Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2020 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 8 074 miljoner kronor i september, vilket är 1 673 miljoner kronor (26,1 procent) högre än utfallet för september 2019. Det högre utfallet avser främst anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.

För perioden januari-september uppgår utfallet för utgiftsområdet till 62 627 miljoner kronor, vilket är 3 957 miljoner kronor (6,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Ökad arbetslöshet

Coronapandemin har fått stor påverkan på arbetsmarknaden. Enligt arbetskraftsundersökningen (AKU) från Statistiska Centralbyrån uppgick arbetslöshetstalet för personer i åldern 15-74 år i september till 8,3 procent vilket är en ökning med 2,3 procentenheter jämfört med motsvarande period 2019. Arbetslöshetstalet för män uppgick till 8,6 procent, vilket var en ökning med 2,7 procentenheter. För kvinnor uppgick arbetslöshetstalet till 7,9 procent vilket var en ökning med 1,7 procentenheter. Arbetslöshetstalet för ungdomar i åldern 15-24 år uppgick till 21,6 procent, motsvarande en ökning med 4,1 procentenheter.

Tabell 1 visar statistik över genomsnittligt antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen under perioden januari-september. Antalet inskrivna uppgick i genomsnitt till 431 863 personer per månad, vilket är en ökning med 25,6 procent jämfört med motsvarande period 2019. Av de inskrivna var i genomsnitt 253 669 personer per månad öppet arbetslösa, vilket är en ökning med 38,4 procent jämfört med perioden januari-september föregående år.

Ökade utgifter för bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Utfallet för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd blev 4 337 miljoner kronor i september, vilket är 2 042 miljoner kronor (89,0 procent) högre jämfört med september 2019. För perioden januari-september uppgår utfallet till 29 261 miljoner kronor. Det är 8 937 miljoner kronor (44,0 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Utfallet för bidrag till arbetslöshetsersättning uppgick i september till 2 660 miljoner kronor. Det är 1 463 miljoner kronor (122,2 procent) högre än motsvarande period 2019. För perioden januari-september uppgår utfallet till 17 267 miljoner kronor. Det är 6 619 miljoner kronor (62,2 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Riksdagen har beslutat om tillfälligt ändrade regler i arbetslöshetsförsäkringen i enlighet med propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder med anledning av coronaviruset. Syftet med regeländringarna är att stimulera till inträde i arbetslöshetskassorna och göra det lättare att få inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet. Vidare har regeringen beslutat om tillfälligt höjda ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen från och med 13 april.

Enligt statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) uppgick antalet ersättningsdagar för arbetslöshetsersättning under perioden januari-september till cirka 23,2 miljoner. Det är en ökning med 47,7 procent jämfört med motsvarande period 2019. I genomsnitt fick cirka 133 000 personer per månad arbetslöshetsersättning under januari-september vilket är en ökning med 38,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Utgifterna för aktivitetsstöd uppgick i september till 1 295 miljoner kronor, vilket är 393 miljoner kronor (43,5 procent) högre jämfört med september 2019. För perioden januari-september uppgår utfallet till 9 497 miljoner kronor. Det är 1 576 miljoner kronor (19,9 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Den som deltar i ett annat arbetsmarknadspolitiskt program än etableringsprogrammet via Arbetsförmedlingen kan få aktivitetsstöd. Enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik uppgick det genomsnittliga antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program, exklusive etableringsprogram, till 153 930 personer per månad under perioden januari-september. Det är en ökning med 19,3 procent jämfört med motsvarande period 2019. Ökningen avser främst deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgaranti för ungdomar.

Regeringen har beslutat om tillfälligt höjt tak för inkomstbaserad arbetslöshetsersättning från 760 till 1 000 kronor från dag 101. Det högre taket gäller från och med den 29 juni 2020 till och med 3 januari 2021. Höjningen gäller även för den som har aktivitetsstöd och som, enligt de regler som gäller för aktivitetsstöd, skulle ha haft rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

Lägre kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

Utfallet för anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser blev 669 miljoner kronor i september. Det är 16 miljoner kronor (2,3 procent) lägre jämfört med september 2019. För perioden januari-september uppgår utfallet för anslaget till 4 716 miljoner kronor, vilket är 3 456 miljoner kronor (42,3 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Antalet personer med anställningsstöd som finansieras från anslaget har minskat jämfört med föregående år. Enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik uppgick det genomsnittliga antalet personer med anställningsstöd till 9 731 personer per månad under perioden januari-september. Det är en minskning med 53,0 procent jämfört med motsvarande period 2019. Minskningen avser framför allt så kallade extratjänster respektive introduktionsjobb.

Högre utgifter för bidrag till lönegarantiersättning

Utfallet för anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning blev 157 miljoner kronor i september, vilket är 4 miljoner kronor lägre jämfört med september 2019. För perioden januari- september uppgår utfallet till 2 618 miljoner kronor. Det är 1 621 miljoner kronor (61,6 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att antalet anställda som drabbats av konkurser i medeltal uppgick till 2 225 personer per månad under perioden januari-september. Det är en ökning med 24,3 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Lägre utgifter för lönebidrag, nystartsjobb och etableringsersättning

Utfallet för anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. blev 1 593 miljoner kronor i september. Det är 46 miljoner kronor lägre jämfört med september 2019. För perioden januari-september uppgår utfallet till 14 272 miljoner kronor, vilket är 572 miljoner kronor (3,9 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019. Det lägre utfallet avser framförallt lönebidrag.

Utfallet för anslag 1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar blev 283 miljoner kronor i september. Det är 179 miljoner kronor lägre jämfört med september 2019. För perioden januari-september uppgår utfallet till 2 866 miljoner kronor, vilket är 665 miljoner kronor (18,8 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik uppgick antalet personer med nystartsjobb i genomsnitt till 25 293 personer per månad under perioden januari-september. Det är en minskning med 15,1 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Utfallet för anslag 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare blev 179 miljoner kronor i september. Det är 98 miljoner kronor (35,4 procent) lägre jämfört med september 2019. För perioden januari-september uppgår utfallet till 1 846 miljoner kronor, vilket är 945 miljoner kronor (33,9 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Anslaget används för utgifter för etableringsersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Under perioden januari-september uppgick antalet deltagare i etableringsuppdraget i genomsnitt till 24 278 personer per månad. Det är en minskning med 41,3 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Tabell 1: Genomsittligt antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen per månad
Jan-Sep 2020 Jan-Sep 2019 Förändring, antal Förändring %
Genomsnittligt antal inskrivna per månad 431 863 343 879 87 984 25,6
- varav öppet arbetslösa 253 669 183 320 70 349 38,4
- varav sökande i program 178 194 160 559 17 635 11,0
- varav kvinnor 203 427 164 678 38 749 23,5
- varav män 228 436 179 201 49 235 27,5

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 8 074 1 673 62 627 3 957 94 021
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 671 - 20 5 310 - 320 7 553
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 4 337 2 042 29 261 8 937 41 793
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 669 - 16 4 716 - 3 456 10 046
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 593 - 46 14 272 - 572 20 471
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 98 19 814 3 1 452
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 157 - 4 2 618 998 3 504
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 283 - 179 2 866 - 665 5 313
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 179 - 98 1 846 - 945 2 484
Övriga anslag 88 - 24 925 - 24 1 407
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 8 - 1 75 - 5 120
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 5 0 30 0 42
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 55 1 74
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 43 1 58
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
1:13 Lån till körkort 5 0 33 - 12 151
2:1 Arbetsmiljöverket 51 - 17 478 - 99 676
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 22 - 1 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 35 1 39
2:4 Medlingsinstitutet 2 - 6 33 - 7 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 3 1 19 2 38
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 95 95 112
2:5 (2019) Arbetslivspolitik 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt