September 2020 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap uppgick till 5 862 miljoner kronor. Det är 2 348 miljoner kronor (66,8 procent) högre än i september 2019. Det beror främst på att Försvarets materielverk betalat 1 746 miljoner kronor mer i leverantörsutgifter än i september 2019.

För de första tre kvartalen uppgår utfallet till 39 456 miljoner kronor, vilket är en ökning med 6 266 miljoner kronor (18,9 procent) jämfört med samma period 2019. Även denna ökning beror till stor del på högre leverantörsutgifter, vilka totalt är 2 554 miljoner kronor (73,7 procent) högre. Ökningen beror också på att utgifterna för vidmakthållande av materiel och anläggningar blev 1 943 miljoner kronor (148,1 procent) högre.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 862 2 348 39 456 6 266 64 890
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 101 566 25 136 2 842 38 972
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 86 17 548 - 90 1 180
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 967 1 751 7 156 3 184 15 202
1:4 Forskning och teknikutveckling 122 7 458 69 717
1:8 Försvarets radioanstalt 108 10 858 31 1 271
1:11 Försvarets materielverk 80 - 28 1 129 124 1 771
2:1 Kustbevakningen 98 4 917 23 1 304
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 1 - 3 15 - 120 28
2:4 Krisberedskap 31 - 31 897 32 1 306
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 396 15 396
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 115 - 1 1 034 130 1 463
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 31 2 260 0 396
Övriga anslag 122 55 652 27 883
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 7 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 21 4 154 0 209
1:7 Officersutbildning m.m. 16 0 176 5 224
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 22 - 2 171 20 234
1:10 Nämnder m.m. 0 0 5 0 6
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 7 1 11
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 53 53 54 - 5 75
2:7 Statens haverikommission 4 0 33 2 47
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 45 3 65
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt