September 2020 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 6 303 miljoner kronor i september. Det är 969 miljoner kronor (18,2 procent) högre än september föregående år. Det beror bland annat ett tillskott till Sjöfartsverket på 210 miljoner kronor för att täcka inkomstbortfall med anledning av Covid-19.

För de första tre kvartalen blev utfallet 44 560 miljoner kronor, vilket är 3 460 miljoner kronor (8,4 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
22 Kommunikationer 6 303 969 44 560 3 460 67 770
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 960 495 18 404 1 525 25 783
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 181 63 18 321 1 249 26 829
1:3 Trafikverket 99 - 8 955 - 47 1 420
1:11 Trängselskatt i Stockholm 406 249 1 021 - 820 2 215
1:12 Transportstyrelsen 197 4 1 561 - 52 2 215
1:14 Trängselskatt i Göteborg 11 3 1 087 1 006 930
1:15 Sjöfartsstöd 116 - 25 919 - 257 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 12 12 58 58 158
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 3 000
1:20 Tillskott till Luftfartsverket - 25 - 25 551 551 900
1:21 Tillskott till Sjöfartsverket 210 210 210 210 300
Övriga anslag 136 - 8 1 473 37 2 381
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 1 76 4 188
1:7 Trafikavtal 96 - 10 782 48 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 42 2 55
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 72 - 21 150
1:13 Trafikanalys 5 0 44 - 3 70
2:1 Post- och telestyrelsen 6 0 42 3 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 13 2 90 5 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 5 2 10 - 1 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 - 4 53 - 1 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 5 2 46 2 296
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt