Mars 2021 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 7 950 miljoner kronor i mars, vilket är 159 miljoner kronor (2,0 procent) lägre jämfört med mars 2020. De lägre utgifterna avser främst anslaget 1:2 Föräldraförsäkring.

För det första kvartalet uppgår utfallet till 24 450 miljoner kronor, vilket är 223 miljoner kronor (0,9 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Utfallet för anslaget 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 10 817 miljoner kronor för årets första kvartal. Det är 469 miljoner kronor (4,2 procent lägre) jämfört med motsvarande period 2019. Utgifterna för föräldrapenning är 308 miljoner kronor (3,9 procent) lägre. Vidare har utgifterna för tillfällig föräldrapenning minskat med 201 miljoner kronor (9,2 procent).

Utgifterna för anslag 1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag uppgår till 1 069 miljoner kronor för årets första kvartal. Det är 148 miljoner kronor (16,1 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. Från och med den 1 januari 2019 ersätter omvårdnadsbidrag den del av vårdbidraget som ger ersättning för barnets tillsyns- och vårdbehov. Beslut om vårdbidrag enligt äldre bestämmelser kommer dock att fortsätta gälla under en övergångsperiod. Utgifterna för omvårdnadsbidrag har ökat med 387 miljoner kronor (175,9 procent) under det första kvartalet jämfört med motsvarande period 2020. Under samma jämförelseperiod har utgifterna för vårdbidrag minskat med 255 miljoner kronor (42,4 procent).

Utfallet för anslag 1:7 Pensionsrätt för barnår uppgår till 2 018 miljoner kronor för det första kvartalet.  Det är 126 miljoner kronor (6,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. Pensionsrätt för barnår kan tillgodoräknas föräldrar med barn i åldern 0–4 år. Utgifterna för anslaget styrs av antalet barn i åldern 0–4 år, inkomstbasbeloppets utveckling, timlöneutvecklingen och ränteutvecklingen. Utfallet består av en preliminär avgift samt ett regleringsbelopp som täcker avvikelsen mellan det preliminära belopp som tagits ut tre år tidigare och den faktiska avgiften. Det högre utfallet förklaras främst av en högre preliminär avgift jämfört med 2020.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
mars 2021
Förändring
jämfört med
mars 2020
Utfall
jan-mars 2021
Förändring
jämfört med
jan-mars 2020
SB + ÄB
2021
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 950 - 159 24 450 - 223 103 579
1:1 Barnbidrag 2 792 11 8 328 28 33 681
1:2 Föräldraförsäkring 3 497 - 215 10 817 - 469 47 653
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 356 37 1 069 148 5 367
1:7 Pensionsrätt för barnår 673 42 2 018 126 8 071
1:8 Bostadsbidrag 335 - 19 1 292 - 43 5 181
Övriga anslag 299 - 15 926 - 13 3 627
1:3 Underhållsstöd 211 - 10 666 - 3 2 594
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 3 0 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 87 - 5 257 - 10 1 019
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt