Mars 2021 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 85,5 miljarder kronor i mars. Det är 38,8 miljarder kronor (31,2 procent) lägre än i mars 2020. Det beror främst på att Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 30,1 miljarder kronor lägre jämfört med samma månad föregående år. Den kassamässiga korrigeringsposten minskade med 23,5 miljarder kronor jämfört med mars 2020. De takbegränsade utgifterna ökade däremot med 19,5 miljarder kronor och avser bland annat bidrag inom hälso- och sjukvård, utbildningsområdet samt arbetslöshetsersättning.

För det första kvartalet uppgick de totala utgifterna till 270,3 miljarder kronor. Det är 30,7 miljarder kronor (10,2 procent) lägre än för samma kvartal 2020. Det beror till stor del på att Riksgäldskontorets nettoutlåning minskade med 65,6 miljarder kronor jämfört med det första kvartalet 2020. Därtill ökade utgifterna för framför allt Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt Avgiften till Europeiska unionen som ökade med 17,8 miljarder kronor respektive 5,9 miljarder kronor.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
mars 2021
Förändring
jämfört med
mars 2020
Utfall
jan-mars 2021
Förändring
jämfört med
jan-mars 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 207 - 13 3 858 31 16 459
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 92 0 148
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 119 - 12 300 - 14 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 67 2 210 15 915
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 0 17 2 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 0 27 - 1 118
2:5 Riksrevisionen 28 - 3 79 - 5 352
3:1 Sametinget 6 - 2 14 - 1 59
4:1 Regeringskansliet m.m. 502 40 1 832 3 8 176
5:1 Länsstyrelserna m.m. 268 - 15 835 30 4 002
6:1 Allmänna val och demokrati 16 - 12 28 - 13 107
6:2 Justitiekanslern 4 - 1 13 0 53
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 9 0 26 2 112
6:4 Valmyndigheten 1 0 4 0 21
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 42 0 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 78 - 10 87 - 4 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 0 0 2
8:1 Mediestöd 80 - 1 235 18 932
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 1 12 2 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 5 - 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 604 461 3 904 - 230 17 502
1:1 Statskontoret 8 3 23 3 102
1:2 Kammarkollegiet 8 2 18 4 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 9 6 3 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 344 433 3 183 - 1 14 107
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 2 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 17 0 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 0 41 - 1 188
1:9 Statistiska centralbyrån 52 1 143 - 1 586
1:10 Bidragsfastigheter 20 3 45 8 341
1:11 Finansinspektionen 53 - 2 162 0 655
1:12 Riksgäldskontoret 28 0 80 2 330
1:13 Bokföringsnämnden 1 1 2 1 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1 0 2 - 234 110
1:15 Statens servicecenter 53 2 152 2 761
1:16 Finansmarknadsforskning 7 3 7 3 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 1 20 0 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 5 0 - 20
3 Skatt, tull och exekution 1 030 54 2 940 144 12 799
1:1 Skatteverket 660 25 1 901 73 8 409
1:2 Tullverket 189 20 525 39 2 280
1:3 Kronofogdemyndigheten 181 9 514 31 2 110
4 Rättsväsendet 5 016 363 13 952 1 006 56 431
1:1 Polismyndigheten 2 718 159 7 596 569 30 488
1:2 Säkerhetspolisen 146 9 401 11 1 740
1:3 Åklagarmyndigheten 165 - 2 446 11 1 719
1:4 Ekobrottsmyndigheten 66 4 191 14 745
1:5 Sveriges Domstolar 568 34 1 582 44 6 421
1:6 Kriminalvården 880 79 2 593 265 10 448
1:7 Brottsförebyggande rådet 14 - 2 39 1 172
1:8 Rättsmedicinalverket 36 - 2 117 1 500
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 - 1 11 - 1 44
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 14 4 35 11 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 385 73 881 67 3 651
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 7 0 19 - 5 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 2 2 0 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 11 7 62
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 5 1 21
1:17 Domarnämnden 1 0 2 0 10
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 8 5 19 12 224
5 Internationell samverkan 234 53 676 61 1 999
1:1 Avgifter till internationella organisationer 177 31 553 49 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 18 11 27 3 165
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 2 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 12 1 49
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 14 10 24 11 71
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 7 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 5 0 19
1:9 Svenska institutet 13 1 35 - 2 130
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 1 - 1 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 3 0 10 0 173
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 748 1 049 12 602 14 71 257
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 099 - 157 8 406 50 41 920
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 98 26 237 52 1 467
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 658 1 058 1 757 - 305 17 808
1:4 Forskning och teknikutveckling 116 106 117 105 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 2 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 25 7 72 23 296
1:7 Officersutbildning m.m. 18 5 63 4 251
1:8 Försvarets radioanstalt 113 12 320 30 1 418
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 23 - 3 63 3 237
1:10 Nämnder m.m. 1 0 2 0 7
1:11 Försvarets materielverk 132 - 26 383 23 1 958
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 0 0 2 0 11
2:1 Kustbevakningen 110 2 309 0 1 354
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 8 8 8 7 25
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. - 8 - 13 28
2:4 Krisberedskap 165 6 219 21 1 304
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 15 15 206 15 397
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 127 - 2 328 5 1 525
2:7 Statens haverikommission 4 0 10 - 1 48
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 29 - 1 86 - 5 410
4:1 Elsäkerhetsverket 6 1 14 0 67
7 Internationellt bistånd 9 812 2 227 16 086 - 1 232 46 829
1:1 Biståndsverksamhet 9 670 2 218 15 677 - 1 254 44 966
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 123 7 354 13 1 583
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 3 - 1 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 16 4 43 12 191
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 1 - 2 5 - 3 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 0 3 1 21
8 Migration 826 - 144 2 339 - 434 9 268
1:1 Migrationsverket 353 - 60 1 037 - 132 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 224 - 79 835 - 243 2 880
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 101 - 5 109 0 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 70 0 193 - 7 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 16 - 3 39 - 10 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 25 - 1 64 - 12 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 16 - 3 36 - 30 324
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 21 6 26 1 155
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 15 521 7 508 39 824 17 822 121 636
1:1 Socialstyrelsen 64 2 167 4 750
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 8 - 3 20 - 6 90
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 1 37 1 154
1:4 Tandvårdsförmåner 671 57 1 584 - 15 7 295
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 619 70 6 783 525 31 705
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 4 018 2 117 17 083 13 424 31 823
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 32 10 93 - 37 513
1:8 Bidrag till psykiatri 1 659 1 637 1 728 - 183 2 164
1:9 Läkemedelsverket 15 2 42 6 184
1:10 E-hälsomyndigheten 8 0 21 4 119
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 2 2 741 298 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 80 13 199 16 754
2:1 Folkhälsomyndigheten 52 14 138 30 590
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 - 8 23 1 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 - 4 45
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 16 0 33 - 2 76
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 5 - 4 9 - 10 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 - 1 13 0 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 47 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3 0 7 0 32
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 11 - 132 28 - 183 808
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 15 4 35 - 1 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 985 - 2 5 958 8 24 476
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 4 006 3 725 4 426 3 967 13 346
4:6 Statens institutionsstyrelse 97 3 281 11 1 347
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 72 1 114 - 25 725
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 1 8 2 38
5:1 Barnombudsmannen 3 0 7 - 1 27
5:2 Barnets rättigheter 0 - 6 8 - 4 42
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 9 1 39
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 48 3 143 - 6 764
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 10 480 1 397 31 607 5 641 108 900
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 711 604 10 872 1 414 40 369
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 444 - 157 10 346 - 486 40 473
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 107 - 1 323 0 1 355
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 207 - 12 610 - 46 2 421
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 4 1 10 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 388 255 1 236 55 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 824 728 5 820 4 723 12 500
2:1 Försäkringskassan 790 - 22 2 375 - 20 9 232
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 1 16 1 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 022 - 53 9 046 - 170 37 716
1:1 Garantipension till ålderspension 1 175 - 36 3 531 - 100 14 141
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 793 - 54 2 397 - 157 9 343
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 883 23 2 612 53 10 274
1:4 Äldreförsörjningsstöd 101 3 300 7 1 190
1:5 Inkomstpensionstillägg 1 990
2:1 Pensionsmyndigheten 72 10 207 27 778
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 950 - 159 24 450 - 223 103 579
1:1 Barnbidrag 2 792 11 8 328 28 33 681
1:2 Föräldraförsäkring 3 497 - 215 10 817 - 469 47 653
1:3 Underhållsstöd 211 - 10 666 - 3 2 594
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 3 0 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 87 - 5 257 - 10 1 019
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 356 37 1 069 148 5 367
1:7 Pensionsrätt för barnår 673 42 2 018 126 8 071
1:8 Bostadsbidrag 335 - 19 1 292 - 43 5 181
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 491 - 741 1 673 - 1 015 7 821
1:1 Etableringsåtgärder - 3 - 3 4 - 4 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 412 - 350 1 381 - 713 6 195
1:3 Hemutrustningslån 3 - 1 8 - 5 172
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 11 0 30 - 1 129
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 11 4 35 4 93
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 29 - 105 155 - 6 439
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 2 19 1 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 17 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 19 - 287 19 - 294 500
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 4 0 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 8 648 2 252 24 320 5 569 105 770
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 718 27 2 021 180 7 854
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 4 449 1 864 12 823 4 902 52 785
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 163 644 2 725 1 376 11 731
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 611 7 4 793 - 18 20 482
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 0 26 1 122
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 96 - 23 262 - 19 1 996
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 50
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 - 1 10 - 1 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 7 1 20 1 79
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 15 0 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 - 1 2 0 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 66 - 108 186 - 367 2 900
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 321 - 31 853 - 172 4 994
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 122 - 120 394 - 300 1 696
2:1 Arbetsmiljöverket 73 6 173 4 695
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 7 - 1 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 0 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 - 7 5 - 7 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 3 0 7 1 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet - 1 - 1 - 1 - 1 112
1:14 (2020) Lån till körkort - 4 - 12
15 Studiestöd 2 677 380 8 385 1 087 28 628
1:1 Studiehjälp 451 10 1 359 31 4 389
1:2 Studiemedel 1 919 332 5 992 937 20 513
1:3 Avsättning för kreditförluster 180 15 589 50 2 051
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 47 2 100
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 19 - 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 0 7 - 1 27
1:7 Studiestartsstöd 44 20 141 67 542
1:8 Centrala studiestödsnämnden 74 3 227 2 927
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 3 - 1 17
16 Utbildning och universitetsforskning 9 696 2 929 25 557 4 440 92 234
1:1 Statens skolverk 80 15 226 26 1 157
1:2 Statens skolinspektion 37 0 105 2 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 63 11 176 1 770
1:4 Sameskolstyrelsen 6 - 2 17 1 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 459 113 1 026 458 4 797
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 17 2 102 - 4 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 298 - 1 1 911 - 1 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 - 25 30 - 23 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 13 0 19 1 110
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 7 - 45 7 - 45 504
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 5 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 9 1 19
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 22 - 5 22 - 6 163
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2 644 2 644 2 644 2 644 6 230
1:16 Bidrag till vissa studier 0 0 1 0 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 1 815 629 3 660
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 11 0 32 2 135
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 306 76 907 217 3 635
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 - 2 36 - 2 158
2:2 Universitets- och högskolerådet 15 2 40 2 243
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 169 15 506 44 2 025
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 191 2 572 7 2 286
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 195 14 585 43 2 339
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 196 2 587 7 2 349
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 197 13 592 40 2 368
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 421 5 1 684
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 163 12 489 36 1 957
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 144 1 431 4 1 724
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 9 394 28 1 575
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 100 1 300 3 1 199
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 10 436 30 1 745
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 86 1 258 3 1 033
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 199 12 795
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 421 5 1 684
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 348 44 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 443 15 1 773
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 191 15 766
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 0 105 1 419
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 191 17 763
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 65 0 262
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 7 298 21 1 193
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 0 90 0 358
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 74 5 223 15 891
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 0 72 1 289
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 5 160 15 642
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 66 0 264
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 266 22 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 65 1 258
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 74 8 294
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 26 0 105
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 173 14 692
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 33 0 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 53 1 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 13 0 53
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 2 30 5 122
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 - 1 10 - 2 40
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 4 144 13 575
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 22 0 90
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 121 9 484
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 22 0 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 4 132 12 528
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 28 0 111
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 114 10 456
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 20 0 81
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 114 10 456
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 18 0 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 4 91 11 367
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 14 0 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 3 106 10 424
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 19 0 78
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 45 3 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 5 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 17 1 69
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 3 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 36 2 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 5 0 21
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 120 10 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 23 0 94
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 10 1 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 5 0 22
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 299 12 921 49 3 774
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 172 - 41 954 551 2 231
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 39 3 119 9 472
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 684 14 2 734
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 64 26 73
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 421 10 2 146 304 7 146
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 8 - 21 369 26 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 13 0 41 - 1 183
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 29 2 413 5 1 117
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 9 1 41
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 12 - 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 36 4 108 11 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 - 3 9 - 4 50
3:9 Sunet 1 - 4 3 - 9 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 1 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 0 8 1 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 1 - 5 69 0 89
4:1 Internationella program - 1 - 1 28 - 2 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 3 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 2 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 18 - 7 52
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 770 - 35 6 357 831 21 110
1:1 Statens kulturråd 6 0 17 3 67
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 55 52 395 276 2 809
1:3 Skapande skola 0 - 1 0 - 1 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 - 2 21 7 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 2 1 2 1 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 1 - 357 374 - 386 1 759
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 4 0 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 26 - 60 665 388 1 127
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 2 - 1 172 - 3 228
2:3 Statens musikverk 9 1 24 2 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 8 - 2 42 2 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 2 27 2 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 16 0 71
4:1 Statens konstråd 1 0 2 - 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 4 1 8 1 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 0 3 - 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 1 1 37 4 46
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 4 0 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 15 - 6 225 52 771
6:1 Riksarkivet 40 7 116 - 13 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 0 74 1 289
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 2 2 87 3 268
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 107 - 11 315 - 13 1 466
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 21 192 125 297
8:3 Bidrag till vissa museer 2 - 1 48 28 92
8:4 Forum för levande historia 4 0 12 1 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 3 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 1 0 24 5 107
10:1 Filmstöd 61 61 610 60 825
11:1 Sändningar av TV Finland 9 9 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 1 5 1 24
11:5 Stöd till taltidningar 2 1 6 1 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2 1 11 0 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 1 - 5 136 25 291
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:1 Stöd till idrotten 346 326 828 318 3 322
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 6 6 - 11 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 7 - 21 27 - 99 132
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 140 60 4 560
14:2 Bidrag till tolkutbildning 2 - 5 17 0 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 37 - 3 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 2 0 75 0 193
15:1 Spelinspektionen 7 0 18 1 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 246 - 198 1 481 659 5 588
1:1 Bostadspolitisk utveckling 3 1 4 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:4 Boverket 20 - 4 66 - 5 352
1:5 Statens geotekniska institut 5 1 13 - 1 55
1:6 Lantmäteriet 53 2 158 4 669
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 1 4 3 5 955
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 139 - 204 1 147 653 3 150
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 - 1 4 - 3 20
1:10 Innovativt och hållbart byggande 1 0 3 - 1 37
2:1 Konsumentverket 15 1 44 3 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 12 0 52
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 3 1 7 2 30
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 18 1 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 1 0 4
19 Regional utveckling 208 - 166 555 - 129 4 173
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 101 - 99 288 - 48 1 804
1:2 Transportbidrag 25 - 55 49 - 105 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 82 - 12 218 24 1 819
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 150
20 Allmän miljö- och naturvård 1 218 - 185 2 779 337 16 202
1:1 Naturvårdsverket 53 7 157 28 596
1:2 Miljöövervakning m.m. 24 6 39 - 19 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 112 76 200 130 1 962
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 9 - 233 25 - 224 1 147
1:5 Miljöforskning 22 - 40 22 - 41 99
1:6 Kemikalieinspektionen 21 - 1 69 - 6 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 17 0 139 86 272
1:8 Klimatbonus 428 278 906 493 2 910
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 25 4 69 - 1 295
1:10 Klimatanpassning 4 0 10 - 2 78
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 96 - 359 403 - 57 1 400
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 1 - 14 9 - 17 265
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 - 14 14 - 4 47
1:14 Skydd av värdefull natur 204 123 240 112 1 686
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 13 - 9 61 - 6 248
1:16 Klimatinvesteringar 101 33 201 - 53 1 935
1:17 Klimatpremier 7 - 41 8 - 61 170
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 1 0 150
1:19 Industriklivet 0 0 1 0 750
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 3 - 1 7 0 215
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 0 22 - 1 101
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 67 - 1 176 - 20 1 089
21 Energi 341 - 153 778 10 4 514
1:1 Statens energimyndighet 26 4 80 0 365
1:2 Insatser för energieffektivisering 1 - 66 3 - 89 28
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 0 0 4 4 25
1:4 Energiforskning 186 - 7 338 10 1 515
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 0 0 0 0 550
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 1 36 5 153
1:7 Energiteknik 103 - 69 288 116 1 462
1:8 Elberedskap 14 2 31 - 3 270
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 0 2 - 12 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning - 2 - 18 - 3 - 20 120
22 Kommunikationer 4 881 479 14 405 1 214 74 090
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 409 209 6 379 553 30 804
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 627 - 98 4 993 - 121 28 105
1:3 Trafikverket 122 - 5 344 0 1 419
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 47 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 16 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 123 123 129 129 262
1:7 Trafikavtal 100 - 46 259 - 62 1 058
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 28 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 3 - 1 18 4 87
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 5 49 31 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 64 274 1 036 643 2 239
1:12 Transportstyrelsen 201 11 575 25 2 233
1:13 Trafikanalys 5 0 14 1 71
1:14 Trängselskatt i Göteborg 10 1 29 1 1 008
1:15 Sjöfartsstöd 98 - 22 283 - 78 1 630
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 1 1 5
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 11 3 24 8 231
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 2 000
1:19 Lån till körkort 5 5 13 13 151
2:1 Post- och telestyrelsen 6 2 16 3 75
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 20 8 32 10 136
2:3 Grundläggande betaltjänster - 1 - 1 0 0 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 - 32 5 - 38 55
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 13 - 7 26 0 1 845
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 12 12 36 36 146
2:7 Digital förvaltning 13 13 16 16 74
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 0 0 0
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 37 37 37 37
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 742 - 154 2 427 - 467 22 581
1:1 Skogsstyrelsen 44 - 4 132 4 545
1:2 Insatser för skogsbruket 19 - 10 49 2 360
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 - 2 38 - 1 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 11 0 31 0 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 2 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 15 7 141 110 133
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 27 1 53
1:8 Statens jordbruksverk 60 - 19 172 6 614
1:9 Bekämpande av växtskadegörare - 1 - 1 2 1 12
1:10 Gårdsstöd m.m. 61 52 122 - 22 7 159
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 1 0 9 - 16 137
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 1 2 - 3 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 - 2 11 - 11 167
1:14 Livsmedelsverket 25 2 73 4 270
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 6 - 8 15 - 24 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 3 3 40 - 3 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 95 - 151 492 - 294 5 310
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 88 - 89 306 - 303 3 732
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 1 1 2 - 4 250
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 1 1 1 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter - 2 - 2 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 20 2 30 1 129
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 179 13 536 40 2 144
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 36 - 4 128 - 12 696
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 60 57 66 57 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 1 1 1 1 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 1 753 1 328 5 412 3 678 85 245
1:1 Verket för innovationssystem 21 0 62 0 255
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 193 54 457 104 3 548
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 527 148 1 054
1:4 Tillväxtverket 102 80 186 117 1 042
1:5 Näringslivsutveckling 58 - 15 98 - 2 977
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 - 1 14 0 65
1:7 Turistfrämjande 0 0 72 20 145
1:8 Sveriges geologiska undersökning 14 - 2 55 - 5 245
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 0 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 2 0 14
1:11 Bolagsverket 6 2 14 5 46
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 2 0 8
1:13 Konkurrensverket 14 1 39 0 165
1:14 Konkurrensforskning 0 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 120 - 40 120
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 1 0 - 1 25
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag 0 - 75 1 401
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 7 7 16 - 1 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader - 7 - 7 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 67 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 28 2 83 2 341
1:22 Stöd vid korttidsarbete 449 449 1 343 1 343 14 360
1:23 Stöd till enskilda näringsidkare 105 105 634 634 10 700
1:24 Omställningsstöd 613 613 1 086 1 086 40 400
1:25 Researrangörslån 81 81 81 81 679
1:26 Stöd till handelsbolag 2 536
1:27 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 0 0 2 2 3 080
1:28 Evenemangsstöd 3 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 1 8 0 36
2:2 Kommerskollegium 8 1 21 2 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 15 - 24 301 193 340
2:4 Investeringsfrämjande 0 - 6 93 76 98
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 - 21 19 - 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 8 8 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 100
25 Allmänna bidrag till kommuner 12 770 - 421 38 314 3 705 153 452
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 376 2 309 37 128 6 926 148 511
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 393 5 1 179 15 4 683
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 1 1 7 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen - 250 - 750
1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden - 2 486 - 2 486
26 Statsskuldsräntor m.m. - 446 - 4 300 - 4 588 - 8 932 165
1:1 Räntor på statsskulden - 448 - 4 300 - 4 643 - 8 934 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 1 55 2 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 153 1 064 18 339 5 915 45 037
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 153 1 064 18 339 5 915 45 037
Förändring av anslagsbehållningar - 7 766
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 686
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 80
Summa utgiftsområden 109 597 14 820 307 479 39 332 1 263 221
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 110 043 19 120 312 067 48 264 1 263 136
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 1 728 - 30 141 - 41 321 - 65 565 14 881
Kassamässig korrigering - 22 322 - 23 505 4 101 - 4 432 278
Totala utgifter 85 547 - 38 826 270 259 - 30 665 1 278 380
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt