Augusti 2020 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och regioner. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner uppgick till 10 706 miljoner kronor i augusti. Det är en ökning med 702 miljoner kronor (7,0 procent) jämfört med samma månad 2019.

Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och regioner med en tolftedel varje månad. Under augusti betalade Skatteverket ut 10 067 miljoner kronor till kommunerna och regionerna. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 856 miljoner kronor (9,3 procent) mer än i augusti 2019.

Utfallet för anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen blev 250 miljoner kronor vilket motsvarar en tolftedel av årsbudgeten. Det är 167 miljoner kronor (40,0 procent) lägre än i augusti 2019.

För perioden januari–augusti uppgår utfallet till 114 141 miljoner kronor. Det är 34 105 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Det beror på att kommunsektorn fått olika extra stöd för att stärka välfärden under 2020. Utfallet för det nya anslaget 1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden är hittills i år 28 486 miljoner kronor.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 706 702 114 141 34 105 156 904
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 80 539 6 846 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 389 13 3 108 104 4 600
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 1 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 2 000 - 1 333 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 0 28 486 28 486 28 486
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt