Augusti 2020 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i augusti 410 miljoner kronor, vilket är 200 miljoner kronor lägre än i augusti  2019.  Kommunersättningar vid flyktingmottagande fortsätter att minska och blev 177 miljoner kronor lägre jämfört med samma period förra året.

Utfallet för utgiftsområdet de första åtta månaderna uppgick till 6 226 miljoner kronor, vilket är 3 030 miljoner kronor (32,7 procent) lägre än samma period 2019. Det beror på att antalet nyanlända som kommunerna ersätts för har minskat. Jämfört med föregående år så har det totala antalet flyktingar som kommunerna får ersättning för minskat med 40 procent. Schablonersättningarna för mottagande av nyanlända har därmed minskat med 1 799 miljoner kronor (39,7 procent). Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med cirka 28 procent, varför ersättningarna för dessa minskat med 1 397 miljoner kronor (49,6 procent).

Antal kommunmottagna juli 2020*
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna juli 2020 760 2 016 -1 256 -62,3
= varav ens. barn och ungdomar** 70 319 -249 -78,1

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för augusti redovisas antalet kommunmottagna i juli.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Kommunmottagna m.m. januari-juli 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-juli 2020 7 733 17 373 -9 640 -55,5
- varav män 4 249 9 963 -5 714 -57,4
- varav kvinnor 3 484 7 410 -3 926 -53,0
- varav ens. barn och ungdomar** 1 180 3 701 -2 521 -68,1
- varav pojkar 1 033 3 496 -2 463 -70,5
- varav flickor 147 205 -58 -28,3
Andel pojkar 87,5% 94,5%
Andel flickor 12,5% 5,5%
Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i augusti 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna*** 51 049 84 670 -33 621 -39,7
-varav ensamkommande 9 950 13 762 -3 812 -27,7

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 410 - 200 6 226 - 3 030 10 121
1:1 Etableringsåtgärder 0 0 141 - 22 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 344 - 177 4 997 - 3 115 8 503
1:3 Hemutrustningslån 2 - 3 29 - 25 127
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 47 - 19 382 85 495
Övriga anslag 17 - 1 678 47 840
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 1 78 - 2 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 0 - 1 75 20 92
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 0 45 0 75
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 23 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 - 1 445 27 500
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 12 1 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt