September 2020 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 3 831 miljoner kronor i september, vilket är 253 miljoner kronor (7,1 procent) högre än i september 2019.

För perioden januari-september uppgår utgifterna till 37 780 miljoner kronor, vilket är 2 599 miljoner kronor (7,4 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser huvudsakligen utgifter för anslag 1:1 Polismyndigheten. De högre utgifterna avser även anslagen 1:6 Kriminalvården och 1: 12 Rättsliga biträden m.m.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
4 Rättsväsendet 3 831 253 37 780 2 599 52 734
1:1 Polismyndigheten 2 020 126 20 298 1 713 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 126 1 1 119 - 2 1 681
1:3 Åklagarmyndigheten 127 1 1 237 101 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 60 12 533 41 736
1:5 Sveriges Domstolar 427 28 4 405 115 6 272
1:6 Kriminalvården 728 49 6 991 332 9 468
1:12 Rättsliga biträden m.m. 259 35 2 450 261 3 156
Övriga anslag 84 2 747 39 1 175
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 3 106 5 166
1:8 Rättsmedicinalverket 39 1 338 10 465
1:9 Gentekniknämnden 1 0 3 - 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 35 1 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 9 - 1 71 - 5 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 8 - 4 81 9 113
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 0 11 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 - 2 29 3 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 14 2 21
1:17 Domarnämnden 1 0 5 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 6 2 54 13 143
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt