November 2021 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och regioner. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner och regioner blev 12 769 miljoner kronor i november, vilket är 2 063 miljoner kronor (19,3 procent) högre jämfört med samma månad 2020. Hittills uppgår utfallet för utgiftsområdet till 140 466 miljoner kronor, vilket är 5 792 miljoner kronor (4,0 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

Det lägre utfallet hittills i år beror framför allt på att inga medel betalas längre ut via anslagen 1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen eller 1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden, vilket påverkar jämförelsen med föregående år med 31 236 miljoner kronor. Det påverkar också den månadsvisa jämförelsen.

Anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. I statens budget för 2021 har 148 511 miljoner kronor anvisats anslaget. Det är 27 702 miljoner kronor mer än 2020. Under november betalade Skatteverket ut 12 376 miljoner kronor till kommunsektorn. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 2 309 miljoner kronor (22,9 procent) mer än i oktober 2020. Det högre utfallet för anslaget beror bland annat på att delar av de medel som tidigare betalats ut via anslag 1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen och 1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden nu istället ingår i anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.

År 2020 uppfördes anslag 1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden i statens budget. Anslaget anvisades totalt 29 486 miljoner kronor 2020, i huvudsak till följd av åtgärder och följdverkningar relaterade till sjukdomen covid-19. Utbetalningar skedde i mars, juli och december 2020 och påverkar därför de månadsvisa jämförelserna av utfallet under utgiftsområdet under 2021. Delar av de satsningar som 2020 belastade anslaget 1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden används inte 2021 utan delar av satsningarna ingår istället i anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 2021.

Anslag 1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen uppfördes i statens budget 2017 och 2020 var det sista året då medel fördelades via anslaget. Från och med 2021 fördelas tillskottet i sin helhet via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
nov 2021
Förändring
jämfört med
nov 2020
Utfall
jan-nov 2021
Förändring
jämfört med
jan-nov 2020
SB + ÄB
2021
25 Allmänna bidrag till kommuner 12 769 2 063 140 466 - 5 792 153 485
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 376 2 309 136 135 25 394 148 511
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 393 5 4 323 50 4 717
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen - 250 - 2 750
1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 - 28 486
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt