September 2020 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 259 miljoner kronor i september, vilket är 71 miljoner kronor högre jämfört med september 2019.

För perioden januari-september uppgår utfallet för utgiftsområdet till 3 038 miljoner kronor, vilket är 1 067 miljoner kronor (54,1 procent) högre än motsvarande period 2019. Det högre utfallet avser framför allt anslag 1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 259 71 3 038 1 067 3 733
1:4 Boverket 22 - 3 215 - 2 337
1:6 Lantmäteriet 53 1 480 31 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 6 7 - 3 - 17 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 151 64 2 067 1 065 2 100
2:1 Konsumentverket 14 1 124 6 170
Övriga anslag 13 1 154 - 16 300
1:1 Bostadspolitisk utveckling 2 0 13 4 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 1 1 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 2 1 43
1:5 Statens geotekniska institut 3 0 35 3 51
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 - 1 21 - 3 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 1 1 7 - 18 25
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 1 38 1 53
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 18 0 28
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 - 5 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt