April 2021 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 91,7 miljarder kronor i april, vilket är 3,6 miljarder kronor högre än samma månad 2020. Det beror bland annat på att staten betalat ut 2,7 miljarder kronor mer i bidrag inom hälso- och sjukvård, bland annat för provtagning, smittspårning och vaccinering mot covid-19. Även utgifterna för åtgärder och stimulanser inom äldreområdet ökade jämfört med motsvarande period föregående år.

Utgifterna uppgår till 362,0 miljarder kronor hittills i år. Det är 27,0 miljarder kronor (7,0 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
april 2021
Förändring
jämfört med
april 2020
Utfall
jan-april 2021
Förändring
jämfört med
jan-april 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 423 144 5 282 176 16 459
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 99 1 148
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 56 9 356 - 5 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 79 - 1 289 14 915
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 5 - 2 22 0 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 1 35 0 118
2:5 Riksrevisionen 24 - 3 103 - 8 352
3:1 Sametinget 6 1 20 0 59
4:1 Regeringskansliet m.m. 704 28 2 536 31 8 176
5:1 Länsstyrelserna m.m. 398 107 1 234 137 4 002
6:1 Allmänna val och demokrati 5 0 34 - 13 107
6:2 Justitiekanslern 4 0 17 1 53
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 9 - 2 35 0 112
6:4 Valmyndigheten 1 0 5 0 21
6:5 Stöd till politiska partier 42 0 84 - 1 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 9 1 96 - 3 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 0 0 2
8:1 Mediestöd 60 2 295 20 932
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 15 2 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 7 - 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 686 - 21 5 590 - 251 17 502
1:1 Statskontoret 8 - 2 31 1 102
1:2 Kammarkollegiet 6 1 24 5 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 2 - 2 4 2 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 437 6 4 620 5 14 107
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 3 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 22 - 1 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 - 1 55 - 2 188
1:9 Statistiska centralbyrån 49 - 4 192 - 5 586
1:10 Bidragsfastigheter 23 - 5 68 3 341
1:11 Finansinspektionen 53 - 1 215 - 1 655
1:12 Riksgäldskontoret 29 1 109 2 330
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 3 1 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 - 1 2 - 235 110
1:15 Statens servicecenter 56 7 208 9 761
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 7 3 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 - 2 27 - 1 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 16 0 - 35
3 Skatt, tull och exekution 1 053 54 3 992 198 12 799
1:1 Skatteverket 710 41 2 611 114 8 409
1:2 Tullverket 170 - 2 694 37 2 280
1:3 Kronofogdemyndigheten 174 16 687 47 2 110
4 Rättsväsendet 4 763 316 18 714 1 322 56 431
1:1 Polismyndigheten 2 556 174 10 152 744 30 488
1:2 Säkerhetspolisen 145 9 546 20 1 740
1:3 Åklagarmyndigheten 149 14 595 25 1 719
1:4 Ekobrottsmyndigheten 64 4 255 18 745
1:5 Sveriges Domstolar 566 37 2 149 80 6 421
1:6 Kriminalvården 874 96 3 467 361 10 448
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 1 51 2 172
1:8 Rättsmedicinalverket 43 5 161 6 500
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 - 1 14 - 2 44
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 8 - 3 43 8 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 311 15 1 192 82 3 651
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 7 - 15 26 - 20 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 0 - 3 2 - 3 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 15 - 3 26 4 62
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 7 1 21
1:17 Domarnämnden 0 0 2 0 10
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 6 - 16 25 - 4 224
5 Internationell samverkan 65 - 61 742 0 1 999
1:1 Avgifter till internationella organisationer 26 - 49 578 0 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 6 - 2 33 1 165
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 4 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 - 5 1 - 5 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 1 16 1 49
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 6 2 30 13 71
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 9 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 6 0 19
1:9 Svenska institutet 12 - 4 47 - 5 130
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 1 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 4 - 3 14 - 4 173
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 240 - 436 16 843 - 423 71 257
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 324 133 11 729 183 41 920
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 81 10 317 62 1 467
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 128 - 455 1 884 - 760 17 808
1:4 Forskning och teknikutveckling 43 - 122 160 - 17 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 4 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 25 8 97 31 296
1:7 Officersutbildning m.m. 18 - 1 80 3 251
1:8 Försvarets radioanstalt 111 14 430 45 1 418
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 23 2 86 5 237
1:10 Nämnder m.m. 1 0 2 0 7
1:11 Försvarets materielverk 184 36 567 59 1 958
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 2 1 4 1 11
2:1 Kustbevakningen 114 8 423 8 1 354
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 8 7 25
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 - 13 28
2:4 Krisberedskap 35 - 70 254 - 49 1 304
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 206 15 397
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 105 - 12 433 - 7 1 525
2:7 Statens haverikommission 4 1 14 0 48
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 37 10 123 5 410
4:1 Elsäkerhetsverket 6 0 19 0 67
7 Internationellt bistånd 4 309 696 20 395 - 536 46 829
1:1 Biståndsverksamhet 4 166 686 19 844 - 568 44 966
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 123 5 477 18 1 583
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 4 - 1 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 15 4 58 16 191
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 2 10 - 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 4 0 21
8 Migration 733 - 186 3 072 - 620 9 268
1:1 Migrationsverket 352 - 17 1 389 - 149 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 256 - 156 1 091 - 398 2 880
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 0 109 0 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 69 1 263 - 6 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 14 - 2 53 - 13 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 22 - 12 85 - 24 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 12 - 1 48 - 31 324
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 8 2 34 2 155
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 12 546 4 822 52 370 22 643 121 636
1:1 Socialstyrelsen 74 10 241 14 750
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 8 5 27 0 90
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 14 1 50 2 154
1:4 Tandvårdsförmåner 478 152 2 062 137 7 295
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 790 149 9 573 674 31 705
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 4 642 2 665 21 725 16 089 31 823
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 16 - 3 110 - 40 513
1:8 Bidrag till psykiatri 91 77 1 819 - 106 2 164
1:9 Läkemedelsverket 16 2 58 9 184
1:10 E-hälsomyndigheten 8 2 29 5 119
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 0 740 298 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 65 8 263 24 754
2:1 Folkhälsomyndigheten 53 13 191 42 590
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 0 31 1 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 - 4 45
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 34 - 2 76
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 16 0 25 - 10 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 18 0 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 0 94 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 9 0 32
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 243 - 30 271 - 214 808
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 9 - 3 44 - 4 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 737 52 7 695 60 24 476
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 1 904 1 634 6 330 5 600 13 346
4:6 Statens institutionsstyrelse 99 2 380 13 1 347
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 167 86 281 61 725
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 1 - 1 9 1 38
5:1 Barnombudsmannen 3 2 9 1 27
5:2 Barnets rättigheter 1 1 9 - 3 42
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 12 1 39
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 47 - 1 190 - 7 764
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 10 015 1 123 41 622 6 765 108 900
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 716 - 353 14 589 1 061 40 369
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 413 - 156 13 759 - 643 40 473
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 106 - 7 429 - 7 1 355
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 204 - 21 813 - 66 2 421
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 13 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 76 4 1 312 59 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 675 1 663 7 495 6 386 12 500
2:1 Försäkringskassan 815 - 8 3 190 - 29 9 232
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 1 22 2 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 009 - 76 12 055 - 246 37 716
1:1 Garantipension till ålderspension 1 172 - 34 4 703 - 134 14 141
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 789 - 53 3 186 - 210 9 343
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 881 10 3 493 63 10 274
1:4 Äldreförsörjningsstöd 100 1 400 8 1 190
1:5 Inkomstpensionstillägg 1 990
2:1 Pensionsmyndigheten 66 1 274 27 778
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 156 - 696 32 606 - 918 103 579
1:1 Barnbidrag 2 804 2 11 132 30 33 681
1:2 Föräldraförsäkring 3 722 - 664 14 540 - 1 133 47 653
1:3 Underhållsstöd 220 - 12 885 - 15 2 594
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 3 - 1 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 88 - 4 345 - 14 1 019
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 327 - 48 1 396 100 5 367
1:7 Pensionsrätt för barnår 673 42 2 690 168 8 071
1:8 Bostadsbidrag 322 - 12 1 614 - 54 5 181
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 653 - 267 2 326 - 1 282 7 821
1:1 Etableringsåtgärder 6 2 10 - 2 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 478 - 258 1 859 - 971 6 195
1:3 Hemutrustningslån 3 0 11 - 5 172
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 - 1 40 - 1 129
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 1 38 3 93
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 14 - 53 169 - 59 439
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 3 - 2 22 0 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 17 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 136 46 155 - 248 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 1 6 1 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 796 1 640 32 116 7 209 105 770
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 680 58 2 700 238 7 854
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 3 874 1 160 16 697 6 062 52 785
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 939 553 3 664 1 929 11 731
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 601 11 6 393 - 7 20 482
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 10 1 36 2 122
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 102 28 365 10 1 996
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 50
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 7 4 17 3 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 26 1 79
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 20 0 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 3 0 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 77 - 157 263 - 524 2 900
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 238 - 12 1 091 - 184 4 994
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 115 - 89 509 - 389 1 696
2:1 Arbetsmiljöverket 52 4 225 8 695
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 10 - 1 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 0 34
2:4 Medlingsinstitutet 9 7 14 0 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 3 0 9 1 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 74 74 73 73 112
1:14 (2020) Lån till körkort - 3 - 15
15 Studiestöd 2 579 210 10 963 1 297 28 628
1:1 Studiehjälp 450 6 1 810 37 4 389
1:2 Studiemedel 1 820 206 7 811 1 143 20 513
1:3 Avsättning för kreditförluster 167 6 757 56 2 051
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 18 - 28 65 - 26 100
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 24 - 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 - 1 10 - 2 27
1:7 Studiestartsstöd 45 22 185 89 542
1:8 Centrala studiestödsnämnden 70 - 1 297 1 927
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 5 - 1 17
16 Utbildning och universitetsforskning 6 244 - 830 31 801 3 609 92 234
1:1 Statens skolverk 103 11 328 37 1 157
1:2 Statens skolinspektion 35 0 140 2 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 63 - 2 239 - 1 770
1:4 Sameskolstyrelsen 4 2 21 4 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 410 39 1 435 497 4 797
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 18 - 2 120 - 6 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 1 911 - 1 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 29 23 59 - 1 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 3 0 22 1 110
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 96 94 103 49 504
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 7 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 9 1 19
1:13 Bidrag till lärarlöner - 10 - 10 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 1 1 23 - 4 163
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 449 - 1 315 3 092 1 328 6 230
1:16 Bidrag till vissa studier 1 0 2 0 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 1 815 629 3 660
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 42 3 135
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 282 63 1 189 280 3 635
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 1 50 0 158
2:2 Universitets- och högskolerådet 15 5 55 8 243
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 169 15 675 58 2 025
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 191 2 762 9 2 286
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 195 14 780 58 2 339
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 196 2 783 9 2 349
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 197 13 789 54 2 368
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 561 7 1 684
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 163 12 652 48 1 957
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 144 1 575 5 1 724
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 9 525 37 1 575
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 100 1 400 4 1 199
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 10 582 39 1 745
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 86 1 344 4 1 033
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 265 16 795
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 561 7 1 684
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 464 59 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 591 20 1 773
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 255 20 766
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 0 140 1 419
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 254 22 763
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 87 0 262
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 7 398 27 1 193
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 0 119 0 358
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 74 5 297 20 891
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 0 96 1 289
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 5 214 20 642
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 88 1 264
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 355 29 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 86 1 258
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 98 10 294
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 35 0 105
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 231 19 692
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 44 0 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 71 2 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 18 0 53
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 2 41 6 122
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 - 1 13 - 2 40
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 4 192 17 575
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 30 0 90
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 161 13 484
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 29 0 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 4 176 17 528
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 37 0 111
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 152 14 456
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 27 0 81
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 152 13 456
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 23 0 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 4 122 15 367
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 19 0 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 3 141 14 424
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 26 0 78
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 60 4 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 23 1 69
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 48 2 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 0 21
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 159 13 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 31 0 94
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 13 1 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 0 22
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 324 23 1 245 72 3 774
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 53 46 1 007 597 2 231
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 39 3 158 12 472
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 912 18 2 734
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 3 1 67 28 73
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 477 30 2 623 334 7 146
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 - 32 369 - 6 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 - 1 58 - 1 183
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 41 5 454 10 1 117
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 12 1 41
3:6 Institutet för rymdfysik 5 1 16 0 57
3:7 Kungl. biblioteket 31 - 2 138 9 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 8 5 17 0 50
3:9 Sunet 2 - 8 5 - 17 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 0 1 1 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 0 10 0 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 70 0 89
4:1 Internationella program - 1 0 28 - 2 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 3 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 3 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 19 - 7 52
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 497 - 512 8 854 319 21 110
1:1 Statens kulturråd 2 - 4 19 - 1 67
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 14 12 410 288 2 809
1:3 Skapande skola 0 0 1 - 1 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 0 22 8 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 3 1 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 380 378 754 - 8 1 759
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 5 0 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 30 - 390 695 - 2 1 127
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 15 7 187 4 228
2:3 Statens musikverk 5 - 2 29 0 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 12 8 54 10 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 1 37 3 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 22 0 71
4:1 Statens konstråd 1 - 1 3 - 2 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 1 11 2 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 0 5 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 37 4 46
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 6 0 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 44 5 270 57 771
6:1 Riksarkivet 38 2 154 - 11 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 4 95 5 289
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 2 2 89 6 268
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 112 - 16 427 - 28 1 466
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 125 194 0 297
8:3 Bidrag till vissa museer 2 - 31 50 - 3 92
8:4 Forum för levande historia 4 - 1 16 1 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 4 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 25 7 48 12 107
10:1 Filmstöd 0 - 3 610 57 825
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 8 1 24
11:5 Stöd till taltidningar 3 - 1 8 0 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 0 15 0 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 137 26 291
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:1 Stöd till idrotten 493 - 495 1 321 - 178 3 322
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 3 - 1 9 - 13 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 84 82 110 - 17 132
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 140 60 2 280 120 4 560
14:2 Bidrag till tolkutbildning 5 2 21 2 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 21 - 16 58 - 18 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 75 0 193
15:1 Spelinspektionen 5 - 1 23 0 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 425 - 159 1 906 500 5 588
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 5 2 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 - 1 43
1:4 Boverket 30 5 96 - 1 352
1:5 Statens geotekniska institut 3 0 16 - 1 55
1:6 Lantmäteriet 61 5 219 9 669
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 2 14 5 19 955
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 302 - 184 1 449 469 3 150
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 3 1 7 - 2 20
1:10 Innovativt och hållbart byggande 1 0 3 - 2 37
2:1 Konsumentverket 14 0 59 3 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 5 1 17 1 52
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 10 2 30
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 18 1 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 2 0 4
19 Regional utveckling 258 - 40 813 - 169 4 173
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 106 - 9 394 - 57 1 804
1:2 Transportbidrag 25 - 14 74 - 119 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 127 - 17 345 7 1 819
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 150
20 Allmän miljö- och naturvård 2 309 575 5 088 912 16 202
1:1 Naturvårdsverket 49 - 26 206 2 596
1:2 Miljöövervakning m.m. 25 - 34 64 - 53 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 1 111 342 1 311 472 1 962
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 256 192 280 - 33 1 147
1:5 Miljöforskning 18 18 40 - 23 99
1:6 Kemikalieinspektionen 21 1 90 - 5 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 14 - 4 153 82 272
1:8 Klimatbonus 375 221 1 282 714 2 910
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 24 3 93 2 295
1:10 Klimatanpassning 19 1 29 - 1 78
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 101 - 78 504 - 135 1 400
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 2 - 2 11 - 19 265
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 0 15 - 4 47
1:14 Skydd av värdefull natur 131 - 17 371 95 1 686
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 17 - 5 77 - 11 248
1:16 Klimatinvesteringar 44 - 35 245 - 88 1 935
1:17 Klimatpremier 0 - 4 9 - 65 170
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 1 0 150
1:19 Industriklivet 11 11 12 11 750
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 3 2 10 2 215
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 0 30 - 1 101
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 79 - 10 254 - 30 1 089
21 Energi 231 - 32 1 010 - 23 4 514
1:1 Statens energimyndighet 23 - 3 103 - 3 365
1:2 Insatser för energieffektivisering 4 - 8 8 - 97 28
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 2 1 6 4 25
1:4 Energiforskning 101 - 56 438 - 46 1 515
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 0 0 0 0 550
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 1 48 6 153
1:7 Energiteknik 91 74 379 190 1 462
1:8 Elberedskap 8 - 4 39 - 8 270
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 1 3 - 11 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning - 11 - 38 - 14 - 58 120
22 Kommunikationer 5 117 762 19 522 1 976 74 090
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 578 863 8 956 1 417 30 804
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 702 68 6 696 - 53 28 105
1:3 Trafikverket 113 1 457 1 1 419
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 3 - 4 133 126 262
1:7 Trafikavtal 84 19 344 - 43 1 058
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 6 1 23 5 87
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 46 49 - 15 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 245 364 1 280 1 007 2 239
1:12 Transportstyrelsen 196 22 771 47 2 233
1:13 Trafikanalys 7 1 20 1 71
1:14 Trängselskatt i Göteborg 9 - 501 37 - 500 1 008
1:15 Sjöfartsstöd 65 - 45 349 - 123 1 630
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 1 1 5
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 9 0 33 8 231
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 2 000
1:19 Lån till körkort 4 4 17 17 151
2:1 Post- och telestyrelsen 6 1 22 4 75
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 3 - 7 35 3 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 0 0 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 1 6 - 37 55
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 6 2 32 2 1 845
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 10 10 46 46 146
2:7 Digital förvaltning 7 7 23 23 74
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 0 0 0
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 0 37 37
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 812 - 41 3 239 - 508 22 581
1:1 Skogsstyrelsen 45 - 4 177 0 545
1:2 Insatser för skogsbruket 14 - 3 63 - 1 360
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 0 51 0 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 11 1 42 1 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 - 2 3 - 2 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 38 20 179 130 133
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 27 1 53
1:8 Statens jordbruksverk 59 20 231 26 614
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 3 1 4 2 12
1:10 Gårdsstöd m.m. 3 - 2 125 - 24 7 159
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 0 9 - 16 137
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 2 3 - 5 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 11 3 22 - 8 167
1:14 Livsmedelsverket 24 1 97 5 270
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 6 - 23 21 - 47 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 40 - 3 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 180 - 24 672 - 318 5 310
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 151 - 45 457 - 348 3 732
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 3 3 5 - 1 250
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 - 3 1 - 2 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 - 2 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 10 - 1 40 1 129
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 179 13 715 53 2 144
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 54 2 182 - 10 696
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 3 1 69 59 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 3 3 5 5 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 4 888 - 13 559 10 300 - 9 881 85 245
1:1 Verket för innovationssystem 21 1 84 1 255
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 227 - 80 684 24 3 548
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 527 148 1 054
1:4 Tillväxtverket 96 66 282 183 1 042
1:5 Näringslivsutveckling 17 - 30 114 - 32 977
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 - 1 18 - 2 65
1:7 Turistfrämjande 0 0 72 20 145
1:8 Sveriges geologiska undersökning 14 - 2 69 - 8 245
1:9 Geovetenskaplig forskning 2 1 2 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 3 0 14
1:11 Bolagsverket 5 1 19 6 46
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 3 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 0 52 1 165
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 120 - 40 120
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 2 0 - 4 25
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag 0 - 75 1 401
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 1 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 7 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 90 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 27 0 109 2 341
1:22 Stöd vid korttidsarbete 2 023 - 15 879 3 366 - 14 535 14 360
1:23 Stöd till enskilda näringsidkare 292 292 926 926 10 700
1:24 Omställningsstöd 2 062 2 062 3 148 3 148 40 400
1:25 Researrangörslån - 1 - 1 80 80 679
1:26 Stöd till handelsbolag 54 54 54 54 2 536
1:27 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag - 15 - 15 - 13 - 13 3 080
1:28 Evenemangsstöd 3 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 - 1 10 - 1 36
2:2 Kommerskollegium 9 1 30 3 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 6 - 20 308 173 340
2:4 Investeringsfrämjande 0 - 6 93 70 98
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 - 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 100
25 Allmänna bidrag till kommuner 12 769 2 062 51 083 5 766 153 452
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 376 2 309 49 504 9 234 148 511
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 393 3 1 572 18 4 683
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen - 250 - 1 000
1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 - 2 486
26 Statsskuldsräntor m.m. - 771 - 909 - 5 359 - 9 840 165
1:1 Räntor på statsskulden - 773 - 908 - 5 416 - 9 842 10
1:2 Oförutsedda utgifter - 2 - 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 1 57 4 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 542 184 21 882 6 099 45 037
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 542 184 21 882 6 099 45 037
Förändring av anslagsbehållningar - 7 766
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 686
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 80
Summa utgiftsområden 101 349 - 5 238 408 828 34 094 1 263 221
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 102 120 - 4 329 414 187 43 935 1 263 136
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 10 111 9 301 - 51 432 - 56 264 14 881
Kassamässig korrigering 498 - 447 4 599 - 4 879 278
Totala utgifter 91 736 3 616 361 995 - 27 049 1 278 380
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt