Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2020 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Avgiften till Europeiska unionen blev 2 724 miljoner kronor, vilket är 537 miljoner kronor lägre än i september 2019. Avgiften för perioden januari-september uppgår till 31 910 miljoner kronor. Det är 997 miljoner kronor (3,2 procent) högre än samma period 2019.

EU-avgiftens storlek per månad kan av olika skäl variera mellan åren. Den budgeterade årsavgiften till EU för 2020 uppgår till 41 990 miljoner kronor, vilket är knappt 1 100 miljoner kronor högre än 2019.

Sveriges avgifter till och bidrag från EU för perioden januari-september 2020 och 2019, miljoner kronor
Jan-Sep 2020 Jan-Sep 2019 Förändring
Avgifter till EU 31 910 30 913 997
Tullavgift 25 667 24 286 1 381
Mervärdesskattebaserad avgift 3 771 3 977 -206
BNI-baserad avgift 2 471 2 651 -180
Bidrag från EU 13 331 11 722 1 609
Bidrag från EU:s jordbruksfonder 10 404 9 464 940
Bidrag från EU till fiskenäringen 103 83 20
Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 133 426 707
Bidrag från Europeiska socialfonden 1 009 1 094 -85
Bidrag till transeuropeiska nätverk 72 93 -21
Övriga bidrag från EU 610 562 48
Nettoflöde från statsbudgeten till EU 18 579 19 191 -612

Bidragen från EU redovisas under inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 724 - 537 31 910 997 41 990
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 724 - 537 31 910 997 41 990
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt