December 2021 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och regioner. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner och regioner blev 12 769 miljoner kronor i december, vilket är 1 063 miljoner kronor (9,1 procent) högre jämfört med samma månad 2020. Preliminärt uppgår helårsutfallet för utgiftsområdet till 153 235 miljoner kronor, vilket är 4 729 miljoner kronor (3,0 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

Det lägre utfallet beror framför allt på att inga medel betalas längre ut via anslagen 1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen eller 1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden, vilket påverkar jämförelsen med föregående år med 32 486 miljoner kronor. Det påverkar också den månadsvisa jämförelsen.

Anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. I statens budget för 2021 har 148 511 miljoner kronor anvisats anslaget. Det är 27 702 miljoner kronor mer än 2020. Under december betalade Skatteverket ut 12 376 miljoner kronor till kommunsektorn. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 2 309 miljoner kronor (22,9 procent) mer än i december 2020. Det högre utfallet för anslaget beror bland annat på att delar av de medel som tidigare betalats ut via anslag 1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen och 1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden nu istället ingår i anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
dec 2021
Förändring
jämfört med
dec 2020
Utfall
jan-dec 2021
Förändring
jämfört med
jan-dec 2020
SB + ÄB
2021
25 Allmänna bidrag till kommuner 12 769 1 063 153 235 - 4 729 153 485
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 376 2 309 148 511 27 702 148 511
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 393 5 4 717 54 4 717
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen - 250 - 3 000
1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden - 1 000 - 29 486
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt