Januari 2021 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar nyanlända invandrares etablering, diskriminering, jämställdhet och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i januari 618 miljoner kronor, vilket är 196 miljoner kronor lägre än i januari 2020. Det är framförallt utgifter inom anslaget Kommunersättningar vid flyktingmottagande som minskat. Det beror på att det totala antalet flyktingar som kommunerna ersätts för har minskat. Jämfört med i januari*** 2020 så har det totala antalet mottagna minskat med knappt 45 procent. Även antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med cirka 45 procent.

Antal kommunmottagna december 2020*
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna december 2020 1 328 1 355 -27 -2,0
- varav ens. barn och ungdomar** 94 197 -103 -52,3

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för januari redovisas antalet kommunmottagna i december.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Kommunmottagna m.m. januari-december 2020*
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-dec 2020 13 828 25 915 -12 087 -46,6
- varav män 7 282 14 446 -7 164 -49,6
- varav kvinnor 6 546 11 469 -4 923 -42,9
- varav ens. barn och ungdomar** 1 572 4 772 -3 200 -67,1
- varav pojkar 1 342 4 431 -3 089 -69,7
- varav flickor 230 341 -111 -32,6
Andel pojkar 85,4% 92,9%
Andel flickor 14,6% 7,1%

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet i januari redovisas antalet kommunmottagna till och med december.   

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i januari 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna* 38 643 70 211 -31 568 -45,0
- varav ens. barn och ungdomar** 6 302 11 512 -5 210 -45,3

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 618 - 196 618 - 196 7 791
1:1 Etableringsåtgärder 8 - 2 8 - 2 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 442 - 279 442 - 279 6 195
1:3 Hemutrustningslån 2 - 2 2 - 2 172
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 111 93 111 93 409
Övriga anslag 55 - 6 55 - 6 843
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 - 1 10 - 1 129
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 20 - 3 20 - 3 93
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 0 7 0 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 17 - 2 17 - 2 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 0 0 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 2 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt