September 2020 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i september 692 miljoner kronor, vilket är 670 miljoner kronor lägre än i september 2019.  Kommunersättningar vid flyktingmottagande fortsätter att minska och blev 656 miljoner kronor lägre jämfört med samma period förra året.

Utfallet för utgiftsområdet de första tre kvartalen uppgick till 6 918 miljoner kronor, vilket är 3 701 miljoner kronor (34,9 procent) lägre än samma period 2019. Det beror på att antalet nyanlända som kommunerna ersätts för har minskat. Jämfört med föregående år har det totala antalet flyktingar som kommunerna får ersättning för minskat med 40 procent. Schablonersättningarna för mottagande av nyanlända har därmed minskat med 2 011 miljoner kronor (40,1 procent). Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med cirka 28 procent, varför ersättningarna för dessa minskat med 1 854 miljoner kronor (52,0 procent).

Antal kommunmottagna augusti 2020*
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna augusti 2020 680 2 016 -1 336 -66,3
= varav ens. barn och ungdomar** 57 319 -262 -82,1

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för september redovisas antalet kommunmottagna i augusti.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Kommunmottagna m.m. januari-augusti 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-aug 2020 8 601 17 373 -8 772 -50,5
- varav män 4 665 9 963 -5 298 -53,2
- varav kvinnor 3 936 7 410 -3 474 -46,9
- varav ens. barn och ungdomar** 1 239 3 701 -2 462 -66,5
- varav pojkar 1 075 3 496 -2 421 -69,3
- varav flickor 164 205 -41 -20,0
Andel pojkar 86,8% 94,5%
Andel flickor 13,2% 5,5%
Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i septemberi 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna*** 49 111 81 488 -32 377 -39,7
-varav ensamkommande 9 853 13 442 -3 589 -26,7

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 692 - 670 6 918 - 3 701 10 121
1:1 Etableringsåtgärder 0 1 141 - 21 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 675 - 656 5 672 - 3 770 8 503
1:3 Hemutrustningslån 3 - 2 32 - 27 127
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder - 4 - 10 378 75 495
Övriga anslag 18 - 4 696 43 840
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 - 1 87 - 3 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 2 76 17 92
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 - 1 50 - 1 75
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 23 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 445 27 500
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 14 1 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt