8 799 7 685 12 500
2:1 Försäkringskassan 831 42 4 021 14 9 232
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 1 27 3 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 012 - 43 15 067 - 288 37 716
1:1 Garantipension till ålderspension 1 172 - 27 5 875 - 161 14 141
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 784 - 52 3 970 - 262 9 343
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 884 21 4 377 83 10 274
1:4 Äldreförsörjningsstöd 99 3 499 11 1 190
1:5 Inkomstpensionstillägg 1 990
2:1 Pensionsmyndigheten 73 13 347 40 778
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 174 142 40 779 - 776 104 139
1:1 Barnbidrag 2 816 1 13 948 31 33 681
1:2 Föräldraförsäkring 3 713 158 18 252 - 975 47 653
1:3 Underhållsstöd 203 - 13 1 088 - 28 2 594
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 5 0 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 88 - 2 433 - 16 1 019
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 329 - 15 1 724 85 5 367
1:7 Pensionsrätt för barnår 673 42 3 363 211 8 071
1:8 Bostadsbidrag 352 - 29 1 966 - 83 5 741
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 599 34 2 925 - 1 248 7 906
1:1 Etableringsåtgärder 21 - 20 31 - 22 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 306 - 183 2 165 - 1 154 6 195
1:3 Hemutrustningslån 3 - 1 13 - 6 172
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 1 50 0 129
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 3 3 41 6 93
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 16 0 186 - 59 524
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 2 29 2 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 16 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 231 230 386 - 17 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 8 1 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 8 243 1 205 40 359 8 414 106 299
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 718 47 3 419 285 7 849
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 4 189 1 175 20 886 7 237 52 703
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 060 535 4 724 2 465 12 366
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 590 24 7 983 17 20 482
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 8 1 44 3 122
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 96 7 460 17 1 996
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 50
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 2 20 5 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 7 0 33 2 79
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 24 0 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 3 0 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 78 - 378 341 - 902 2 900
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 303 - 50 1 394 - 234 4 994
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 119 - 69 629 - 458 1 675
2:1 Arbetsmiljöverket 56 4 281 12 695
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 13 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 0 37
2:4 Medlingsinstitutet 4 1 18 1 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 4 2 13 3 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 - 94 73 - 20 112
1:14 (2020) Lån till körkort - 3 - 18
15 Studiestöd 1 888 4 12 852 1 301 28 803
1:1 Studiehjälp 451 11 2 261 48 4 389
1:2 Studiemedel 1 210 - 5 9 021 1 138 20 680
1:3 Avsättning för kreditförluster 115 - 15 872 41 2 060
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 65 - 26 100
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 28 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 - 1 11 - 3 27
1:7 Studiestartsstöd 33 16 218 105 542
1:8 Centrala studiestödsnämnden 72 - 2 369 - 2 927
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 6 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 5 214 - 309 37 015 3 300 93 852
1:1 Statens skolverk 94 - 20 422 17 1 157
1:2 Statens skolinspektion 37 4 177 6 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 61 6 300 5 770
1:4 Sameskolstyrelsen 0 - 6 21 - 2 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 15 - 458 1 451 39 4 917
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 120 - 6 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 1 911 - 1 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 - 32 59 - 33 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 24 1 110
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 3 1 107 50 750
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 9 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 9 1 19
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 - 10 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 3 3 26 - 1 163
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 3 093 1 329 6 230
1:16 Bidrag till vissa studier 1 0 2 0 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 1 815 629 4 807
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 52 3 139
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 275 60 1 463 340 3 635
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 0 63 - 1 158
2:2 Universitets- och högskolerådet 13 - 3 69 5 243
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 169 15 844 73 2 043
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 191 2 953 11 2 335
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 195 14 974 72 2 347
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 196 2 979 11 2 407
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 197 13 987 67 2 376
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 702 8 1 725
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 163 12 815 60 1 967
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 144 1 718 6 1 760
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 9 656 47 1 579
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 100 1 500 5 1 219
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 10 727 49 1 748
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 86 1 430 4 1 056
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 331 20 795
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 702 9 1 731
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 580 73 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 739 25 1 834
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 319 25 768
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 0 175 1 429
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 318 28 765
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 109 1 282
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 7 497 34 1 213
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 0 149 0 386
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 74 5 371 26 893
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 0 120 1 319
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 5 267 24 658
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 110 1 284
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 444 36 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 108 1 277
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 123 13 295
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 44 0 109
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 288 24 694
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 55 0 151
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 89 2 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 22 0 55
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 2 51 8 123
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 - 1 17 - 3 42
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 4 240 22 578
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 37 0 105
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 202 16 486
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 37 0 108
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 4 220 21 531
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 46 1 115
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 190 17 458
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 34 0 102
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 190 16 461
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 29 0 98
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 4 152 19 370
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 24 0 66
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 3 177 17 428
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 32 0 93
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 75 4 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 9 0 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 29 1 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 60 3 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 9 0 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 199 16 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 39 0 124
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 16 1 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 9 0 24
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 299 13 1 543 85 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 58 54 1 065 651 1 511
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 39 3 198 15 472
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 1 140 23 2 734
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 67 28 73
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 415 - 65 3 038 269 7 146
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 1 369 - 5 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 - 2 74 - 3 183
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 88 - 55 542 - 45 1 117
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 15 1 41
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 21 0 57
3:7 Kungl. biblioteket 36 - 3 174 6 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 4 0 20 0 50
3:9 Sunet 13 16 18 - 1 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 2 1 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 0 13 1 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 1 1 1 1 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 1 73 1 89
4:1 Internationella program 0 - 16 27 - 18 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 3 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 3 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 0 0 19 - 8 52
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 4 205 2 024 13 059 2 344 21 330
1:1 Statens kulturråd 7 3 26 2 67
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 2 051 1 610 2 461 1 897 2 787
1:3 Skapande skola 190 190 191 188 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 - 1 24 6 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 3 1 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 34 - 315 788 - 322 1 759
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 6 0 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 52 26 747 25 1 127
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 3 - 5 191 - 1 228
2:3 Statens musikverk 14 6 43 6 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 15 - 1 70 9 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 11 2 48 5 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 28 1 71
4:1 Statens konstråd 1 - 2 4 - 4 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 4 1 15 3 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 6 0 14
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 4 1 41 5 46
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 7 0 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 250 203 519 260 771
6:1 Riksarkivet 45 5 199 - 6 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 1 116 6 289
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 5 4 94 10 288
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 106 8 533 - 21 1 466
8:2 Centrala museer: Stiftelser 92 90 286 90 297
8:3 Bidrag till vissa museer 29 24 78 21 92
8:4 Forum för levande historia 5 2 21 2 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 5 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 1 0 49 12 107
10:1 Filmstöd 215 215 825 272 825
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 10 1 24
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 1 11 - 1 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 0 18 0 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 1 0 138 26 291
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:1 Stöd till idrotten 1 020 1 020 2 340 842 3 322
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 1 10 - 14 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 1 - 26 111 - 43 182
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 - 1 037 2 280 - 918 4 770
14:2 Bidrag till tolkutbildning 2 1 23 3 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 58 - 18 100
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 75 0 193
15:1 Spelinspektionen 6 0 29 0 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 242 - 96 2 148 404 5 591
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 0 5 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 1 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 - 1 43
1:4 Boverket 25 3 120 2 352
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 20 - 1 55
1:6 Lantmäteriet 55 2 273 11 669
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 4 7 9 27 955
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 132 - 109 1 581 361 3 150
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 0 9 - 3 20
1:10 Innovativt och hållbart byggande 0 0 4 - 2 37
2:1 Konsumentverket 13 0 71 3 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 21 1 55
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 1 12 3 30
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 18 1 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 2 0 4
19 Regional utveckling 325 157 1 138 - 11 4 178
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 153 75 547 18 1 809
1:2 Transportbidrag 62 61 135 - 58 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 110 21 456 28 1 819
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 150
20 Allmän miljö- och naturvård 924 111 6 012 1 023 16 299
1:1 Naturvårdsverket 51 - 4 257 - 2 608
1:2 Miljöövervakning m.m. 38 22 101 - 31 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 110 75 1 421 546 1 972
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 22 - 4 302 - 37 1 147
1:5 Miljöforskning 23 23 63 0 99
1:6 Kemikalieinspektionen 24 5 114 0 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 14 - 49 167 33 272
1:8 Klimatbonus 349 209 1 631 923 2 910
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 23 4 116 6 295
1:10 Klimatanpassning 5 - 1 35 - 2 118
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 13 - 22 517 - 157 1 405
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 1 - 24 13 - 43 250
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 1 16 - 5 47
1:14 Skydd av värdefull natur 95 - 72 466 23 1 686
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 19 - 3 97 - 15 252
1:16 Klimatinvesteringar 37 - 38 282 - 126 1 915
1:17 Klimatpremier 3 3 12 - 62 270
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen - 1 - 1 0 - 1 150
1:19 Industriklivet 5 - 2 17 10 750
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 4 3 15 4 175
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 9 1 39 0 101
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 78 - 12 332 - 42 1 089
21 Energi 343 138 1 352 116 4 694
1:1 Statens energimyndighet 27 2 130 - 1 365
1:2 Insatser för energieffektivisering 0 - 22 8 - 119 28
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 2 2 7 6 25
1:4 Energiforskning 127 2 565 - 44 1 515
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 34 34 34 34 450
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 2 60 8 153
1:7 Energiteknik 75 75 454 265 1 722
1:8 Elberedskap 14 - 2 53 - 9 270
1:9 Avgifter till internationella organisationer 12 8 15 - 4 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 40 37 25 - 21 140
22 Kommunikationer 5 496 655 25 018 2 631 76 179
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 901 - 401 10 857 1 016 30 819
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 027 200 8 722 147 28 708
1:3 Trafikverket 114 2 572 3 1 419
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 78 78 210 203 280
1:7 Trafikavtal 55 - 14 398 - 57 1 058
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 8 3 31 8 87
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 38 38 87 23 628
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 26 - 232 1 255 776 2 239
1:12 Transportstyrelsen 203 14 974 61 2 233
1:13 Trafikanalys 5 - 1 25 1 71
1:14 Trängselskatt i Göteborg 926 916 964 416 1 008
1:15 Sjöfartsstöd 108 23 457 - 99 1 630
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 1 1 5
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 15 9 48 16 231
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 3 000
1:19 Lån till körkort 4 4 21 21 151
2:1 Post- och telestyrelsen 6 2 27 6 75
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 - 4 44 - 1 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 1 - 2 1 - 1 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 0 8 - 37 55
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 11 6 42 8 1 820
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 11 11 57 57 151
2:7 Digital förvaltning 2 2 25 25 68
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 0 0 0
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 0 37 37
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 854 130 4 093 - 377 23 652
1:1 Skogsstyrelsen 43 4 220 4 545
1:2 Insatser för skogsbruket 11 0 74 - 1 725
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 0 64 0 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 - 1 52 0 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 1 5 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 45 41 224 171 393
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 27 1 53
1:8 Statens jordbruksverk 49 - 8 281 18 614
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 1 5 2 12
1:10 Gårdsstöd m.m. 93 89 218 65 7 159
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 3 3 12 - 13 137
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 0 5 - 5 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 13 7 35 - 1 167
1:14 Livsmedelsverket 25 4 121 9 270
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 25 16 45 - 31 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 2 2 42 - 2 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 162 - 25 834 - 343 4 921
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 104 - 35 561 - 383 4 541
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 6 - 1 250
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 1 2 - 1 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 2 2 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 3 - 1 43 - 1 129
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 179 13 893 66 2 170
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 64 17 246 7 696
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 4 - 1 73 57 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 1 1 6 6 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 4 096 - 3 734 14 396 - 13 616 91 636
1:1 Verket för innovationssystem 22 1 106 2 270
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 249 25 932 50 3 533
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 527 148 1 054
1:4 Tillväxtverket 78 43 360 226 1 042
1:5 Näringslivsutveckling 7 - 78 121 - 110 971
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 0 22 - 1 65
1:7 Turistfrämjande 0 0 72 20 155
1:8 Sveriges geologiska undersökning 17 - 2 85 - 9 245
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 2 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 3 0 14
1:11 Bolagsverket 4 1 23 7 46
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 3 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 1 64 1 165
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 1 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 120 - 40 120
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 5 1 - 9 25
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag 0 - 75 1 401
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 1 19
1:19 Finansiering av rättegångskostnader - 2 - 9 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 112 0 279
1:21 Patent- och registreringsverket 26 2 136 4 341
1:22 Stöd vid korttidsarbete 848 - 6 287 4 214 - 20 822 17 725
1:23 Stöd till enskilda näringsidkare 192 192 1 118 1 118 10 700
1:24 Omställningsstöd 2 386 2 386 5 534 5 534 40 400
1:25 Researrangörslån 1 1 81 81 679
1:26 Stöd till handelsbolag 92 92 146 146 2 536
1:27 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 24 24 11 11 6 080
1:28 Evenemangsstöd 3 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 1 13 0 36
2:2 Kommerskollegium 7 1 37 4 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 6 - 179 313 - 7 350
2:4 Investeringsfrämjande 0 - 45 93 25 98
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 - 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 95 95 95 95 100
25 Allmänna bidrag till kommuner 12 769 2 063 63 852 7 829 153 452
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 376 2 309 61 880 11 543 148 511
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 393 5 1 965 23 4 683
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen - 250 - 1 250
1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 - 2 486
26 Statsskuldsräntor m.m. 6 646 772 1 287 - 9 069 165
1:1 Räntor på statsskulden 6 646 772 1 230 - 9 070 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 57 4 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 950 - 938 25 831 5 161 45 037
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 950 - 938 25 831 5 161 45 037
Förändring av anslagsbehållningar - 7 766
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 686
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 80
Summa utgiftsområden 108 421 11 910 517 249 46 004 1 282 745
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 101 774 11 138 515 961 55 073 1 282 660
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 1 807 523 - 53 238 - 55 741 14 881
Kassamässig korrigering - 3 963 - 1 747 636 - 6 626 278
Totala utgifter 102 651 10 685 464 646 - 16 364 1 297 904
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt