Februari 2021 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och regioner. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner och regioner blev 12 769 miljoner kronor i februari, vilket är 2 062 miljoner kronor (19,3 procent) högre jämfört med samma månad 2020.

Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och regioner med en tolftedel varje månad. Under februari betalade Skatteverket ut 12 376 miljoner kronor till kommunsektorn. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 2 309 miljoner kronor (22,9 procent) mer än i februari 2020.

Utfallet för anslaget uppgick till 120 809 miljoner kronor 2020. I statens budget för 2021 har 148 511 miljoner anvisats anslaget. Det är 27 702 miljoner kronor mer än 2020, vilket främst beror på följande tillskott.

Under 2020 uppfördes anslaget 1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden i statens budget. I propositionen Vårändringsbudget för 2020 anvisades 20 000 miljoner kronor av vilka 12 500 miljoner kronor utgjorde ett permanent tillskott som från och med 2021 fördelas via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.

En generell höjning av anslaget med 10 000 miljoner kronor för 2021 i syfte att bibehålla och vidareutveckla kommunsektorns verksamhet.

Ytterligare 3 000 miljoner förklaras av den stegvisa överföringen av medel från anslaget 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen. Anslaget uppfördes i statens budget 2017 och 2020 var det sista året då medel fördelades via anslaget. Från och med 2021 fördelas tillskottet i sin helhet via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.

Förstärkt kompensation för sänkt skatt för pensionärer höjer tillskotten till kommunsektorn med ytterligare 2 230 miljoner kronor som kompensation för ett minskat skatteunderlag.

En av regeringens åtgärder för att motverka följdeffekterna av sjukdomen covid-19 var möjligheten att göra avsättningar till periodiseringsfonder 2020. Det påverkade kommunsektorns skatteunderlag negativt 2020 men positivt åren 2021-2026 då medlen återförs till beskattning. Anslaget minskas därför med 167 miljoner kronor årligen fram till och med 2026.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
25 Allmänna bidrag till kommuner 12 769 2 062 25 544 4 126 153 452
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 376 2 309 24 752 4 617 148 511
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 393 5 786 10 4 683
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 - 1 6 - 1 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen - 250 - 500
1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt