September 2020 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 8 107 miljoner kronor i september, vilket är 238 miljoner kronor högre än utfallet för september 2019. Utgifterna för januari–september blev 75 561 miljoner kronor, vilket är 1 814 miljoner kronor (2,5 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgifterna för anslag 1:2 Föräldraförsäkring blev 3 607 miljoner kronor i september, vilket är 76 miljoner kronor (2,1 procent) högre än utfallet i september 2019. För perioden januari-september uppgår utfallet till 35 419 miljoner kronor, vilket är 1 243 miljoner kronor (3,6 procent) högre än motsvarande period 2019. Det högre utfallet avser främst utgifter för tillfällig föräldrapenning.

Utgifterna för anslag 1:8 Bostadsbidrag blev 489 miljoner kronor i september, vilket är 106 miljoner kronor (27,6 procent) högre jämfört med september 2019. För perioden januari-september uppgår utfallet till 3 865 miljoner kronor, vilket är 379 miljoner kronor (10,9 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019. De högre utgifterna förklaras bland annat av att riksdagen beslutat om införandet av ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har eller kommer att ha rätt till bostadsbidrag under perioden juli-december 2020. Tilläggsbidraget till barnfamiljer uppgår till 25 procent av utbetalat ordinarie preliminärt bostadsbidrag.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 107 238 75 561 1 814 103 730
1:1 Barnbidrag 2 732 - 11 24 879 87 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 3 607 76 35 419 1 243 49 029
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 342 41 2 972 - 74 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 5 674 197 7 565
1:8 Bostadsbidrag 489 106 3 865 379 5 306
Övriga anslag 307 5 2 752 - 18 3 645
1:3 Underhållsstöd 224 1 1 962 - 48 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 8 - 4 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 83 4 782 34 997
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt