Mars 2021 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar nyanlända invandrares etablering, diskriminering, jämställdhet och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i mars 491 miljoner kronor, vilket är 741 miljoner kronor (60,2 procent) lägre än i mars 2020.

Utfallet för det första kvartalet uppgår till 1 673 miljoner kronor, vilket är 1 015 miljoner kronor (37,8 procent) lägre än motsvarande period 2020. Det är framför allt utgifter inom anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande som minskat. Det beror på att det totala antalet flyktingar som kommunerna ersätts för har minskat. Jämfört med i mars*** 2020 så har det totala antalet mottagna minskat med knappt 49 procent.

Antal kommunmottagna februari 2021*
2021 2020 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna februari 2021 909 1 702 -793 -46,6
- varav ens. barn och ungdomar** 49 279 -230 -82,4

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för mars redovisas antalet kommunmottagna i februari.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Kommunmottagna m.m. jan-feb 2021*
2021 2020 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-feb 2021 1 758 3 815 -2 057 -53,9
- varav ens. barn och ungdomar** 106 649 -543 -83,7

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet i januari redovisas antalet kommunmottagna till och med december.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i mars 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna*** 31 903 62 270 -30 367 -48,8
- varav ens. barn och ungdomar** 4 148 10 774 -6 626 -61,5

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
mars 2021
Förändring
jämfört med
mars 2020
Utfall
jan-mars 2021
Förändring
jämfört med
jan-mars 2020
SB + ÄB
2021
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 491 - 741 1 673 - 1 015 7 821
1:1 Etableringsåtgärder - 3 - 3 4 - 4 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 412 - 350 1 381 - 713 6 195
1:3 Hemutrustningslån 3 - 1 8 - 5 172
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 29 - 105 155 - 6 439
Övriga anslag 48 - 283 125 - 288 843
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 11 0 30 - 1 129
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 11 4 35 4 93
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 2 19 1 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 17 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 19 - 287 19 - 294 500
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 4 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt