Januari 2021 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 100,0 miljarder kronor i januari. Det är 8,7 miljarder kronor (9,5 procent) högre än i januari 2020. Det är framför allt allmänna bidrag till kommuner, bidrag till folkhälsa och sjukvård, ersättning för höga sjuklönekostnader samt bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd som blev högre. Utgifterna inom utgiftsområdet näringsliv blev också högre i januari jämfört med samma månad föregående år. Åt motsatt håll verkar utgifterna för statsskuldsräntor som blev lägre än i januari 2020.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 430 7 1 430 7 16 135
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 80 0 80 0 148
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 125 - 1 125 - 1 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 64 8 64 8 915
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 4 1 4 1 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 0 9 0 118
2:5 Riksrevisionen 25 - 1 25 - 1 352
3:1 Sametinget 3 0 3 0 59
4:1 Regeringskansliet m.m. 675 - 30 675 - 30 8 176
5:1 Länsstyrelserna m.m. 279 14 279 14 3 677
6:1 Allmänna val och demokrati 3 - 2 3 - 2 107
6:2 Justitiekanslern 5 1 5 1 53
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 9 2 9 2 112
6:4 Valmyndigheten 1 0 1 0 21
6:5 Stöd till politiska partier 42 0 42 0 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 1 - 1 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 0 0 2
8:1 Mediestöd 100 17 100 17 932
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 1 4 1 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 2 0 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 134 - 251 1 134 - 251 17 502
1:1 Statskontoret 8 1 8 1 102
1:2 Kammarkollegiet 5 0 5 0 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 1 1 1 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 914 - 1 914 - 1 14 107
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 1 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 6 0 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 0 13 0 188
1:9 Statistiska centralbyrån 46 - 5 46 - 5 586
1:10 Bidragsfastigheter 6 - 1 6 - 1 341
1:11 Finansinspektionen 54 1 54 1 655
1:12 Riksgäldskontoret 24 0 24 0 330
1:13 Bokföringsnämnden 0 0 0 0 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter - 235 - 235 110
1:15 Statens servicecenter 48 - 4 48 - 4 761
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 6 0 6 0 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 8 0 - 8
3 Skatt, tull och exekution 922 - 2 922 - 2 12 654
1:1 Skatteverket 595 - 26 595 - 26 8 264
1:2 Tullverket 165 14 165 14 2 280
1:3 Kronofogdemyndigheten 161 10 161 10 2 110
4 Rättsväsendet 4 215 343 4 215 343 56 431
1:1 Polismyndigheten 2 292 250 2 292 250 30 488
1:2 Säkerhetspolisen 122 2 122 2 1 740
1:3 Åklagarmyndigheten 129 9 129 9 1 719
1:4 Ekobrottsmyndigheten 62 5 62 5 745
1:5 Sveriges Domstolar 470 - 12 470 - 12 6 421
1:6 Kriminalvården 851 100 851 100 10 448
1:7 Brottsförebyggande rådet 8 0 8 0 172
1:8 Rättsmedicinalverket 42 2 42 2 500
1:9 Gentekniknämnden 0 0 0 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 4 0 44
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 10 4 10 4 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 208 - 17 208 - 17 3 651
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 1 - 9 1 - 9 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 0 0 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 9 7 9 7 62
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 2 0 21
1:17 Domarnämnden 1 0 1 0 10
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 4 2 4 2 224
5 Internationell samverkan 359 25 359 25 1 999
1:1 Avgifter till internationella organisationer 326 25 326 25 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 4 - 1 4 - 1 165
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 2 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 3 0 49
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 2 5 2 71
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 2 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 2 0 19
1:9 Svenska institutet 12 1 12 1 130
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 0 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 2 - 1 2 - 1 173
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 057 - 53 3 057 - 53 71 242
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 357 104 2 357 104 41 920
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 45 - 1 45 - 1 1 467
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 62 - 56 62 - 56 17 808
1:4 Forskning och teknikutveckling 0 - 1 0 - 1 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 1 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 22 8 22 8 296
1:7 Officersutbildning m.m. 20 - 1 20 - 1 251
1:8 Försvarets radioanstalt 99 6 99 6 1 418
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 12 2 12 2 237
1:10 Nämnder m.m. 0 0 0 0 7
1:11 Försvarets materielverk 194 82 194 82 1 958
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 0 0 0 0 11
2:1 Kustbevakningen 97 0 97 0 1 354
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 25
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. - 5 - 5 28
2:4 Krisberedskap 23 1 23 1 1 304
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal - 191 - 191 382
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 91 1 91 1 1 525
2:7 Statens haverikommission 3 0 3 0 48
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 27 0 27 0 410
4:1 Elsäkerhetsverket 3 - 1 3 - 1 67
7 Internationellt bistånd 4 500 - 686 4 500 - 686 46 829
1:1 Biståndsverksamhet 4 366 - 694 4 366 - 694 44 966
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 118 6 118 6 1 583
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 1 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 13 2 13 2 191
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 0 2 0 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 1 0 21
8 Migration 888 - 178 888 - 178 9 268
1:1 Migrationsverket 320 - 32 320 - 32 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 471 - 112 471 - 112 2 880
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 0 0 0 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 57 - 7 57 - 7 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 9 - 4 9 - 4 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 16 - 11 16 - 11 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 12 - 9 12 - 9 324
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 2 - 2 2 - 2 155
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 8 931 2 053 8 931 2 053 115 217
1:1 Socialstyrelsen 60 16 60 16 750
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 0 7 0 90
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 11 1 11 1 154
1:4 Tandvårdsförmåner 362 - 63 362 - 63 7 295
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 641 169 2 641 169 31 705
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 2 665 1 536 2 665 1 536 30 096
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 13 - 56 13 - 56 513
1:8 Bidrag till psykiatri 52 - 3 52 - 3 2 164
1:9 Läkemedelsverket 13 2 13 2 160
1:10 E-hälsomyndigheten 7 13 7 13 119
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 739 306 739 306 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 54 1 54 1 754
2:1 Folkhälsomyndigheten 46 9 46 9 500
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 5 7 5 121
2:3 Bidrag till WHO 39 39 39 39 45
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 16 - 3 16 - 3 76
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 3 - 5 3 - 5 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 4 0 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer - 47 - 47 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 2 0 32
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 14 - 46 14 - 46 788
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 8 - 5 8 - 5 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 724 - 35 1 724 - 35 24 476
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 260 229 260 229 9 008
4:6 Statens institutionsstyrelse 91 4 91 4 1 347
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 38 0 38 0 525
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 0 3 0 38
5:1 Barnombudsmannen 2 0 2 0 27
5:2 Barnets rättigheter 0 - 6 0 - 6 22
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 3 0 39
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 48 - 8 48 - 8 764
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 10 530 1 618 10 530 1 618 98 910
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 541 307 3 541 307 38 299
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 452 - 167 3 452 - 167 40 473
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 108 1 108 1 1 355
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 203 - 14 203 - 14 2 421
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 3 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 628 - 281 628 - 281 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 821 1 820 1 821 1 820 4 600
2:1 Försäkringskassan 769 - 47 769 - 47 9 212
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 5 0 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 013 - 58 3 013 - 58 37 716
1:1 Garantipension till ålderspension 1 183 - 29 1 183 - 29 14 141
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 805 - 50 805 - 50 9 343
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 863 14 863 14 10 274
1:4 Äldreförsörjningsstöd 99 2 99 2 1 190
1:5 Inkomstpensionstillägg 1 990
2:1 Pensionsmyndigheten 63 5 63 5 778
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 395 143 8 395 143 103 578
1:1 Barnbidrag 2 755 6 2 755 6 33 681
1:2 Föräldraförsäkring 3 932 63 3 932 63 47 652
1:3 Underhållsstöd 222 2 222 2 2 594
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 1 0 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 84 - 3 84 - 3 1 019
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 350 51 350 51 5 367
1:7 Pensionsrätt för barnår 673 42 673 42 8 071
1:8 Bostadsbidrag 378 - 17 378 - 17 5 181
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 618 - 196 618 - 196 7 791
1:1 Etableringsåtgärder 8 - 2 8 - 2 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 442 - 279 442 - 279 6 195
1:3 Hemutrustningslån 2 - 2 2 - 2 172
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 - 1 10 - 1 129
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 20 - 3 20 - 3 93
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 111 93 111 93 409
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 0 7 0 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 17 - 2 17 - 2 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 0 0 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 2 0 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 755 1 465 7 755 1 465 105 770
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 601 68 601 68 7 854
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 4 069 1 342 4 069 1 342 52 785
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 849 408 849 408 11 731
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 581 - 40 1 581 - 40 20 482
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 - 2 9 - 2 122
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 53 - 19 53 - 19 1 996
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 50
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 3 0 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 0 5 0 79
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 5 0 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 1 1 1 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 84 - 85 84 - 85 2 900
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 303 - 90 303 - 90 4 994
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 137 - 113 137 - 113 1 696
2:1 Arbetsmiljöverket 50 0 50 0 695
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 2 0 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 0 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 0 1 0 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 1 0 1 0 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 112
1:14 (2020) Lån till körkort - 4 - 4
15 Studiestöd 3 036 427 3 036 427 28 313
1:1 Studiehjälp 453 9 453 9 4 389
1:2 Studiemedel 2 173 364 2 173 364 20 220
1:3 Avsättning för kreditförluster 224 27 224 27 2 030
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 47 2 47 2 100
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 11 0 11 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 1 3 1 27
1:7 Studiestartsstöd 49 25 49 25 542
1:8 Centrala studiestödsnämnden 76 0 76 0 927
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 1 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 8 103 - 15 8 103 - 15 92 178
1:1 Statens skolverk 64 - 2 64 - 2 1 157
1:2 Statens skolinspektion 34 3 34 3 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 57 - 11 57 - 11 770
1:4 Sameskolstyrelsen 7 1 7 1 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 53 12 53 12 4 797
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 32 - 3 32 - 3 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 613 - 1 613 - 1 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 0 0 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 3 0 3 0 110
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 0 0 0 504
1:11 Skolforskningsinstitutet 1 0 1 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning - 8 - 8 19
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet - 1 - 1 163
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 6 230
1:16 Bidrag till vissa studier 0 0 0 0 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 45 - 1 116 45 - 1 116 3 660
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 3 12 3 135
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 317 87 317 87 3 629
2:1 Universitetskanslersämbetet 9 - 2 9 - 2 158
2:2 Universitets- och högskolerådet 8 - 6 8 - 6 243
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 169 15 169 15 2 025
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 191 2 191 2 2 286
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 195 14 195 14 2 339
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 196 2 196 2 2 349
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 197 13 197 13 2 368
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 140 2 1 684
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 163 12 163 12 1 957
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 144 1 144 1 1 724
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 9 131 9 1 575
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 100 1 100 1 1 199
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 10 145 10 1 745
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 86 1 86 1 1 033
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 66 4 795
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 140 2 1 684
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 116 15 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 148 5 1 773
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 64 5 766
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 0 35 0 419
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 64 6 763
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 22 0 262
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå - 93 - 93 1 193
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå - 30 - 30 358
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 74 5 74 5 891
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 0 24 0 289
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 5 53 5 642
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 22 0 264
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 89 7 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 22 0 258
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 25 3 294
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 9 0 105
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 58 5 692
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 11 0 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 18 0 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 4 0 53
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 2 10 2 122
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 - 1 3 - 1 40
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 4 48 4 575
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 7 0 90
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 40 3 484
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 7 0 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 4 44 4 528
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 9 0 111
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 38 3 456
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 7 0 81
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 38 3 456
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 6 0 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 4 30 4 367
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 5 0 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 3 35 3 424
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 6 0 78
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 15 1 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 6 0 69
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 1 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 12 1 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 21
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 40 3 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 8 0 94
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 3 0 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 22
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 322 8 322 8 3 774
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 770 593 770 593 2 231
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 38 2 38 2 472
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 229 5 229 5 2 734
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 63 25 63 25 73
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 1 283 288 1 283 288 7 096
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 327 13 327 13 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 14 - 2 14 - 2 183
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 278 - 3 278 - 3 1 117
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 2 0 41
3:6 Institutet för rymdfysik 3 - 1 3 - 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 35 5 35 5 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 2 3 2 50
3:9 Sunet 0 0 0 0 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 0 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 0 2 0 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 59 - 2 59 - 2 89
4:1 Internationella program 29 30 29 30 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 27 - 3 27 - 3 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 1 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 15 14 15 14 52
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 0
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 4 212 698 4 212 698 17 791
1:1 Statens kulturråd 5 2 5 2 67
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 43 30 43 30 1 589
1:3 Skapande skola 0 0 0 0 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 0 2 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 1 0 - 1 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 31 27 31 27 1 719
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 1 0 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 612 509 612 509 1 116
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 32 - 53 32 - 53 228
2:3 Statens musikverk 7 1 7 1 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 26 3 26 3 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 8 0 8 0 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 6 0 71
4:1 Statens konstråd 1 - 1 1 - 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 2 0 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 - 1 2 - 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 32 20 32 20 46
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 1 0 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 115 - 11 115 - 11 523
6:1 Riksarkivet 36 - 5 36 - 5 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 - 5 21 - 5 289
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 21 0 21 0 268
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 460 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 97 2 97 2 1 401
8:2 Centrala museer: Stiftelser 189 167 189 167 269
8:3 Bidrag till vissa museer 40 29 40 29 71
8:4 Forum för levande historia 3 0 3 0 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 1 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 3 - 15 3 - 15 107
10:1 Filmstöd 549 0 549 0 553
11:1 Sändningar av TV Finland - 10 - 10 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 0 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 2 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 0 - 1 0 - 1 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 0 4 0 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 130 25 130 25 291
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:1 Stöd till idrotten 480 - 8 480 - 8 1 967
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 - 6 2 - 6 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 48 - 3 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 0 - 50 0 - 50 72
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 140 60 1 140 60 4 560
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 - 4 1 - 4 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 37 - 3 37 - 3 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 193
15:1 Spelinspektionen 5 0 5 0 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 825 656 825 656 5 585
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 1 0 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:4 Boverket 19 - 4 19 - 4 349
1:5 Statens geotekniska institut 4 - 1 4 - 1 55
1:6 Lantmäteriet 51 2 51 2 669
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer - 1 2 - 1 2 955
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 708 652 708 652 3 150
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 - 1 1 - 1 20
1:10 Innovativt och hållbart byggande 1 1 1 1 37
2:1 Konsumentverket 16 1 16 1 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 1 4 1 52
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 2 0 30
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 16 1 16 1 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 1 1 1 4
19 Regional utveckling 135 21 135 21 4 173
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 88 27 88 27 1 804
1:2 Transportbidrag 6 - 10 6 - 10 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 42 3 42 3 1 819
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 150
20 Allmän miljö- och naturvård 586 125 586 125 16 202
1:1 Naturvårdsverket 50 4 50 4 596
1:2 Miljöövervakning m.m. 1 - 1 1 - 1 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 4 2 4 2 1 962
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 12 9 12 9 1 147
1:5 Miljöforskning 0 0 0 0 99
1:6 Kemikalieinspektionen 20 1 20 1 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 57 41 57 41 272
1:8 Klimatbonus 282 93 282 93 2 910
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 23 - 3 23 - 3 295
1:10 Klimatanpassning 3 - 1 3 - 1 78
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 0 - 7 0 - 7 1 400
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 2 - 5 2 - 5 265
1:13 Internationellt miljösamarbete 0 0 0 0 47
1:14 Skydd av värdefull natur 3 - 8 3 - 8 1 686
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 23 - 1 23 - 1 248
1:16 Klimatinvesteringar 40 27 40 27 1 935
1:17 Klimatpremier 0 - 21 0 - 21 170
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 0 0 150
1:19 Industriklivet 0 0 0 0 750
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 1 1 1 1 215
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 0 8 0 101
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 57 - 7 57 - 7 1 089
21 Energi 200 98 200 98 4 514
1:1 Statens energimyndighet 25 - 2 25 - 2 365
1:2 Insatser för energieffektivisering 1 - 5 1 - 5 28
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 0 0 0 0 25
1:4 Energiforskning 52 1 52 1 1 515
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 0 0 0 0 550
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 2 12 2 153
1:7 Energiteknik 102 102 102 102 1 462
1:8 Elberedskap 8 0 8 0 270
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 0 0 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 0 0 0 120
22 Kommunikationer 3 503 - 103 3 503 - 103 74 090
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 663 - 92 1 663 - 92 30 804
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 922 - 174 922 - 174 28 105
1:3 Trafikverket 103 1 103 1 1 419
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 47 47 47 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 16 16 16 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 3 3 3 3 262
1:7 Trafikavtal 71 - 36 71 - 36 1 058
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 7 3 7 3 87
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 49 39 49 39 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 313 99 313 99 2 239
1:12 Transportstyrelsen 181 4 181 4 2 233
1:13 Trafikanalys 4 - 1 4 - 1 71
1:14 Trängselskatt i Göteborg 8 0 8 0 1 008
1:15 Sjöfartsstöd 91 - 34 91 - 34 1 630
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 0 0 5
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 5 4 5 4 231
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 2 000
1:19 Lån till körkort 4 4 4 4 151
2:1 Post- och telestyrelsen 0 0 0 0 75
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 2 1 2 1 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 1 0 1 0 55
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 1 1 1 1 1 845
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 13 13 13 13 146
2:7 Digital förvaltning 0 0 0 0 74
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 0 0 0
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 0
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 733 - 315 733 - 315 22 581
1:1 Skogsstyrelsen 42 6 42 6 545
1:2 Insatser för skogsbruket 15 7 15 7 360
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 1 13 1 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 0 10 0 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 1 1 1 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 22 19 22 19 133
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 53
1:8 Statens jordbruksverk 75 17 75 17 614
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 3 1 3 1 12
1:10 Gårdsstöd m.m. 43 - 61 43 - 61 7 159
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 4 - 14 4 - 14 137
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 0 1 0 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 - 1 2 - 1 167
1:14 Livsmedelsverket 28 1 28 1 270
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 2 - 7 2 - 7 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 152 - 119 152 - 119 5 310
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 99 - 162 99 - 162 3 732
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 - 1 0 - 1 250
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 3 - 2 3 - 2 129
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 179 13 179 13 2 144
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 41 - 14 41 - 14 696
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 1 1 1 1 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 0 0 0 0 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 2 201 1 314 2 201 1 314 50 090
1:1 Verket för innovationssystem 20 0 20 0 255
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 75 - 7 75 - 7 3 548
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 527 148 527 148 1 054
1:4 Tillväxtverket 48 20 48 20 777
1:5 Näringslivsutveckling 25 15 25 15 977
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 0 4 0 65
1:7 Turistfrämjande 72 20 72 20 145
1:8 Sveriges geologiska undersökning 24 - 2 24 - 2 245
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 0 0 0 0 14
1:11 Bolagsverket 4 1 4 1 46
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 1 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 1 12 1 165
1:14 Konkurrensforskning 0 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 120 - 40 120 - 40 120
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 25
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag 0 0 1 401
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer - 11 - 11 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 22 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 27 - 1 27 - 1 341
1:22 Stöd vid korttidsarbete 440 440 440 440 10 816
1:23 Stöd till enskilda näringsidkare 254 254 254 254 6 600
1:24 Omställningsstöd 149 149 149 149 20 200
1:25 Researrangörslån 679
1:26 Stöd till handelsbolag 1 570
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 2 0 36
2:2 Kommerskollegium 8 0 8 0 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 271 240 271 240 340
2:4 Investeringsfrämjande 93 87 93 87 98
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 100
1:23 (2020) Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 1 1 1 1
25 Allmänna bidrag till kommuner 12 775 2 064 12 775 2 064 153 452
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 376 2 309 12 376 2 309 148 511
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 393 5 393 5 4 683
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 6 0 6 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen - 250 - 250
1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 0
26 Statsskuldsräntor m.m. - 2 109 - 1 132 - 2 109 - 1 132 165
1:1 Räntor på statsskulden - 2 110 - 1 130 - 2 110 - 1 130 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 2 1 - 2 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 6 605 320 6 605 320 45 037
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 6 605 320 6 605 320 45 037
Förändring av anslagsbehållningar - 7 766
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 686
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 80
Summa utgiftsområden 96 553 8 389 96 553 8 389 1 207 448
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 98 662 9 521 98 662 9 521 1 207 363
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 3 975 - 5 274 - 3 975 - 5 274 14 881
Kassamässig korrigering 7 393 5 575 7 393 5 575 278
Totala utgifter 99 970 8 690 99 970 8 690 1 222 607
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt