Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2020 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 6 889 miljoner kronor i september. Det är 400 miljoner kronor (6,2 procent) högre än i september föregående år.

För de första tre kvartalen uppgår utfallet för utgiftsområdet till 67 794 miljoner kronor, vilket är 7 935 miljoner kronor (13,3 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Hittills i år har staten betalat 2 896 miljoner kronor i statsbidrag till Sveriges kommuner och regioner för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i september till 2 641 miljoner kronor. Det är 169 miljoner kronor högre än samma månad 2019. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i september avser bidragen för läkemedelsförmånerna för juli 2020. Utgifterna avser statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånernas kostnader. Hittills i år har staten betalat 22 118 miljoner kronor till läkemedelsförmåner. Det är 1 107 miljoner kronor mer än under de nio första månaderna 2019.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgick i september till 907 miljoner kronor, vilket är 376 miljoner kronor högre än samma månad 2019. Hittills i år uppgår bidragen till folkhälsa och sjukvård till 12 006 miljoner kronor, vilket är 4 394 miljoner kronor högre än för de nio första månaderna föregående år. Av detta rör 3 177 miljoner kronor utgifter för provtagning och smittspårning av covid-19 som har belastat anslaget under 2020. Utgifterna för kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården uppgick till 3 000 miljoner kronor, vilket är 1 563 miljoner kronor högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 889 400 67 794 7 935 97 810
1:4 Tandvårdsförmåner 690 87 4 194 - 524 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 641 169 22 118 1 107 30 039
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 907 376 12 006 4 394 21 624
1:8 Bidrag till psykiatri 23 1 2 044 38 2 160
1:11 Insatser för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården 0 0 2 896 2 566 2 900
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 7 4 704 178 798
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 987 - 212 17 626 - 511 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 197 - 45 1 622 786 1 889
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 16 12 452 - 370 499
Övriga anslag 420 9 4 132 271 6 379
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys - 1 - 5 17 - 10 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 5 61 7 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 1 111 1 152
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 32 5 327 - 22 548
1:9 Läkemedelsverket 12 4 105 10 150
1:10 E-hälsomyndigheten 9 4 56 0 120
2:1 Folkhälsomyndigheten 35 - 5 336 40 528
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 3 67 14 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 16 1 69 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 1 41 0 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 - 47 141 - 47 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 5 3 22 5 31
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 12 2 102 - 2 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 135 41 965 170 1 407
5:1 Barnombudsmannen 2 0 19 - 1 26
5:2 Barnets rättigheter 0 0 66 53 72
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 8 - 7 67 - 62 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 2 25 - 5 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 53 1 449 27 662
8:1 Socialstyrelsen 42 7 521 66 927
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 27 - 4 521 23 745
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt