April 2021 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar nyanlända invandrares etablering, diskriminering, jämställdhet och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i april 653 miljoner kronor, vilket är 267 miljoner kronor (29,0 procent) lägre än i april 2020.

Utfallet för de första fyra månaderna uppgår till 2 326 miljoner kronor, vilket är 1 282 miljoner kronor (35,5 procent) lägre än motsvarande period 2020. Det är framför allt utgifter inom anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande som blivit lägre och beror på att det totala antalet flyktingar som kommunerna ersätts för har minskat med 48,4 procent.

Antal kommunmottagna mars 2021*
2021 2020 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna* 31 903 62 270 -30 367 -48,8
- varav ens. barn och ungdomar** 4 148 10 774 -6 626 -61,5

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för april redovisas antalet kommunmottagna i mars.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Kommunmottagna m.m. jan-mars 2021*
2021 2020 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-mars 2021 2 817 5 028 -2 211 -44,0
- varav ens. barn och ungdomar** 182 813 -631 -77,6

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet i april redovisas antalet kommunmottagna till och med mars.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i april 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna* 33 147 59 637 -26 490 -48,4
- varav ens. barn och ungdomar** 4 238 10 551 -6 313 -59,8

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
april 2021
Förändring
jämfört med
april 2020
Utfall
jan-april 2021
Förändring
jämfört med
jan-april 2020
SB + ÄB
2021
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 653 - 267 2 326 - 1 282 7 821
1:1 Etableringsåtgärder 6 2 10 - 2 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 478 - 258 1 859 - 971 6 195
1:3 Hemutrustningslån 3 0 11 - 5 172
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 14 - 53 169 - 59 439
Övriga anslag 152 43 277 - 245 843
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 - 1 40 - 1 129
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 1 38 3 93
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 3 - 2 22 0 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 17 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 136 46 155 - 248 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 1 6 1 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt