Februari 2021 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 84,7 miljarder kronor i februari. Det är 0,5 miljarder kronor (0,6 procent) lägre än i februari 2020.

De takbegränsade utgifterna blev 130,9 miljarder kronor, vilket är 20,0 miljarder kronor (18,0 procent) högre än i februari 2020. De högre utgifterna gäller främst bidrag till folkhälsa och sjukvård, avgiften till EU, kommunalekonomisk utjämning samt ersättning för höga sjuklönekostnader.

Utgifterna för de delar i statens budget som inte omfattas av utgiftstaket blev dock 20,2 miljarder kronor lägre än i februari 2020. Det beror i första hand på att Riksbanken återbetalade valutalån hos Riksgäldskontoret.  

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 222 37 2 652 44 16 354
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 86 0 148
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 56 - 1 181 - 3 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 79 5 143 13 915
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 6 1 10 1 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 - 1 17 - 1 118
2:5 Riksrevisionen 26 - 1 51 - 2 352
3:1 Sametinget 5 1 8 1 59
4:1 Regeringskansliet m.m. 655 - 7 1 330 - 37 8 176
5:1 Länsstyrelserna m.m. 288 31 567 46 3 897
6:1 Allmänna val och demokrati 10 1 13 - 1 107
6:2 Justitiekanslern 4 0 9 1 53
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 9 0 17 2 112
6:4 Valmyndigheten 1 0 3 0 21
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 42 0 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 8 7 9 6 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 0 0 2
8:1 Mediestöd 55 2 155 19 932
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 7 1 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 - 1 3 - 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 166 - 441 2 300 - 691 17 502
1:1 Statskontoret 7 0 15 1 102
1:2 Kammarkollegiet 5 2 11 2 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 3 - 7 5 - 6 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 924 - 433 1 839 - 435 14 107
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 2 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 11 - 1 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 0 27 0 188
1:9 Statistiska centralbyrån 45 3 90 - 1 586
1:10 Bidragsfastigheter 19 6 25 5 341
1:11 Finansinspektionen 55 1 109 2 655
1:12 Riksgäldskontoret 28 1 52 2 330
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 1 0 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 2 1 2 - 234 110
1:15 Statens servicecenter 51 4 99 0 761
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 - 1 13 - 1 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 17 0 - 25
3 Skatt, tull och exekution 987 92 1 909 89 12 679
1:1 Skatteverket 645 74 1 241 48 8 289
1:2 Tullverket 170 4 335 18 2 280
1:3 Kronofogdemyndigheten 172 13 333 23 2 110
4 Rättsväsendet 4 721 301 8 936 644 56 431
1:1 Polismyndigheten 2 586 160 4 878 410 30 488
1:2 Säkerhetspolisen 134 1 256 3 1 740
1:3 Åklagarmyndigheten 152 3 281 12 1 719
1:4 Ekobrottsmyndigheten 63 4 125 9 745
1:5 Sveriges Domstolar 544 21 1 015 10 6 421
1:6 Kriminalvården 862 86 1 713 185 10 448
1:7 Brottsförebyggande rådet 16 3 24 3 172
1:8 Rättsmedicinalverket 40 1 81 3 500
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 7 0 44
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 12 2 22 6 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 288 12 496 - 6 3 651
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 10 5 12 - 4 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 0 - 2 0 - 2 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 10 7 62
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 3 0 21
1:17 Domarnämnden 1 0 1 0 10
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 7 5 11 6 224
5 Internationell samverkan 84 - 17 442 9 1 999
1:1 Avgifter till internationella organisationer 49 - 7 376 18 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 6 - 7 9 - 8 165
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 2 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 1 7 1 49
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 0 10 2 71
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 5 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 3 0 19
1:9 Svenska institutet 10 - 4 22 - 3 130
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 0 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 5 1 7 0 173
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 798 - 983 6 854 - 1 036 71 257
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 950 103 5 307 207 41 920
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 93 27 138 26 1 467
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 36 - 1 307 98 - 1 363 17 808
1:4 Forskning och teknikutveckling 2 0 2 - 1 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 2 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 26 9 48 16 296
1:7 Officersutbildning m.m. 25 0 45 - 1 251
1:8 Försvarets radioanstalt 107 12 206 18 1 418
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 28 4 40 6 237
1:10 Nämnder m.m. 0 0 0 0 7
1:11 Försvarets materielverk 57 - 33 250 49 1 958
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 1 0 11
2:1 Kustbevakningen 102 - 2 199 - 3 1 354
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor - 1 - 1 25
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 - 5 28
2:4 Krisberedskap 31 14 53 15 1 304
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 191 191 191 0 397
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 110 6 201 7 1 525
2:7 Statens haverikommission 3 - 1 6 - 1 48
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 30 - 5 57 - 4 410
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 8 - 1 67
7 Internationellt bistånd 1 774 - 2 773 6 274 - 3 459 46 829
1:1 Biståndsverksamhet 1 641 - 2 778 6 007 - 3 472 44 966
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 114 1 232 6 1 583
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 2 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 15 6 27 8 191
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 - 1 4 - 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 2 0 21
8 Migration 625 - 111 1 513 - 289 9 268
1:1 Migrationsverket 364 - 40 684 - 72 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 139 - 51 611 - 163 2 880
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 8 5 8 5 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 66 - 1 124 - 8 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 14 - 3 23 - 7 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 22 - 1 38 - 12 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 7 - 18 20 - 27 324
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 4 - 3 5 - 6 155
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 15 373 8 261 24 303 10 314 116 917
1:1 Socialstyrelsen 44 - 14 103 2 750
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 5 - 3 12 - 3 90
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 0 24 1 154
1:4 Tandvårdsförmåner 550 - 10 912 - 73 7 295
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 1 523 286 4 164 455 31 705
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 10 399 9 770 13 064 11 307 31 717
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 48 9 61 - 47 513
1:8 Bidrag till psykiatri 17 - 1 816 69 - 1 819 2 164
1:9 Läkemedelsverket 14 2 27 4 184
1:10 E-hälsomyndigheten 7 - 10 13 4 119
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 - 10 739 296 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 65 3 119 3 754
2:1 Folkhälsomyndigheten 40 6 86 16 500
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 5 15 10 121
2:3 Bidrag till WHO 0 - 43 39 - 4 45
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 16 - 2 76
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 2 0 5 - 6 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 9 0 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 47 47 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 4 0 32
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 3 - 6 17 - 51 808
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 12 0 21 - 5 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 249 46 3 973 10 24 476
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 160 13 420 242 9 023
4:6 Statens institutionsstyrelse 94 4 185 7 1 347
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 4 - 26 42 - 26 525
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 1 6 1 38
5:1 Barnombudsmannen 1 - 2 3 - 1 27
5:2 Barnets rättigheter 8 8 8 2 42
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 1 6 1 39
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 47 - 1 94 - 9 764
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 10 597 2 626 21 128 4 245 102 830
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 621 503 7 162 810 39 519
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 450 - 163 6 902 - 330 40 473
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 107 0 215 1 1 355
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 200 - 20 403 - 34 2 421
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 6 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 220 81 848 - 200 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 2 176 2 176 3 996 3 995 7 300
2:1 Försäkringskassan 816 48 1 585 1 9 212
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 1 10 0 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 011 - 59 6 024 - 116 37 716
1:1 Garantipension till ålderspension 1 173 - 35 2 356 - 64 14 141
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 799 - 54 1 604 - 103 9 343
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 867 16 1 730 30 10 274
1:4 Äldreförsörjningsstöd 100 2 199 4 1 190
1:5 Inkomstpensionstillägg 1 990
2:1 Pensionsmyndigheten 72 11 136 16 778
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 104 - 206 16 499 - 64 103 578
1:1 Barnbidrag 2 781 11 5 537 16 33 681
1:2 Föräldraförsäkring 3 389 - 317 7 321 - 254 47 652
1:3 Underhållsstöd 233 6 455 7 2 594
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 2 0 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 86 - 2 170 - 6 1 019
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 363 61 713 111 5 367
1:7 Pensionsrätt för barnår 673 42 1 345 84 8 071
1:8 Bostadsbidrag 579 - 6 957 - 23 5 181
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 564 - 78 1 182 - 274 7 821
1:1 Etableringsåtgärder - 1 1 6 - 1 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 526 - 84 969 - 363 6 195
1:3 Hemutrustningslån 2 - 2 4 - 4 172
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 0 19 - 1 129
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 5 4 24 1 93
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 15 6 126 99 439
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 - 1 12 0 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 3 17 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 1 - 6 1 - 6 500
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 3 0 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 916 1 851 15 671 3 316 105 770
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 702 84 1 303 153 7 854
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 4 305 1 695 8 374 3 038 52 785
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 712 324 1 561 732 11 731
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 600 15 3 182 - 25 20 482
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 3 18 1 122
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 113 24 167 4 1 996
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 50
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 6 0 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 8 1 13 1 79
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 10 0 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 1 1 1 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 37 - 174 120 - 259 2 900
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 230 - 50 532 - 141 4 994
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 136 - 66 272 - 179 1 696
2:1 Arbetsmiljöverket 49 - 2 100 - 2 695
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 5 0 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 0 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 0 3 0 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 1 4 0 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 112
1:14 (2020) Lån till körkort - 4 - 8
15 Studiestöd 2 671 280 5 708 707 28 623
1:1 Studiehjälp 455 11 908 20 4 389
1:2 Studiemedel 1 900 240 4 072 604 20 509
1:3 Avsättning för kreditförluster 186 9 410 36 2 051
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 47 2 100
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 15 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 - 1 4 0 27
1:7 Studiestartsstöd 47 23 96 47 542
1:8 Centrala studiestödsnämnden 77 - 1 153 - 1 927
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 2 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 7 759 1 526 15 862 1 511 92 228
1:1 Statens skolverk 81 13 146 11 1 157
1:2 Statens skolinspektion 34 0 68 2 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 57 1 113 - 10 770
1:4 Sameskolstyrelsen 5 2 12 3 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 514 333 567 345 4 797
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 87 - 4 119 - 6 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 1 613 0 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 29 1 30 2 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 3 1 5 1 110
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 0 0 0 504
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 4 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 9 9 9 1 19
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 0 - 1 163
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 6 230
1:16 Bidrag till vissa studier 0 0 1 0 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 1 770 1 745 1 815 629 3 660
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 - 2 20 2 135
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 283 55 600 141 3 629
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 2 22 0 158
2:2 Universitets- och högskolerådet 17 6 25 0 243
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 169 15 337 29 2 025
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 191 2 381 5 2 286
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 195 14 390 29 2 339
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 196 2 392 4 2 349
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 197 13 395 27 2 368
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 281 3 1 684
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 163 12 326 24 1 957
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 144 1 287 2 1 724
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 9 262 19 1 575
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 100 1 200 2 1 199
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 10 291 20 1 745
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 86 1 172 2 1 033
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 132 8 795
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 281 3 1 684
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 232 29 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 295 10 1 773
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 128 10 766
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 0 70 0 419
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 127 11 763
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 44 0 262
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 106 199 14 1 193
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 60 30 60 0 358
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 74 5 149 10 891
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 0 48 0 289
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 5 107 10 642
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 44 0 264
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 178 14 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 43 0 258
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 49 5 294
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 18 0 105
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 115 10 692
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 22 0 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 36 1 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 9 0 53
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 2 20 3 122
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 - 1 7 - 1 40
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 4 96 9 575
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 15 0 90
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 81 6 484
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 15 0 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 4 88 8 528
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 18 0 111
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 76 7 456
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 13 0 81
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 76 6 456
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 12 0 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 4 61 7 367
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 10 0 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 3 71 7 424
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 13 0 78
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 30 2 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 3 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 12 0 69
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 2 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 24 1 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 3 0 21
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 80 6 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 16 0 94
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 7 0 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 4 0 22
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 300 29 622 37 3 774
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 12 0 782 592 2 231
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 41 4 79 6 472
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 457 10 2 734
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 1 1 64 26 73
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 441 7 1 724 295 7 146
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 34 34 361 46 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 14 2 28 0 183
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 106 6 385 3 1 117
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 1 6 0 41
3:6 Institutet för rymdfysik 4 - 1 7 - 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 36 2 72 7 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 - 3 6 - 2 50
3:9 Sunet 2 - 5 2 - 5 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 0 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 0 5 1 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 8 7 68 5 89
4:1 Internationella program 0 - 30 29 - 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 3 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 0 1 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 20 16 - 6 52
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet - 985 - 985
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 376 168 5 588 866 18 686
1:1 Statens kulturråd 6 1 11 3 67
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 297 193 340 224 1 969
1:3 Skapande skola 0 0 0 0 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 18 9 20 10 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 0 1 0 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 343 - 56 374 - 29 1 719
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 2 0 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 26 - 60 639 449 1 116
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 138 50 170 - 3 228
2:3 Statens musikverk 7 0 15 1 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 8 0 34 4 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 0 17 0 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 11 0 71
4:1 Statens konstråd 1 0 1 - 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 4 0 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 0 3 - 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 4 - 17 36 3 46
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 3 0 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 96 70 211 58 583
6:1 Riksarkivet 40 - 14 76 - 19 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 32 6 53 1 289
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 64 1 85 1 268
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 111 - 4 208 - 2 1 401
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 21 191 146 269
8:3 Bidrag till vissa museer 5 0 45 30 71
8:4 Forum för levande historia 5 1 8 1 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 2 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 20 20 23 4 107
10:1 Filmstöd 0 - 1 549 - 1 613
11:1 Sändningar av TV Finland 0 - 10 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 3 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 3 1 4 0 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 - 1 9 - 2 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 6 6 136 31 291
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:1 Stöd till idrotten 2 0 482 - 8 2 302
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 3 1 5 - 5 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 19 - 28 20 - 78 132
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 140 60 4 560
14:2 Bidrag till tolkutbildning 14 9 15 5 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 37 - 3 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 73 0 73 0 193
15:1 Spelinspektionen 7 1 11 1 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 410 202 1 235 858 5 586
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 0 1 0 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 - 1 0 0 43
1:4 Boverket 27 3 46 - 1 350
1:5 Statens geotekniska institut 4 - 1 8 - 2 55
1:6 Lantmäteriet 54 0 105 2 669
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 2 - 1 2 1 955
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 300 205 1 008 857 3 150
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 - 1 2 - 2 20
1:10 Innovativt och hållbart byggande 1 - 2 2 - 2 37
2:1 Konsumentverket 13 1 30 2 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 - 1 8 0 52
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 3 1 5 1 30
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 2 0 18 1 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 - 1 1 0 4
19 Regional utveckling 212 17 347 37 4 173
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 99 24 187 51 1 804
1:2 Transportbidrag 19 - 40 24 - 50 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 94 33 136 36 1 819
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 150
20 Allmän miljö- och naturvård 975 397 1 561 522 16 202
1:1 Naturvårdsverket 54 17 104 21 596
1:2 Miljöövervakning m.m. 14 - 24 15 - 25 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 84 52 88 54 1 962
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 4 0 16 9 1 147
1:5 Miljöforskning 0 - 1 0 - 1 99
1:6 Kemikalieinspektionen 28 - 7 48 - 6 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 66 45 123 86 272
1:8 Klimatbonus 196 122 478 215 2 910
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 21 - 2 44 - 5 295
1:10 Klimatanpassning 4 - 1 6 - 2 78
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 307 309 307 302 1 400
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 6 2 7 - 3 265
1:13 Internationellt miljösamarbete 12 11 12 10 47
1:14 Skydd av värdefull natur 33 - 2 36 - 10 1 686
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 25 4 47 3 248
1:16 Klimatinvesteringar 60 - 114 100 - 87 1 935
1:17 Klimatpremier 1 1 1 - 20 170
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 0 0 150
1:19 Industriklivet 0 0 1 0 750
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 3 0 4 1 215
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 - 1 14 - 1 101
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 52 - 11 109 - 19 1 089
21 Energi 237 64 437 162 4 514
1:1 Statens energimyndighet 30 - 2 54 - 3 365
1:2 Insatser för energieffektivisering 1 - 17 2 - 22 28
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 3 3 3 3 25
1:4 Energiforskning 100 15 151 16 1 515
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 0 0 0 0 550
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 2 24 4 153
1:7 Energiteknik 82 82 185 184 1 462
1:8 Elberedskap 8 - 6 16 - 6 270
1:9 Avgifter till internationella organisationer 2 - 12 2 - 12 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning - 1 - 2 - 1 - 2 120
22 Kommunikationer 6 021 839 9 524 735 74 090
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 307 436 3 970 344 30 804
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 444 152 3 366 - 22 28 105
1:3 Trafikverket 120 4 223 5 1 419
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 - 47 47 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 - 16 16 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 4 4 6 6 262
1:7 Trafikavtal 89 20 160 - 16 1 058
1:8 Viss internationell verksamhet 28 0 28 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 7 3 14 5 87
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 3 49 36 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 658 271 972 369 2 239
1:12 Transportstyrelsen 194 10 375 14 2 233
1:13 Trafikanalys 5 1 8 0 71
1:14 Trängselskatt i Göteborg 10 1 18 0 1 008
1:15 Sjöfartsstöd 94 - 22 185 - 56 1 630
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 1 1 5
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 8 1 13 5 231
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 2 000
1:19 Lån till körkort 4 4 8 8 151
2:1 Post- och telestyrelsen 9 1 9 1 75
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 10 1 12 2 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 1 1 1 1 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 - 6 3 - 6 55
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 12 7 13 8 1 845
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 11 11 24 24 146
2:7 Digital förvaltning 4 4 4 4 74
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 0 0 0
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 0
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 952 2 1 685 - 313 22 581
1:1 Skogsstyrelsen 46 3 88 9 545
1:2 Insatser för skogsbruket 15 5 29 12 360
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 0 25 1 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 0 20 0 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 - 1 2 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 104 84 126 103 133
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 27 1 27 1 53
1:8 Statens jordbruksverk 38 8 112 25 614
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 3 1 12
1:10 Gårdsstöd m.m. 18 - 13 61 - 74 7 159
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 4 - 3 9 - 17 137
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 2 2 - 3 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 4 - 8 6 - 9 167
1:14 Livsmedelsverket 20 1 48 2 270
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 6 - 8 9 - 15 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 37 - 6 37 - 6 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 246 - 24 397 - 143 5 310
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 118 - 53 217 - 214 3 732
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 1 - 3 1 - 5 250
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 0 0 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 6 2 10 - 1 129
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 179 13 357 26 2 144
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 51 6 92 - 8 696
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 5 0 6 0 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 0 0 1 1 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 1 458 1 035 3 659 2 349 71 101
1:1 Verket för innovationssystem 21 0 41 0 255
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 189 56 263 50 3 548
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 527 148 1 054
1:4 Tillväxtverket 37 18 84 37 1 042
1:5 Näringslivsutveckling 15 - 3 40 12 977
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 0 9 0 65
1:7 Turistfrämjande 0 0 72 20 145
1:8 Sveriges geologiska undersökning 17 - 2 41 - 4 245
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 0 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 1 0 14
1:11 Bolagsverket 5 2 9 2 46
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 1 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 - 1 25 - 1 165
1:14 Konkurrensforskning 0 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 120 - 40 120
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 25
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag - 75 - 75 1 401
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 9 3 9 - 8 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 45 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 28 1 55 0 341
1:22 Stöd vid korttidsarbete 454 454 894 894 14 360
1:23 Stöd till enskilda näringsidkare 276 276 530 530 8 700
1:24 Omställningsstöd 324 324 473 473 31 900
1:25 Researrangörslån 679
1:26 Stöd till handelsbolag 1 892
1:27 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 1 1 2 2 3 080
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 5 0 36
2:2 Kommerskollegium 6 0 14 1 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 16 - 23 286 217 340
2:4 Investeringsfrämjande 0 - 6 93 81 98
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 19 19 19 19 21
2:6 Bidrag till standardiseringen - 8 - 8 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 100
25 Allmänna bidrag till kommuner 12 769 2 062 25 544 4 126 153 452
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 376 2 309 24 752 4 617 148 511
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 393 5 786 10 4 683
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 - 1 6 - 1 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen - 250 - 500
1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 0
26 Statsskuldsräntor m.m. - 2 033 - 3 500 - 4 142 - 4 632 165
1:1 Räntor på statsskulden - 2 085 - 3 504 - 4 195 - 4 634 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 52 4 53 2 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 8 581 4 531 15 186 4 851 45 037
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 8 581 4 531 15 186 4 851 45 037
Förändring av anslagsbehållningar - 7 766
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 686
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 80
Summa utgiftsområden 101 329 16 123 197 882 24 512 1 235 625
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 103 362 19 623 202 023 29 144 1 235 540
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 35 618 - 30 150 - 39 593 - 35 424 14 881
Kassamässig korrigering 19 031 13 498 26 423 19 073 278
Totala utgifter 84 742 - 529 184 712 8 161 1 250 784
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt